reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/43/15 Rady Gminy Wizna

z dnia 29 lipca 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż gmina Wizna osoby prawne i fizyczne

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół w tym oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

§ 2. 1. Dotacja udzielana jest na wniosek organu prowadzącego szkołę/ placówkę wymienioną w § 1 . Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2. Wniosek składa się odrębnie dla każdej szkoły/placówki wymienionej w § 1.

3. Przepis ust. 2 dotyczy również oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

4. Osoba prowadząca szkołę placówkę zobowiązana jest do zgłaszania wszelkich zmian danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

5. W przypadku jednostek, o których mowa w § 4 przedłożenie wniosku do dnia 30 września poprzedzającego rok udzielenia dotacji jest warunkiem udzielenia dotacji.

§ 3. 1. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia, wykazywanego w informacji miesięcznej, składanej przez podmioty dotowane w terminie do 10 dnia każdego miesiąca według stanu na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca. Wzór informacji o liczbie uczniów, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

2. Informację składa się odrębnie dla każdej szkoły/placówki.

3. Dotacja za miesiące lipiec - sierpień przekazywana jest na podstawie informacji o liczbie uczniów lub wychowanków w miesiącu czerwcu, za wyjątkiem uczniów skreślonych z listy uczniów.

4. Przepis ust.3 dotyczy również oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

5. Miesięczna kwota dotacji obliczana jest na podstawie informacji, o której mowa w ust 1 i przekazywana jest w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły/placówki wskazany we wniosku, o którym mowa w § 2 ust.1. Dotacja za miesiąc grudzień przekazywana jest do 15-tego dnia tego miesiąca

§ 4. 1. Podstawą obliczania dotacji jest:

1) w odniesieniu do dotacji, o której mowa w art. 80 ust. 2b ustawy o systemie oświaty

- kwota równa 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez najbliższą Gminę , pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez wyżej wym. Gminę .

2) w odniesieniu do dotacji, o której mowa w art. 80 ust. 2c ustawy o systemie oświaty - kwota równa 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Wizna;

3) w odniesieniu do dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 1a ustawy o systemie oświaty - kwota równa 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Wizna.

4) w odniesieniu do dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty - kwota równa 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Wizna.

5) w odniesieniu do dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty - kwota równa 75% ustalonych w budżecie Gminy Wizna wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez najbliższą Gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu, gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Wizna;

6) w odniesieniu do dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 2d ustawy o systemie oświaty - kwota równa 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez najbliższa Gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Wizna.

2. Przedszkola publiczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez najbliższą Gminę , pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

3. Szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez gminę Wizna , nie niższej jednak niż kwota otrzymywana przez gminę Wizna na jednego ucznia szkoły tego samego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej.

4. Szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia uczęszczającego do oddziału przedszkolnego dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wizna, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1 i 2

§ 5. 1. Organ prowadzący składa rozliczenie z wykorzystania otrzymanej dotacji za okresy:

- roczne - w terminie do 20 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczyła dotacja.

2. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

3. W przypadku prowadzenia kilku dotowanych z budżetu Gminy Wizna jednostek przez ten sam organ prowadzący, rozliczenie należy złożyć osobno dla każdej jednostki.

4. Organ dotujący ma prawo żądać wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.

§ 6. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontrolowania wykorzystania dotacji zgodnie z art. 80 ust. 3e-3g i art. 90 ust. 3e - 3g ustawy o systemie oświaty.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Traci moc Uchwała Rady Gminy Wizna XXXIX/190/10 z dnia 9 września 2010 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom oraz szkołom, prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, a także trybu oraz zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/43/15
Rady Gminy Wizna
z dnia 29 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/43/15
Rady Gminy Wizna
z dnia 29 lipca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/43/15
Rady Gminy Wizna
z dnia 29 lipca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Narkiewicz-Tarłowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama