reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/63/15 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 6 sierpnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 9 lit "c" i "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379, poz. 1072) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwieksza się plan dochodów budżetowych o kwotę 338 938 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na kwotę 338 938 zł,

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 44 045 zł,

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 44 045 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załacznik nr 3.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr V/21/15 z dnia 23 stycznia 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr V/21/15 z dnia 23 stycznia 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem 28 151 156 zł,

a) dochody bieżące 26 469 078

b) dochody majątkowe 1 682 078

- Plan wydatków ogółem 25 468 268

a) wydatki bieżące 22 582 377

b) wydatki majątkowe 2 885 891

§ 6. Nadwyżka budżetu w wysokości 2 682 888 zł zostaje przeznaczona na spłatę: kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 248 436 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 434 452 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Maria Bożena Ancipiuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/63/15
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 6 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/63/15
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 6 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/63/15
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 6 sierpnia 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN

DOCHODY

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o łączną kwotę 338 938 zł, w tym:

80 000 zł w dziale 600 - Transport i łączność, wprowadza się do planu dochodów środki otrzymane z tytułu refundacji poniesionych w 2014 roku kosztów realizacji zadania finansowanego z Budżetu Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Michałowo"

64 244 zł w dziale 630 - Turystyka, dotacja celowa na zadanie inwestycyjne "Trasy rowerowe w Polsce - województwo podlaskie" realizowane we współpracy z Województwem Podlaskim, współfinansowane z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 w ramach działania V.2 - Trasy rowerowe;

50 000 zł w dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów dotyczących rozliczeń z poprzedniego roku budżetowego;

15 000 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie planu o dochody uzyskane w ramach refundacji kosztów za pobyt w przedszkolu dzieci nie będących mieszkańcami naszej gminy;

29 949 zł w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów dotyczących rozliczeń z poprzedniego roku budżetowego - z tytułu refundacji poniesionych w 2014 roku kosztów realizacji zadania bieżącego pod nazwą " Platforma internetowa Centrum Produktu Lokalnego" realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013;

99 745 zł w dziale 926 - Kultura fizyczna, zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów dotyczących rozliczeń z poprzedniego roku budżetowego .

WYDATKI

1. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o łączną kwotę 338 938 zł, w tym:

77 244 zł w dziale 630 - Turystyka, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków zdania inwestycyjnego "Budowa infrastruktury nad zalewem Siemianówka - sanitariaty" o 13 000 zł oraz nowe zadanie inwestycyjne "Trasy rowerowe w Polsce - województwo podlaskie" realizowane we współpracy z Województwem Podlaskim, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 w ramach działania V.2 - Trasy rowerowe o 64 244 zł;

51 694 zł w dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego;

10 000 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie planu wydatków na zwrot kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy, a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach;

100 000 zł w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie planu dotacji podmiotowej, na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie;

100 000 zł w dziale 926 - Kultura fizyczna, wyodrębnienie środków na dotacje celowe na: zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej w zakresie sportów wodnych na okres sierpień - październik 2015 roku (20 000 zł) i w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu - w zakresie prowadzenia rozgrywek piłkarskich w lidze okręgowej (80 000 zł);

2. Zmniejszenie planu wydatków na kwotę 44 045 zł, w tym:

42 945 zł w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe. W związku z udzielonym w 2014 roku poręczeniem Gminnemu Ośrodkowi Kultury za spłatę kredytu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków refundowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej zaplanowano rezerwę celową na wydatki z tytułu ewentualnych spłat tego kredytu. W związku ze spłaceniem w całości zobowiązania przez GOK Michałowo przeznacza się te środki na inne wydatki budżetowe;

1 100 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zmniejszenie planu wydatków finansowanych środkami dotacji celowej (na zadania zlecone) przewidzianych na wyposażenie szkól w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe;

3. Zwiększenie planu wydatków na kwotę 44 045 zł, w tym:

42 945 zł w dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego;

1 100 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, wyodrębnienie dotacji celowej dla Niepublicznego Gimnazjum w Michałowie na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Maria Bożena Ancipiuk


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/63/15
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r

. w złotych

.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Rok budżetowy 2015

(8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

Dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

Środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

010

01010

6050

Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Michałowo

630 000

305 618

305 618

-

-

-

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

2

600

60053

6057

6059

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Michałowo

1 417 801

925 910

-

-

138 886

787 024

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

4

630

63095

6050

Budowa infrastruktury nad zalewem Siemianówka - sanitariaty

113 000

113 000

113 000

-

-

-

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

5

801

80104

6050

Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Michałowie

4 000 000

800 000

800 000

-

-

-

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

6

926

92601

6050

Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Michałowie

520 000

317 900

216 630

-

101 270

-

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

7

630

63095

6057

Trasy rowerowe w Polsce - województwo podlaskie

64 244

64 244

-

-

-

64 244

Ogółem

6 745 045

2 526 672

1 435 248

-

240 156

851 268

X

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Maria Bożena Ancipiuk


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/63/15
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2015 rok

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie

-

1 091 000

-

1

Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu

200 000

-

-

2

Gminna Biblioteka w Michałowie

-

327 000

-

2

Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej w zakresie sportów wodnych

50 000

-

-

3

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie

180 000

-

110 000

3

Dotacja celowa na realizacje zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo

50 000

4

Powiat Białostocki

8 220

-

-

4

Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej w zakresie sportów wodnych na okres sierpień - październik 2015 roku

20 000

5

Województwo Podlaskie

100 000

-

-

5

Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu - w zakresie prowadzenia rozgrywek piłkarskich lidze okręgowej

80 000

RAZEM

288 220

1 418 000

110 000

RAZEM

400 000

-

-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Maria Bożena Ancipiuk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

TRILUX Polska Sp. z o. o.

ekspert z zakresu BHP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama