reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 116/15 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 28 lipca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238 poz. 532/ oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr 9/II/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2015 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 66.727,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:

1) zwiększeniu wydatków o kwotę 66.727,00 zł,

2) przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 42.257,00 zł,

2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 14.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 21.182.881,47 zł, z tego:

1) dochody bieżące kwota 19.313.088,47 zł

2) dochody majątkowe kwota 1.869.793,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 21.063.709,47 zł, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 17.886.523,47 zł

2) wydatki majątkowe kwota 3.177.186,00 zł.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 116/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 28 lipca 2015 r.

D O C H O D Y - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan dochodów przed zmianą

Kwota zmniejszenia / zwiększenia w

Plan dochodów po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

27 334,00

6 727,00

34 061,00

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

0,00

6 727,00

6 727,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

6 727,00

6 727,00

Razem:

3 023 172,47

6 727,00

3 029 899,47

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan dochodów przed zmianą

Kwota zmniejszenia / zwiększenia w

Plan dochodów po zmianie

852

Pomoc społeczna

675 073,00

60 000,00

735 073,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

286 000,00

60 000,00

346 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

286 000,00

60 000,00

346 000,00

Razem:

18 092 982,00

60 000,00

18 152 982,00

DOCHODY OGÓŁEM

21 182 881,47

dochody bieżące

19 313 088,47

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

174 682,00

dochody majątkowe

1 869 793,00

w tym:

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

1 046 293,00

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

100 000,00

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

300 000,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 116/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 28 lipca 2015 r.

W Y D A T K I - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

27 334,00

6 727,00

34 061,00

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

0,00

6 727,00

6 727,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

2 790,00

2 790,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

520,00

520,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

46,00

46,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

1 090,00

1 090,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

981,00

981,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

1 300,00

1 300,00

852

Pomoc społeczna

2 483 597,00

0,00

2 483 597,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 401 335,00

0,00

2 401 335,00

3110

Świadczenia społeczne

2 294 245,00

- 25 000,00

2 269 245,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

43 400,00

23 700,00

67 100,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 390,00

1 000,00

3 390,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

100,00

300,00

400,00

Razem:

3 023 172,47

6 727,00

3 029 899,47

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

600

Transport i łączność

2 387 884,00

14 000,00

2 401 884,00

60095

Pozostała działalność

991 800,00

14 000,00

1 005 800,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

166 200,00

7 000,00

173 200,00

4270

Zakup usług remontowych

27 000,00

7 000,00

34 000,00

750

Administracja publiczna

2 874 867,00

0,00

2 874 867,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 268 457,00

0,00

2 268 457,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

106 424,00

- 15 757,00

90 667,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6 500,00

15 757,00

22 257,00

758

Różne rozliczenia

61 000,00

- 14 000,00

47 000,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

61 000,00

- 14 000,00

47 000,00

4810

Rezerwy

61 000,00

- 14 000,00

47 000,00

801

Oświata i wychowanie

5 832 117,00

0,00

5 832 117,00

80101

Szkoły podstawowe

2 776 593,00

0,00

2 776 593,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

218 000,00

- 1 500,00

216 500,00

4430

Różne opłaty i składki

8 350,00

1 500,00

9 850,00

852

Pomoc społeczna

1 501 491,00

60 000,00

1 561 491,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

313 000,00

60 000,00

373 000,00

3110

Świadczenia społeczne

313 000,00

60 000,00

373 000,00

Razem:

17 973 810,00

60 000,00

18 033 810,00

WYDATKI OGÓŁEM

21 063 709,47

w tym:

wydatki bieżące

17 886 523,47

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

13 665 657,47

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 409 289,58

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 256 367,89

2) Dotacje na zadania bieżące

211 576,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 548 951,00

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

200 339,00

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0,00

6) Obsługa długu

260 000,00

wydatki majątkowe

3 177 186,00

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

3 131 686,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 698 248,00

2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

45 500,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 116/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 28 lipca 2015 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie na 2015 rok

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji na zadania własne i zlecone w kwocie 66.727,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału i działu na kwotę 42.257,00 zł.

Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 14.000,00 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama