reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 55/15 Burmistrza Rajgrodu

z dnia 31 lipca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z póź zmn) oraz § 11 pkt.2 Uchwały Nr III/19/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2015 r. zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) Zmniejszyć dochody o kwotę 320,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1;

2) Zwiększyć dochody o kwotę 177 011,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) Zwiększyć wydatki o kwotę 193 209,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;

2) Zmniejszyć wydatki o kwotę 16 518,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;

3) Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej z przenaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 4 139,00 zł do wykorzystania w rozdziale 92695 § 4210 i § 4300;

4) Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem 21 063 999,46 zł w tym:

a) bieżące - 18 876 511,46 zł,

b) majątkowe - 2 187 488,00 zł,

Plan wydatków ogółem 21 144 395,46 zł w tym:

a) bieżące - 16 188 326,46 zł,

b) majątkowe - 4 956 069,00 zł,

Rezerwy:

- ogólna - 25 861,00 zł,

- celowa w wysokości - 44 000,00 zł z przeznaczenien na zarzadzanie kryzysowe.

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian w budzecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjecia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Rajgrodu


Ireneusz Gliniecki


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/15
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 31 lipca 2015 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2015 r.

§ 1.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę - 320,00 zł, zwiększenie planowanych dochodów 177 011,00 zł.

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 109 949,00

171 000,00

1 280 949,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

9 000,00

1 000,00

10 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

9 000,00

1 000,00

10 000,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

527 000,00

160 000,00

687 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

527 000,00

160 000,00

687 000,00

85216

Zasiłki stałe

104 000,00

10 000,00

114 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

104 000,00

10 000,00

114 000,00

Razem:

18 661 756,00

171 000,00

18 832 756,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

26 380,00

5 491,00

31 871,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

25 419,00

- 320,00

25 099,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

25 419,00

- 320,00

25 099,00

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

0,00

5 811,00

5 811,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

5 811,00

5 811,00

852

Pomoc społeczna

1 782 286,00

200,00

1 782 486,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

500,00

200,00

700,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

500,00

200,00

700,00

Razem:

2 224 052,46

5 691,00

2 229 743,46

Ogółem

20 887 308,46

-320,00

177 011,00

21 063 999,46

Burmistrz Rajgrodu


Ireneusz Gliniecki


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55/15
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 31 lipca 2015 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2015 r.

§ 2.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 193 209,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę - 16 518,00 zł.

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

2 533 940,00

0,00

2 533 940,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

123 461,00

0,00

123 461,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000,00

75,00

3 075,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9 250,00

4 408,00

13 658,00

4300

Zakup usług pozostałych

85 500,00

- 8 963,00

76 537,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

4 480,00

4 480,00

758

Różne rozliczenia

74 000,00

- 4 139,00

69 861,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

74 000,00

- 4 139,00

69 861,00

4810

Rezerwy

74 000,00

- 4 139,00

69 861,00

801

Oświata i wychowanie

5 628 036,00

0,00

5 628 036,00

80101

Szkoły podstawowe

2 758 087,00

0,00

2 758 087,00

4270

Zakup usług remontowych

9 961,00

3 096,00

13 057,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

176 951,00

- 3 096,00

173 855,00

852

Pomoc społeczna

1 962 311,00

171 000,00

2 133 311,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

9 000,00

1 000,00

10 000,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

9 000,00

1 000,00

10 000,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

585 400,00

160 000,00

745 400,00

3110

Świadczenia społeczne

577 000,00

160 000,00

737 000,00

85216

Zasiłki stałe

104 000,00

10 000,00

114 000,00

3110

Świadczenia społeczne

104 000,00

10 000,00

114 000,00

926

Kultura fizyczna

7 000,00

4 139,00

11 139,00

92695

Pozostała działalność

7 000,00

4 139,00

11 139,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

3 942,00

3 942,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

197,00

197,00

Razem:

18 741 330,00

171 000,00

18 912 330,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

26 380,00

5 491,00

31 871,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

25 419,00

- 320,00

25 099,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

15 000,00

- 320,00

14 680,00

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

0,00

5 811,00

5 811,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

1 631,14

1 631,14

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

278,91

278,91

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

39,95

39,95

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

400,00

400,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

1 861,00

1 861,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

400,00

400,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

1 200,00

1 200,00

852

Pomoc społeczna

1 782 286,00

200,00

1 782 486,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

500,00

200,00

700,00

3110

Świadczenia społeczne

490,00

196,00

686,00

4300

Zakup usług pozostałych

10,00

4,00

14,00

Razem:

2 224 052,46

5 691,00

2 229 743,46

Ogółem

20 967 704,46

-16 518,00

193209,00

21 144 395,46

Burmistrz Rajgrodu


Ireneusz Gliniecki


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 55/15
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 31 lipca 2015 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian

1) Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę- 1 000,00 zł dotacja celowa na zadania własne- składki na ubezpieczenie zdrowotne klientów OPS.

2) Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę - 160 000,00 zł - dotacja celowa na zadania własne- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe.

3) Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 10 000,00 zł - dotacja celowa na zadania własne - zasiłki stałe.

4) Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 320,00 zł - dotacja celowa na zadania rządowe - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski.

5) Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 5 811,00 zł - dotacja celowa na zadania rządowe referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

6) Zwiększenie planowanych wydatków i dochodów o kwotę 200,00 zł - dotacja celowa na zadania rządowe dodatek energetyczny.

7) Zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków w rozdziale 75075 dotyczy przeklasyfikowania realizowanych wydatków związanych z organizacją Dni Rajgrodu.

8) Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 4 139,00 zł z przeznaczeniem na zakup bramek i piłki nożnej oraz dwóch kompletów siatek na bramki do piłki nożnej i koszty transportu tych siatek i bramek.

9) Zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków w rozdziale 80101 - dotyczy zapłaty za remont samochodu w ZSZP w Rajgrodzie.

Burmistrz Rajgrodu


Ireneusz Gliniecki

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama