reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Raczki

z dnia 29 lipca 2015r.

w sprawie powierzenia Miastu Suwałki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Raczki do Środowiskowego Domu Samopomocy w Suwałkach

zawarte pomiędzy:

Gminą Raczki, reprezentowaną przez Wójta Gminy Raczki - Andrzeja Szymulewskiego,

a

Miastem Suwałki, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałki - Czesława Renkiewicza o następującej treści:

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), w związku z § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586, z 2014 r. poz. 1752) strony Porozumienia ustalają, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Raczki powierza a Miasto Suwałki przyjmuje do realizacji zadanie publiczne w zakresie świadczenia usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w Suwałkach dla osób będących mieszkańcami Gminy Raczki, zwane w dalszej treści Porozumienia "zadaniem".

2. Miasto Suwałki wyraża zgodę na realizację zadania opisanego w ust. 1, pod warunkiem posiadania wolnych miejsc, na umieszczenie w Środowiskowym Domu Samopomocy, o którym mowa w ust. 1, osób będących mieszkańcami Gminy Raczki.

3. Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminę.

§ 2. 1. Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Suwałkach osoba zainteresowana, będąca mieszkańcem Gminy Raczki lub opiekun prawny składa do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy, kompletuje dokumenty niezbędne do wydania decyzji i przekazuje je do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.

3. Decyzje kierujące osoby będące mieszkańcami Gminy Raczki do Środowiskowego Domu Samopomocy w Suwałkach oraz decyzje ustalające wysokość odpłatności wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.

§ 3. 1. Gmina Raczki nie ponosi kosztów za świadczenie usług na rzecz osób będących mieszkańcami Gminy Raczki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Suwałkach.

2. Miasto Suwałki nie ponosi kosztów za świadczenie usług na rzecz osób będących mieszkańcami Gminy Raczki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Suwałkach.

3. Koszty pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Suwałkach skierowanych mieszkańców Gminy Raczki pokrywane są z budżetu państwa przez Wojewodę Podlaskiego stosownie do art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163, z późn. zm.).

§ 4. Dojazd uczestników z terenu Gminy Raczki do Środowiskowego Domu Samopomocy w Suwałkach dla osób realizowany jest we własnym zakresie i na koszt uczestnika.

§ 5. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron za jednomiesięcznym wypowiedzeniem.

§ 6. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu obowiązują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163, z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

§ 8. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron oraz jeden egzemplarz w celu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz

Wójt


Andrzej Szymulewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Szymański

Doradca podatkowy z Departamentu Kontroli Podatkowych Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama