reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 67/15 Wójta Gminy Płaska

z dnia 29 lipca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) oraz Uchwały Nr 1084/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 9 marca 2015 r. ustalającej budżet Gminy Płaska na rok 2015, zarzadza się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych polegających na zwiększeniu o kwotę 40 485,00 zł. oraz zmniejszeniu na kwotę 110,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych polegających na zwiększeniu o kwotę 40 485,00 zł. oraz zmniejszeniu na kwotę 110,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu na kwotę 6 900,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 10 008 875,08 zł. w tym:

- bieżące w wysokości 8 301 375,08 zł.;

- majątkowe w wysokości 1 707 500,00 zł.

2) wydatki ogółem 8 388 875,08 zł. w tym:

- bieżące w wysokości 8 276 975,08 zł.;

- majątkowe w wysokości 111 900,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Wiesław Gołaszewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 67/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 29 lipca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

315 690,00

38 221,00

353 911,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

7 000,00

713,00

7 713,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

7 000,00

713,00

7 713,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

88 000,00

25 203,00

113 203,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

88 000,00

25 203,00

113 203,00

85216

Zasiłki stałe

87 000,00

12 305,00

99 305,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

87 000,00

12 305,00

99 305,00

Razem:

9 039 921,20

38 221,00

9 078 142,20

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

17 291,00

2 096,00

19 387,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

9 390,00

- 110,00

9 280,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

9 390,00

- 110,00

9 280,00

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

0,00

2 206,00

2 206,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

2 206,00

2 206,00

852

Pomoc społeczna

855 764,00

58,00

855 822,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

116,00

58,00

174,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

116,00

58,00

174,00

Razem:

928 578,88

2 154,00

930 732,88

Razem własne dochody, z tego:

9 039 921,20

38 221,00

9 078 142,20

Własne dochody bieżące:

7 332 421,20

38 221,00

7 370 642,20

Własne dochody majątkowe:

1 707 500,00

0,00

1 707 500,00

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

928 578,88

2 154,00

930 732,88

Razem:

9 968 500,08

40 375,00

10 008 875,08


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 67/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 29 lipca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

94 159,00

0,00

94 159,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

94 159,00

0,00

94 159,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12 060,00

- 1 000,00

11 060,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

1 000,00

6 000,00

750

Administracja publiczna

1 416 300,00

0,00

1 416 300,00

75011

Urzędy wojewódzkie

50 900,00

- 300,00

50 600,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

300,00

- 300,00

0,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 256 420,00

300,00

1 256 720,00

4270

Zakup usług remontowych

2 500,00

460,00

2 960,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 000,00

- 300,00

700,00

4300

Zakup usług pozostałych

47 500,00

640,00

48 140,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 500,00

- 500,00

2 000,00

852

Pomoc społeczna

608 040,00

38 221,00

646 261,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

7 000,00

713,00

7 713,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

7 000,00

713,00

7 713,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

103 000,00

25 203,00

128 203,00

3110

Świadczenia społeczne

103 000,00

25 203,00

128 203,00

85216

Zasiłki stałe

87 000,00

12 305,00

99 305,00

3110

Świadczenia społeczne

87 000,00

12 305,00

99 305,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

200 450,00

0,00

200 450,00

4270

Zakup usług remontowych

0,00

800,00

800,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 300,00

- 800,00

3 500,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

524 301,00

0,00

524 301,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

42 000,00

- 4 000,00

38 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

42 000,00

- 4 000,00

38 000,00

90013

Schroniska dla zwierząt

21 420,00

4 000,00

25 420,00

4300

Zakup usług pozostałych

16 000,00

4 000,00

20 000,00

Razem:

7 419 921,20

38 221,00

7 458 142,20

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

17 291,00

2 096,00

19 387,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

9 390,00

- 110,00

9 280,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

182,00

- 99,12

82,88

4410

Podróże służbowe krajowe

131,52

- 10,88

120,64

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

0,00

2 206,00

2 206,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

380,00

380,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

913,00

913,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

913,00

913,00

852

Pomoc społeczna

855 764,00

58,00

855 822,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

116,00

58,00

174,00

3110

Świadczenia społeczne

113,72

56,86

170,58

4300

Zakup usług pozostałych

2,28

1,14

3,42

Razem:

928 578,88

2 154,00

930 732,88

Razem własne wydatki, z tego:

7 419 921,20

38 221,00

7 458 142,20

Własne wydatki bieżące:

7 308 021,20

38 221,00

7 346 242,20

Własne wydatki majątkowe:

111 900,00

0,00

111 900,00

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

928 578,88

2 154,00

930 732,88

Razem:

8 348 500,08

40 375,00

8 388 875,08


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 67/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 29 lipca 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok

1. Zmiany w planie dochodów:

1) zmniejszenie dotacji celowej w dz.751, rozdz. 75107 § 2010 o kwotę 110,00 zł. zgodnie z informacją KBW;

2) zwiększenie dotacji celowej w dz.751, rozdz. 75110 § 2010 o kwotę 2 206,00 zł. zgodnie z informacją KBW;

3) zwiększenie dotacji celowej w dz.852, rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 713,00 zł. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne;

4) zwiększenie dotacji celowej w dz.852, rozdz.85214 § 2030 o kwotę 25 203,00 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

5) zwiększenie dotacji celowej w dz.852, rozdz.85215 § 2010 o kwotę 58,00 zł. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r.;

6) zwiększenie dotacji celowej w dz.852, rozdz.85216 § 2030 o kwotę 12 305,00 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

2. Zmiany w planie wydatków:

1) przeniesienie w dz. 700 kwoty 1 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług związanych z gospodarką nieruchomościami gminnymi;

2) przeniesienie w dz.750 kwoty 1 100,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i pozostałych;

3) zmniejszenie dotacji celowej w dz.751, rozdz. 75107 o kwotę 110,00 zł. zgodnie z informacją KBW;

4) zwiększenie dotacji celowej w dz.751, rozdz. 75110 o kwotę 2 206,00 zł. zgodnie z informacją KBW;

5) zwiększenie dotacji celowej w dz.852, rozdz. 85213 § 413 o kwotę 713,00 zł. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne;

6) zwiększenie dotacji celowej w dz.852, rozdz.85214 § 3110 o kwotę 25 203,00 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

7) zwiększenie dotacji celowej w dz.852, rozdz.85215 o kwotę 58,00 zł. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r.;

8) zwiększenie dotacji celowej w dz.852, rozdz.85216 o kwotę 12 305,00 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

9) zwiększenie dotacji celowej w dz.852, rozdz.85216 § 2030 o kwotę 12 305,00 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

10) przeniesienie w rozdz. 85219 kwoty 800,00 zł. z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej;

11) przeniesienie w dz. 900 kwoty 4 000,00 zł. na opłatę za opiekę nad bezdomnymi psami.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama