reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 108/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 30 lipca 2015r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2015 r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz.1072), art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art.258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr II/13/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 26, poz. 435, poz. 438, poz. 863, poz. 867, poz. 1281, poz. 1368, poz. 1453, poz. 1521, poz. 1619, poz. 1823, poz.1829, poz.2047, poz.2179, poz.2430) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;

2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia;

3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 66.209.965zł., w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 65.076.300zł. (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.209.473zł., dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 9.600zł., dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 96.500zł.),

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 1.133.665zł.

4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 65.935.722zł., w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 61.958.083zł. (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.209.473zł., wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 12.116zł., wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 96.500zł.),

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 3.977.639zł.

5) nadwyżka budżetu w kwocie 274.243zł. zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta


Jarosław Borowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 108/15
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 lipca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Dochody razem (A+B+C+D)

545

241 591

w tym dochody bieżące

545

241 591

w tym dochody majątkowe

A

Dochody na zadania własne

0

143 150

w tym dochody bieżące

143 150

w tym dochody majątkowe

Dział 852

Pomoc społeczna

143 150

Rozdział 85206

Wspieranie rodziny

13 750

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

13 750

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

8 400

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

8 400

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

40 000

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

40 000

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

81 000

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

81 000

B

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

545

98 441

w tym dochody bieżące

545

98441

w tym dochody majątkowe

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

545

17 704

Rozdział 75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

545

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami

545

Rozdział 75110

Referenda ogólnokrajowe oraz konstytucyjne

17 704

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

17 704

Dział 801

Oświata i wychowanie

32 342

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

17 805

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

17 805

Rozdział 80110

Gimnazja

14 537

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami

14 537

Dział 852

Pomoc społeczna

48 395

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

19 520

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

19 520

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

1 300

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami

1 300

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

27 575

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami

27 575

C

Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 108/15
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 lipca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Wydatki razem (A+B+C+D)

44 892

285 938

w tym wydatki bieżące

44 892

285 938

w tym wydatki majątkowe

A

Wydatki na zadania własne

44 347

187 497

w tym wydatki bieżące

44 347

187 497

w tym wydatki majątkowe

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

750

Rozdział 70095

Pozostała działalność

750

§ 4300

Zakup usług pozostałych

750

Dział 750

Administracja publiczna

1 000

1 000

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 000

1 000

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000

§ 4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

1 000

Dział 758

Różne rozliczenia

27 850

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

27 850

§ 4810

Rezerwy

27 850

Dział 801

Oświata i wychowanie

15 497

42 597

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

12 400

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12 400

Rozdział 80104

Przedszkola

15 497

26 797

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 569

§ 4270

Zakup usług remontowych

11 728

§ 4300

Zakup usług pozostałych

15 497

§ 4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

4 500

Rozdział 80110

Gimnazja

3 400

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 400

Dział 852

Pomoc społeczna

143 150

Rozdział 85206

Wspieranie rodziny

13 750

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

11 465

§ 4110

Skłądki na ubezpieczenia społeczne

2 003

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

282

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

8 400

§ 4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

8 400

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

40 000

§ 3110

Świadczenia społeczne

40 000

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

81 000

§ 3110

Świadczenia społeczne

81 000

B

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

545

98 441

w tym wydatki bieżące

545

98 441

w tym wydatki majątkowe

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

545

17 704

Rozdział 75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

545

§ 3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

480

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

63

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1

Rozdział 75110

Referenda ogólnokrajowe oraz konstytucyjne

17 704

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 790

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

253

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

12 067

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 594

Dział 801

Oświata i wychowanie

32 342

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

17 805

§ 4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

9 455

§ 3260

Inne formy pomocy dla uczniów

7 629

§ 4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

171

§ 2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

550

Rozdział 80110

Gimnazja

14 537

§ 4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

12 472

§ 3260

Inne formy pomocy dla uczniów

1 921

§ 4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

144

Dział 852

Pomoc społeczna

48 395

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

19 520

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11 060

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 460

§ 4300

Zakup usług pozostałych

5 000

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

1 300

§ 3110

Świadczenia społeczne

1 275

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

27 575

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

27 575

C

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kaliciak

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama