Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/51/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 12 sierpnia 2015r.

w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie Gminy Jedwabne za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 roku Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny za każdą godzinę udziału członków ochotniczych straży pożarnych:

1) w działaniach ratowniczo-gaśniczych - 15 zł/godz.

2) w szkoleniach pożarniczych - 10 zł/godz.

§ 2. Traci moc uchwała Nr VII/43/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczych Straży Pożarnej działającej na terenie Gminy Jedwabne za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Szmitko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe