reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/64/15 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 6 sierpnia 2015r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwolnienia z podatku od nieruchomości, o których mowa w niniejszej uchwale stanowią pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. U E L 352/1 z dnia 24.12.2013 r.).

§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) nowowybudowane budynki i budowle, przeznaczone na działalność gospodarczą, z wyłączeniem handlu detalicznego , pod warunkiem utworzenia nowych miejsc pracy dla minimum:

a) od 3 - do 5 osób zwolnienie obejmuje 12 kolejnych miesięcy w okresie 24 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego,

b) od 6 - do10 osób zwolnienie obejmuje 24 kolejne miesiące w okresie 36 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego,

c) powyżej 11 osób zwolnienie obejmuje 36 kolejnych miesięcy w okresie 48 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego;

2) budynki i budowle nabyte od syndyka masy upadłości, likwidatora, komornika sądowego w drodze licytacji dla celów prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem handlu detalicznego, pod warunkiem utworzenia w nich nowych miejsc pracy dla minimum:

a) od 3 - do 5 osób zwolnienie obejmuje 12 kolejnych miesięcy w okresie 24 miesięcy od daty nabycia,

b) od 6 - do 10 osób zwolnienie obejmuje 24 kolejne miesiące w okresie 36 miesięcy od daty nabycia,

c) powyżej 11 osób zwolnienie obejmuje 36 kolejnych miesięcy w okresie 48 miesięcy od daty nabycia.

2. Zwiększenie liczby zatrudnionych osób w okresie korzystania ze zwolnienia powoduje zwiększenie okresu korzystania ze zwolnienia przy założeniu, że sumuje się łącznie uzyskany okres zwolnienia.

3. Za osobę, w rozumieniu niniejszej uchwały, uznaje się pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na terenie Gminy Michałowo oraz niepozostającego w chwili zatrudnienia w innym stosunku pracy i nie pobierającego świadczeń emerytalno-rentowych, z wyłączeniem pracownika młodocianego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

4. Za datę oddania budynku lub budowli do użytkowania uważa się:

1) datę ostatecznej decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku - pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego,

2) dwudziesty drugi dzień od dnia zawiadomienia Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy ,

3) datę rozpoczęcia faktycznego użytkowania obiektu budowlanego.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie, zobowiązany jest do przedłożenia:

1) zgłoszenia zamiaru korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) oświadczenia o średniomiesięcznym zatrudnieniu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały z uwierzytelnionymi kserokopiami deklaracji ZUS-DRA za okres 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia deklaracji a jeśli okres działalności nie przekracza 6 miesięcy za wszystkie miesiące jej prowadzenia,

3) oświadczenia o braku zaległości w płatnościach należności, stanowiących dochody Gminy Michałowa o treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały,

4) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

5) wszystkich zaświadczeń /oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

6) informacji według obowiązującego wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.),

7) deklaracji lub informacji w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami.

8) uwierzytelnionych kserokopii zgłoszenia pracowników do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych (ZUA).

§ 4. Warunkiem korzystania ze zwolnienia jest utrzymanie liczby nowych miejsc pracy w okresie objętym zwolnieniem i potwierdzenie tego poprzez przedkładanie w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału, uwierzytelnionych kserokopii miesięcznych deklaracji ZUS-DRA.

§ 5. W przypadku utraty prawa do zwolnienia, przedsiębiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia organu udzielającego pomocy w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących utratę oraz zapłaty należytego podatku za cały okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia.

§ 6. Podatnicy, którzy nabyli prawa do zwolnień na podstawie uchwały wymienionej w § 8 korzystają z nich do czasu zakończenia okresu objętego zwolnieniem.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Maria Bożena Ancipiuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/64/15
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 6 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/64/15
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 6 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/64/15
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 6 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama