reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 51/15 Burmistrza Szczuczyna

z dnia 31 lipca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie Na podstawie art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013, poz. 885, z późn. zm.) oraz § 13 pkt 4 uchwały Nr 14/II/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2015 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1:

a) zmniejszyć dochody o kwotę 800

b) zwiększyć dochody o kwotę 109.119 zł,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2:

a) zmniejszyć wydatki o kwotę 6.847 zł,

b) zwiększyć wydatki o kwotę 115.166 zł,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 24.894.825 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 18.613.020 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 6.281.805 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 26.233.511 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16.627.948 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 9.605.563 zł;

3) planowany deficyt budżetowy 1.338.686 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 158.686zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.180.000 zł.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Zastępca Burmistrza Szczuczyna


mgr inż. Jadwiga Jolanta Budzińska


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 31 lipca 2015 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 800 oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 109.119 zł, w tym:

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

706 995,00

102 266,00

809 261,00

85206

Wspieranie rodziny

10,00

18 000,00

18 010,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

18 000,00

18 000,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

5 000,00

766,00

5 766,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

5 000,00

766,00

5 766,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

299 000,00

70 000,00

369 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

299 000,00

70 000,00

369 000,00

85216

Zasiłki stałe

62 000,00

13 500,00

75 500,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

62 000,00

13 500,00

75 500,00

Razem:

22 355 414,00

102 266,00

22 457 680,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

29 555,00

6 053,00

35 608,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

28 424,00

-800,00

27 624,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

28 424,00

-800,00

27 624,00

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

0,00

6 853,00

6.853,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

6 853,00

6 853,00

Razem:

2 431 092,00

6 053,00

2 437 145,00

Ogółem:

24 786 506,00

-800,00

24 894 825,00

109 119,00


Nazwa

Plan na 2015

1.Dochody majątkowe, w tym

6.281.805

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

6.016.805

dochody ze sprzedaży majątku

265 000

dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

0

w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

3.678.202

2. Dochody bieżące, w tym:

18.613.020

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

448.715

Dochody ogółem

24.894.825

Zastępca Burmistrza Szczuczyna


mgr inż. Jadwiga Jolanta Budzińska


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 31 lipca 2015 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 6.847 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 115.166 zł, w tym:

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

2 280 934,00

0,00

2 280 934,00

75011

Urzędy wojewódzkie

61 944,00

1 500,00

63 444,00

4300

Zakup usług pozostałych

12 500,00

1 500,00

14 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 877 365,00

- 1 500,00

1 875 865,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

92 000,00

- 1 500,00

90 500,00

801

Oświata i wychowanie

6 364 896,00

0,00

6 364 896,00

80110

Gimnazja

1 685 635,00

1 000,00

1 686 635,00

4580

Pozostałe odsetki

0,00

1 000,00

1 000,00

80195

Pozostała działalność

106 931,00

- 1 000,00

105 931,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

9 690,00

- 1 000,00

8 690,00

852

Pomoc społeczna

1 372 844,00

102 266,00

1 475 110,00

85206

Wspieranie rodziny

27 704,00

18 000,00

45 704,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

21 500,00

15 011,00

36 511,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 920,00

2 621,00

6 541,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

530,00

368,00

898,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

5 000,00

766,00

5 766,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

5 000,00

766,00

5 766,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

339 000,00

70 000,00

409 000,00

3110

Świadczenia społeczne

339 000,00

70 000,00

409 000,00

85216

Zasiłki stałe

62 000,00

13 500,00

75 500,00

3110

Świadczenia społeczne

62 000,00

13 500,00

75 500,00

Razem:

23 694 100,00

-2 500,00

104 766,00

23 796 366,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

29 555,00

6 053,00

35 608,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

28 424,00

- 800,00

27 624,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

16 080,00

- 800,00

15 280,00

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

0,00

6 853,00

6 853,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

900,00

900,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

154,00

154,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

10,00

10,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

600,00

600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

4 387,00

4 387,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

750,00

750,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

52,00

52,00

852

Pomoc społeczna

2 012 483,00

0,00

2 012 483,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 943 000,00

0,00

1 943 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

36 240,00

- 3 000,00

33 240,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

3 000,00

3 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 400,00

547,00

3 947,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 641,00

- 547,00

1 094,00

Razem:

2.431 092,00

-4 347,00

10 400,00

2 437 145,00

Ogółem:

26 125 192,00

-6 847,00

26 233 511,00

115 166,00


Rodzaj wydatków

Plan na 2015

1. Wydatki majątkowe:

9.605.563

Inwestycje i zakup inwestycyjne

9.605.563

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

3.196.513

zakup i objęcie akcji i udziałów

0

wniesienie prawa do spółek prawa handlowego

0

2. Wydatki bieżące:

16.627.948

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7.818.592

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3.781.480

udzielone dotacje na zadania bieżące

766.500

świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.322.886

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

538.490

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0

obsługa długu

400.000

Wydatki ogółem

26.233.511

Zastępca Burmistrza Szczuczyna


mgr inż. Jadwiga Jolanta Budzińska


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 51/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 31 lipca 2015 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m. in. z tytułu:

- otrzymania decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o zmniejszeniu dotacji celowej w kwocie 800 zł przeznaczonej na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r.,

- otrzymania decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 6.853 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r,

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 18.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015,

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 766 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 70.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych,

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 13.500zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono i zmniejszono plan wydatków,

- przesunięcia środków w dziale "administracja publiczna" w kwocie 1.500 zł na zabezpieczenie serwisu oprogramowania,

- przesunięcia środków finansowych w kwocie 1.000 zł w dziale "oświata i wychowanie" na wypłatę odsetek od zaległych świadczeń pracowniczych,

- przesunięcia w planie finansowych kwoty 3.547 zł w dziale "pomoc społeczna" na pokrycie kosztów przesyłek pocztowych oraz zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie.

Zastępca Burmistrza Szczuczyna


mgr inż. Jadwiga Jolanta Budzińska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

NGL Legal (NGL Wiater sp.k)

Nowoczesne doradztwo prawno-podatkowe dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama