reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 151/15 Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 30 lipca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 11 pkt 3 uchwały Nr III/11/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na 2015 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 182 527,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 222 898,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 40 371,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 65 874 406,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 58 141 724,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 732 682,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 71 821 362,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 57 153 568,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 667 794,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo


mgr Dariusz Latarowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 151/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 lipca 2015 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 995 504,00

157 818,00

2 153 322,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

18 000,00

7 800,00

25 800,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

18 000,00

7 800,00

25 800,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

767 000,00

95 018,00

862 018,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

724 000,00

95 018,00

819 018,00

85216

Zasiłki stałe

222 000,00

55 000,00

277 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

222 000,00

55 000,00

277 000,00

Razem:

59 446 889,00

157 818,00

59 604 707,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

79 475,00

16 753,00

96 228,00

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

0,00

16 753,00

16 753,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

16 753,00

16 753,00

852

Pomoc społeczna

5 765 916,00

7 956,00

5 773 872,00

85203

Ośrodki wsparcia

408 000,00

7 956,00

415 956,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

408 000,00

7 956,00

415 956,00

Razem:

6 184 328,00

24 709,00

6 209 037,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 151/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 lipca 2015 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 180 122,00

0,00

1 180 122,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

864 422,00

0,00

864 422,00

4480

Podatek od nieruchomości

284 481,00

- 3 500,00

280 981,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

3 441,00

3 500,00

6 941,00

750

Administracja publiczna

5 674 123,00

0,00

5 674 123,00

75011

Urzędy wojewódzkie

554 856,00

- 11 086,00

543 770,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

364 261,00

- 11 086,00

353 175,00

4300

Zakup usług pozostałych

40 781,00

- 2 769,00

38 012,00

4430

Różne opłaty i składki

781,00

850,00

1 631,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

0,00

1 919,00

1 919,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4 570 224,00

11 086,00

4 581 310,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 928 145,00

11 086,00

2 939 231,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

184 200,00

0,00

184 200,00

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

5 000,00

- 2 043,00

2 957,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

24 973,00

22 043,00

47 016,00

4300

Zakup usług pozostałych

114 200,00

- 20 000,00

94 200,00

801

Oświata i wychowanie

25 710 054,00

0,00

25 710 054,00

80104

Przedszkola

5 313 306,00

0,00

5 313 306,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

47 613,00

- 397,00

47 216,00

4430

Różne opłaty i składki

2 846,00

397,00

3 243,00

852

Pomoc społeczna

5 583 421,00

157 818,00

5 741 239,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

30 041,00

0,00

30 041,00

4300

Zakup usług pozostałych

712,00

288,00

1 000,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

288,00

- 288,00

0,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

18 000,00

7 800,00

25 800,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

18 000,00

7 800,00

25 800,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1 187 144,00

95 018,00

1 282 162,00

3110

Świadczenia społeczne

1 170 344,00

95 018,00

1 265 362,00

85216

Zasiłki stałe

222 000,00

55 000,00

277 000,00

3110

Świadczenia społeczne

222 000,00

55 000,00

277 000,00

Razem:

65 393 845,00

157 818,00

65 551 663,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

79 475,00

16 753,00

96 228,00

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

0,00

16 753,00

16 753,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

12 690,00

12 690,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

3 663,00

3 663,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

200,00

200,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

200,00

200,00

852

Pomoc społeczna

5 765 916,00

7 956,00

5 773 872,00

85203

Ośrodki wsparcia

408 000,00

7 956,00

415 956,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

24 100,00

2 500,00

26 600,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 206,00

5 456,00

9 662,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 199 176,00

0,00

5 199 176,00

4300

Zakup usług pozostałych

13 930,00

- 288,00

13 642,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

0,00

288,00

288,00

Razem:

6 184 328,00

24 709,00

6 209 037,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 151/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 lipca 2015 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 182 527,00 zł (zwiększenie) są następujące:

1) rozdział 75110 § 2010 - na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży

z dnia 16.07.2015 r. - pismo Nr DŁM 3101-28-2/15 zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 16 753,00 zł na zadanie zlecone,

2) rozdział 85203 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 23.07.2015 r. - pismo FB.II.3111.220.2015.MA - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 7 956,00 zł na zadanie zlecone,

3) rozdział 85213 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 23.07.2015 r. - pismo FB.II.3111.284.2015.MA - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 7 800,00 zł na zadanie własne,

4) rozdział 85214 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14.07.2015 r. - pismo FB.II.3111.283.2015.BB - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 95 018,00 zł na zadanie własne,

5) rozdz. 85216 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14.07.2015 r. - pismo FB.II.3111.285.2015.BB - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 55 000,00 zł na zadanie własne.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 182 527,00 zł są następujące:

1) rozdział 75110 § 4170 - 12 690,00 zł, § 4210 - 3 663,00 zł, § 4300 - 200,00 zł, § 4360 - 200,00 zł - zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 753,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r,

2) rozdział 85203 § 4210 - 2 500,00 zł, § 4300 - 5 456,00 zł - zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 956,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

3) rozdział 85213 § 4130 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 800,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne,

4) rozdział 85214 § 3110 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 95 018,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

5) rozdział 85216 § 3110 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 55 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

2. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 45 100,00 zł jest następujące:

1) przesuwa się kwotę 3 500,00 zł w rozdz. 70005 z § 4480 do § 4520 na opłatę za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów,

2) przesuwa się kwotę 1 919,00 zł w rozdz. 75011 - WSO z § 4300 do § 4610 na wynagrodzenie kuratora osoby nieobecnej, w sprawach administracyjnych o wymeldowanie, ustanowionego przez Sąd Rejonowy na wniosek miasta,

3) przesuwa się kwotę 850,00 zł w rozdz. 75011 - USC z § 4300 - 550,00 zł do § 4430 - 550,00 zł oraz w rozdz. 75011 - WSO z § 4300 - 300,00 zł do § 4430 - 300,00 zł na ubezpieczenie majątku,

4) przesuwa się kwotę 5 830,00 zł z rozdz. 75011 - WSO z § 4010 do rozdz. 75023 § 4010 na wypłatę odprawy pieniężnej pracownikowi w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę w trybie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

5) przesuwa się kwotę 5 256,00 zł w rozdz. 75011 - WSO z § 4010 do § 4010 na wypłatę nagrody jubileuszowej w związku z przedłożeniem przez pracownika dodatkowego zaświadczenia uprawniającego do nagrody,

6) przesuwa się kwotę 22 043,00 zł w rozdz. 75075 z § 4300 - 20 000,00 zł (obsługa świąt patriotycznych, kamera w centrum miasta, wykonanie zdjęć z lotu ptaka, stworzenie klipu "Rap dla Grajewa") i z § 3040 - 2 043,00 zł do § 4210 - 22 043,00 zł na zakupy związane z promocją miasta,

7) PM Nr 1 - przesuwa się kwotę 140,00 zł w rozdz. 80104 z § 4170 do § 4430 na opłatę z tytułu ubezpieczenia majątku przedszkola,

8) PM Nr 4 - przesuwa się kwotę 204,00 zł w rozdz. 80104 z § 4170 do § 4430 na opłatę z tytułu ubezpieczenia majątku przedszkola,

9) PM Nr 6 - przesuwa się kwotę 53,00 zł w rozdz. 80104 z § 4170 do § 4430 na opłatę z tytułu ubezpieczenia majątku przedszkola,

10) MOPS - dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 288,00 zł w rozdz. 85212 z § 4520 do § 4300 z zadania własnego do zadania zleconego z § 4300 do § 4520 z przeznaczeniem na regulowanie opłat na rzecz jst za odpady komunalne,

11) Żłobek Miejski - dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 5 017,00 zł w rozdz. 85305 z § 4040 do § 4110 na składki ZUS pracowników żłobka.

§ 3. 1. Zmiana przeznaczenia w planie wydatków jest następująca:

1) w UM dokonuje się zmiany przeznaczenia wydatku w rozdz. 75075 w § 4300 z poz. druk wydawnictw miejskich (Gazeta Grajewska) kwotę 14 000,00 zł i z poz. zakwaterowanie zaproszonych delegacji miast partnerskich kwotę 1 000,00 zł planuje się przeznaczyć na organizację koncertu zespołu MIG podczas dożynek powiatowych, które odbędą się 20 września 2015 roku.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama