reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 6.42.2015 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 29 lipca 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593; z 2015 r. poz. 87, poz. 122 ), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dubicze Cerkiewne stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1 Deklaracja , o której mowa w § 1 może być składna Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne w formie papierowej, korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65, 17-204 Dubicze Cerkiewne, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie PDF na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu na platformie ePUAP.

2. Deklaracja w postaci formularza aktywnego wraz z adresem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu na platformie ePUAP jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

3. Deklaracje przesłane w wersji elektronicznej muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały nie zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne deklarację , o które mowa w § 1, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

§ 4. Traci moc uchwała nr 20.121.2012 z dnia 14.12.2012 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r poz. 37) oraz uchwała nr 5.38.2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku Rady Gminy Dubicze Cerkiewne w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015r. poz. 2183)

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 października 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Karpiuk


Załącznik do Uchwały Nr 6.42 .2015
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 29 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama