reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 29 lipca 2015r.

w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Goniądz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 roku, poz. 379, poz. 1072) oraz art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Szkoły publiczne prowadzone przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Goniądz ,nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

2. W przypadku gdy szkoła rozpoczyna swoją działalność dotacja zostanie zwiększona o 20% części oświatowej subwencji ogólnej przysługującej danej szkole zgodnie z ust. 1 .

3. " Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" prowadzone przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Goniądz, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Goniądz.

§ 2. Dotacja , o której mowa w § 1 może być przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki.

§ 3. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę, przedstawiony Burmistrzowi Goniądza nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Dotacja zostanie udzielona na podstawie wniosku , według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W przypadku szkół podstawowych występujących po raz pierwszy o przyznanie dotacji w trakcie roku budżetowego, może być ona przyznana, jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie do dnia 20 września roku którego dotacja dotyczy.

3. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

1) dokumenty wymagane prawem, stwierdzające charakter szkoły publicznej,

2) określenie liczby uczniów uczęszczających do szkoły i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,

3) oświadczenie organu prowadzącego, że szkoła nie pobiera opłat,

4) zobowiązanie do informowania o zmianach zachodzących w liczbie uczniów,

5) numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,

§ 4. 1. Dotacja obliczana jest w oparciu o informacje o aktualnej w danym miesiącu liczbie uczniów, na podstawie danych, o których mowa w§ 5 ust. 2.

§ 5. 1. Wysokość dotacji określa Rada Miejska w Goniądzu w uchwale budżetowej.

2. Dotacje będą przekazywane do dnia 27-go każdego miesiąca, po przedłożeniu do 10-go dnia każdego miesiąca przez osobę prawną lub fizyczną prowadząca szkolę informacji o faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do szkoły w danym miesiącu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W miesiącach lipcu i sierpniu podstawą przekazania dotacji będzie informacja o liczbie uczniów uczęszczających do szkoły i oddziału zerowego w miesiącu czerwcu.

4. Obowiązek przekazania informacji, o której mowa w ust. 2 nie dotyczy miesiąca września w przypadku, gdy szkoła rozpoczyna działalność po raz pierwszy, wówczas informacja zostaje zastąpiona wnioskiem złożonym do 20 września zgodnie z § 3 ust. 2.

5. Nie przekazanie informacji, o której mowa w ust. 2 , powoduje wstrzymanie wypłaty dotacji za miesiąc, którego miała dotyczyć informacja.

6. Dotacje, o których mowa w niniejszej uchwale, przekazywane są w 12 miesięcznych ratach w terminie wskazanym w § 3 ust.2, którego dotyczy dotacja na rachunek bankowy wskazany przez podmiot prowadzący we wniosku o udzielenie dotacji.

7. Do czasu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości standardu finansowego " A" podziału części subwencji oświatowej obowiązującego w roku udzielenia dotacji szkołom wymienionym w § 1, dotacja będzie przekazywana według kwoty na jednego ucznia obowiązującej w poprzednim roku budżetowym. Po otrzymaniu w/w informacji organ dotujący dokona wyrównania dotacji.

8. Informację o wysokości dotacji przypadającej na jednego ucznia miesięcznie na nowy rok budżetowy organ dotujący przekaże podmiotom prowadzącym niezwłocznie po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej dla Gminy na dany rok budżetowy.

9. Wypłacana w każdym miesiącu dotacja ma charakter zaliczkowy, ewentualne nadpłaty bądź niedopłaty będą korygowane przy przekazaniu kolejnej raty dotacji.

10. Informację o liczbie uczniów podmiot prowadzący sporządza na podstawie danych zawartych w księdze ucznia, dzienniku lekcyjnym oraz na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania.

11. Brak złożenia informacji, o której mowa w § 5 ust. 4 lub rozliczenia , o którym mowa w § 5 ust. 2 stanowi podstawę do wstrzymania kolejnej transzy dotacji. Dotacja zostanie wyrównana po otrzymaniu przez organ dotujący zaległych dokumentów.

§ 6. 1. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca szkołę przekazuje Burmistrzowi Goniądza w ciągu 15 dni po upływie każdego kwartału rozliczenie otrzymanych dotacji za okres od początku roku kalendarzowego do końca minionego okresu sprawozdawczego, zawierające kwoty wykorzystanej dotacji i liczbę uczniów uczęszczających do szkoły i oddziału zerowego w okresie sprawozdawczym.

2. Podmiot prowadzący szkołę przedkłada Burmistrzowi Goniądza roczne rozliczenie otrzymanej dotacji w terminie do 15 stycznia roku następnego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Sprawozdania sporządza się narastająco.

4. W przypadku gdy szkoła kończy swoją działalność, rozliczenia należy dokonać w terminie 30 dni od otrzymania ostatniej transzy dotacji.

5. Dotacje udzielone z budżetu Gminy w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu Gminy w terminie i na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.

6. Dotacja udzielona z budżetu Gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi do budżetu Gminy wraz z odsetkami, w terminie i na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.

§ 7. 1. Prawidłowość wykorzystania dotacji podlega kontroli.

2. Kontroli podlega w szczególności:

1) zgodność ze stanem faktycznym danych podawanych przez osobę prowadzącą szkołę w tym przede wszystkim liczba uczniów,

2) fakt wykorzystania dotacji wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących.

3. Kontroli dokonują osoby upoważnione przez Burmistrza Goniądza. Osoby takie mają prawo wstępu do szkół oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

4. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1 kontrolujący może badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykorzystania dotacji, w tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

5. Podmiot prowadzący szkołę na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Harasiuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/108/15
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 29 lipca 2015 r.

Wniosek o udzielenie dotacji w roku………………………

............................................................................
(pieczęć organu prowadzącego)

................................................................................
(miejscowość i data)

Wniosek o udzielenie dotacji w roku………………………

Urząd Miejski w Goniądzu

1. Dane wnioskodawcy:

a) nazwa organu prowadzącego

…………………………………………………………………………………………...............

b) adres organu prowadzącego wraz z numerem telefonu

…………………………………………………………………………………………...............

c) NIP ……………………………… Regon…………………………………….....................................

2. Dane szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego*

a) pełna nazwa

……………………………...........................................................................................................

b) dokładny adres szkoły/przedszkola/inna forma wychowania przedszkolnego* wraz z numerem kodu i numerem telefonu

…………………………………………………………………………………………...............

c) adres e-mail ………………………………………………………………............................. ………..

d) NIP …………………………… Regon ………………………………………....................................

e) numer wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wraz z datą wpisu

………………………………………………………………………………………..................

f) numer i data wydania decyzji o nadaniu szkole uprawnień szkoły publicznej

…………………………………………………………………………………………………….

3. Dane osoby reprezentującej szkołę lub placówkę :

a) imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………….

b) tytuł prawny / pełniona funkcja ………………………………………………………………………

c) numer telefonu ……………………………………………………………………………………….

4. Planowana liczba uczniów w roku kalendarzowym, na który ma być udzielona dotacja:

- średnia, miesięczna liczba uczniów od dnia 1 stycznia do 31 sierpnia ……………….........................

z wyszczególnieniem:

a) uczniów oddziału przedszkolnego…………………………………………………..............................

b) uczniów niepełnosprawnych…………………………………………………………………………..

c) zamieszkałych poza Gminą Goniądz………………………………………………………………….

5. Planowana liczba uczniów w roku kalendarzowym, na który ma być udzielona dotacja:

- średnia, miesięczna liczba uczniów od dnia 1 września do 31 grudnia ……………............................

z wyszczególnieniem:

a) uczniów oddziału przedszkolnego………………………………………………….......

b) uczniów niepełnosprawnych……………………………………………………………

c) zamieszkałych poza Gminą Goniądz………………………………………………….

6. Numer rachunku bankowego szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego* właściwy do przekazywania dotacji:

……………………………………………………………………………..............................

7. Zobowiązuję się do informowania o wszelkich zmianach zachodzących w powyżej przedstawionych danych oraz o faktycznej liczbie uczniów w każdym miesiącu a także do rozliczania otrzymanej dotacji zgodnie z ustalonymi zasadami.

8. Oświadczam, że wszystkie podane powyżej dane są zgodne z rzeczywistością.

……………………………………......................................

(pieczęć i podpis przedstawiciela organu prowadzącego)

*niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/108/15
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 29 lipca 2015 r.

............................................................................
(pieczęć organu prowadzącego)

................................................................................
(miejscowość i data)

Urząd Miejski w Goniądzu

Informacja o rzeczywistej liczbie uczniów uczęszczających do szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego*

1. 1. Informacja o liczbie uczniów na dzień ………………….. roku ………………….........................................

w………………………………………………………………………………………………………………

liczba uczniów ogółem : …………………………………………………..

2. Liczba uczniów w miesiącu ……………………..wynosi ogółem: ………….…z wyszczególnieniem:

- liczba uczniów w oddziale przedszkolnym - ……………………….

- liczba uczniów klasy I-VI - ……………………………………,

w tym uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie, o których mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) według wag**

waga

Liczba uczniów

*niepotrzebne skreślić

** niepełnosprawność według wag jest ustalona w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw edukacji w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego obowiązującego w roku, w którym dotacja jest wykorzystywana.

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z rzeczywistością oraz, że dokumenty potwierdzające niepełnosprawność znajdują się w szkole/placówce.

………….............………………………………………..

(pieczęć i podpis przedstawiciela organu prowadzącego)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/108/15
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 29 lipca 2015 r.

Rozliczenie dotacji

............................................................................
(pieczęć organu prowadzącego)

................................................................................
(miejscowość i data)

Urząd Miejski w Goniądzu

1. Rozliczenie dotacji za okres od dnia …………………… do dnia ………………………….. udzielonej dla szkoły/placówki ( nazwa ) …………………………………………………………………………………………….

Adres szkoły/placówki ……………………………………………………………………………………………….

Kwota otrzymanej dotacji …………………………… zł

Kwota dotacji wydatkowanej ………………………. .zł

2. Faktyczna liczba uczniów w roku …………….w miesiącach:

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

3. Rodzaj wydatków:

Lp.

Rodzaj wydatków finansowanych w ramach dotacji

Wysokość poniesionych wydatków

w tym z dotacji

4. Kwota niewykorzystanej dotacji/pobranej w nadmiernej wysokości/nienależnie pobranej/wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem*:

1) kwota…………………………………….

2) uzasadnienie…………….....………………………………………………….............................……………

…………………………………….………….............……………………………………….................

……………………………………………………………

(pieczęć i podpis przedstawiciela organu prowadzącego)

*niepotrzebne skreślić

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolska sieć profesjonalnych firm audytorskich

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama