reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/112/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 lipca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318, z 2014 r. poz. 379 i poz.1072 oraz z 2015 r. poz. 1045), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i poz. 532) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 19.762.959 zł;

2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 226.600 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 23.020.307 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.483.948 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 309.267.204 zł, w tym:

a) bieżących 288.357.045 zł,

b) majątkowych 20.910.159 zł;

2) plan po stronie wydatków 324.512.422 zł, w tym:

a) bieżących 265.587.975 zł,

b) majątkowych 58.924.447 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 15.245.218 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.691.103 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 5.554.115 zł.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 12.020.000 zł oraz pokrycie zwiększonego deficytu w kwocie 5.554.115 zł.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały.

§ 9. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach


Jadwiga Mariola Szczypiń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/112/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1Djst do Uchwały Nr X/112/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 lipca 2015 r.
Zalacznik1Djst.pdf


Załącznik Nr 1D wl do Uchwały Nr X/112/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 lipca 2015 r.
Zalacznik1D%20wl.pdf


Załącznik Nr 1D og do Uchwały Nr X/112/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 lipca 2015 r.
Zalacznik1D%20og.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/112/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 lipca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2W wl do Uchwały Nr X/112/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 lipca 2015 r.
Zalacznik2W%20wl.pdf


Załącznik Nr 2W zl do Uchwały Nr X/112/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 lipca 2015 r.
Zalacznik2W%20zl.pdf


Załącznik Nr 2W og do Uchwały Nr X/112/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 lipca 2015 r.
Zalacznik2W%20og.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/112/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 lipca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/112/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 lipca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 4spoza do Uchwały Nr X/112/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 lipca 2015 r.
Zalacznik4spoza.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/112/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 lipca 2015 r.

U z a s a d n i e n i e

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją zadań pn.: "Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - III etap", "Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - I etap (ul. Sejneńska i ul. Bakałarzewska)" oraz "Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach - II Etap";

2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadania pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie";

3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych (dotyczy wpływów ze sprzedaży nieruchomości);

4) działu 758 Różne rozliczenia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym min. pismami Ministra Finansów nr ST5-4750.211.15.4 g i ST5-4750.216.15.5 g zwiększającymi część oświatową subwencji ogólnej w części gminnej;

5) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym realizacją rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020;

6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Izbie Wytrzeźwień;

7) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych);

8) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją zadania pn. "Dokumentacja przyszłościowa";

9) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją zadania pn. "Budowa Street Workout i Parkour Parku oraz siłowni zewnętrznych na osiedlu Kamena, przy ulicy Daszyńskiego i w rejonie ulic Szpitalna-Reymonta w Suwałkach - BO".

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadań pn.: "Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - III etap", "Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - I etap (ul. Sejneńska i ul. Bakałarzewska)" oraz realizacją zadań związanych z budżetem obywatelskim;

2) działu 630 Turystyka - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym min. realizacją zadania pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie";

3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie wykupów nieruchomości;

4) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie geodezji i kartografii, architektury i gospodarki przestrzennej oraz dotyczy funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;

5) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z przesunięciem środków na zakup sprzętu komputerowego oraz realizację zadań w zakresie promocji miasta;

6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;

7) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym zabezpieczeniem planu dotacji przedszkolom niepublicznym, realizacją rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce, dofinansowaniem w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych, zakupem wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych oraz realizacją zadań pn. "Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach", "Modernizacja sanitariatów na II piętrze segmentu C w Zespole Szkół nr 7", "Modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem na sanitariat grupy przedszkolnej na parterze budynku Przedszkola nr 6 w Suwałkach" i "Modernizacja sanitariatów na parterze w budynku gimnazjum Zespołu Szkół nr 9";

8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z udzieleniem dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. L. Rydygiera w Suwałach na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz funkcjonowaniem Izby Wytrzeźwień;

9) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym min. realizacją zadania pn. "Modernizacja garażu przy ul. 23 Października na potrzeby MOPS";

10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadania pn. "Maluch - moduł 1" oraz funkcjonowaniem żłobków i klubów dziecięcych;

11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Zarządzie Dróg i Zieleni, w tym zakupem zamiatarki ulicznej oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Parku Naukowo - Technologicznego Polska - Wschód w Suwałkach i realizacją zadania pn. "Dokumentacja przyszłościowa";

12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków dla miejskich instytucji kultury na realizację zadań pn.: "XV Piknik Kawaleryjski" - Muzeum Okręgowe, "Ocean Życia" - Suwalski Ośrodek Kultury i działalność Midicentrum - Biblioteka Publiczna oraz zmianą klasyfikacji budżetowej;

13) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Niedzielska

Prawnik ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, trener, mediator ds. pracowniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama