reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/53/2015 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 6 sierpnia 2015r.

w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna wyłonionego w drodze konkursu przez Gminę Krasnopol oraz zasad jego ustalania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, 645 i 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i 1072) i art. 43 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r poz.1457) Rada Gminy Krasnopol uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się maksymalną stawkę godzinową, stanowiącą podstawę do określenia miesięcznego wynagrodzenia dziennego opiekuna, w wysokości 4 zł brutto za każdą godzinę opieki sprawowanej nad jednym dzieckiem.

2. Stawka godzinowa, o której mowa w ust.1 ulega podwyższeniu o 50% w przypadku objęcia opieką dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki oraz dziecka, które nie ukończyło pierwszego roku życia.

§ 2. Wynagrodzenie wypłaca się z uwzględnieniem następujących zasad:

1) wysokość wynagrodzenia stanowi iloczyn ilości godzin faktycznie sprawowanej opieki nad dziećmi w danym miesiącu wg ewidencji prowadzonej przez dziennego opiekuna i stawki godzinowej określonej w umowie w oparciu o uchwałę Rady Gminy Krasnopol,

2) wynagrodzenie przysługuje na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy dziennym opiekunem a Wójtem Gminy Krasnopol.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasnopol

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Piotr Korsakowski


Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Gminy Krasnopol w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna wyłonionego w drodze konkursu przez Gminę Krasnopol oraz zasad jego ustalania.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 maksymalną wysokość wynagrodzenia oraz zasady jego ustalania określa Rada Gminy.

Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna zatrudniona przez gminę na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia. Powyższa umowa określa m.in. cel i przedmiot umowy, czas i miejsce sprawowania opieki , liczbę dzieci powierzonych opiece, obowiązki dziennego opiekuna, wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty, czas na jaki umowa została zawarta.

Do zadań opiekuna dziennego należy w szczególności :

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych ,

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej,

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci. Dziennym opiekunem może być osoba, która daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi, nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona.Wójt Gminy Krasnopol wybiera dziennych opiekunów w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz prowadzi wykaz dziennych opiekunów, z którymi zawarł umowę.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kopeć & Zaborowski

Kopeć & Zaborowski (KKZ) to jedna z wiodących firm na polskim rynku prawniczym, specjalizująca się w sprawach z zakresu prawa karnego, gospodarczego, prasowego, ochrony dóbr osobistych a także z zakresu prawa pracy. Innym aspektem działalności KKZ jest przeprowadzanie na zlecenie podmiotów gospodarczych profesjonalnych audytów śledczych związanych z wykrywaniem nadużyć wewnątrz firm, a także mającymi na celu racjonalizację wydatków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama