reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 6 sierpnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318, z 2014 poz. 379 poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877)- uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 879 512,45 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zmniejszyć wydatki o kwotę 12 300,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

2) zwiększyć wydatki o kwotę 1 069 223,45 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem - 13 462 111,19zł, w tym:

- dochody bieżące - 11 070 925,74 zł

- dochody majątkowe - 2 391 185,45 zł.

2. wydatki ogółem - 14 615 393,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 11 693 733,74 zł

- wydatki majątkowe - 2 921 659,45 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 153 282,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 1 150 000,00zł,z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 282,00 zł.

2. Ustala się spłatę kredytów w wysokości 230 000,00 zł, w tym z wolnych środków 230 000,00 zł.

§ 4. Objaśnienie zmian dokonanych w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 383 282,00 zł oraz łączna kwotę rozchodów budżetu w wysokości 230 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 8. Traci moc § 3,5,7 i 9 uchwały Nr VI/45/2015 Rady Gminy Krasnopol z dnia 2 lipca 2015 r w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na rok 2015.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Piotr Korsakowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/51/2015

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy Krasnopol na 2015 r.

Rodzaj: Własne

Dział

Roz- dział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

630

Turystyka

0,00

44 661,45

44 661,45

63095

Pozostała działalność

0,00

44 661,45

44 661,45

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

0,00

44 661,45

44 661,45

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3 175 477,00

27 801,00

3 203 278,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

59 224,00

27 801,00

87 025,00

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

14 224,00

27 801,00

42 025,00

758

Różne rozliczenia

4 429 490,00

3 789,00

4 433 279,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

6 116,00

3 789,00

9 905,00

0920

Pozostałe odsetki

6 116,00

3 789,00

9 905,00

852

Pomoc społeczna

342 964,00

1 962,00

344 926,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

5 000,00

1 962,00

6 962,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

5 000,00

1 962,00

6 962,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

282 476,00

799 999,00

1 082 475,00

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

0,00

799 999,00

799 999,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

0,00

799 999,00

799 999,00

Razem:

11 073 407,82

878 212,45

11 951 620,27

Rodzaj: Zlecone

Dział

Roz- dział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 220 492,68

1 300,00

1 221 792,68

85219

Ośrodki pomocy społecznej

0,00

1 300,00

1 300,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

1 300,00

1 300,00

Razem:

1 509 190,92

1 300,00

1 510 490,92

OGÓŁEM :

12 582 598,74

879 512,45

13 462 111,19

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 11 070 925,74 zł, z tego:

1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 573 362,82zł. (częściowo wydatki wystąpiły w 2014 roku).

2. Dochody majątkowe w kwocie 2 391 185,45 zł, z tego:

1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3- 953 895,45zł.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/51/2015

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Zmiana wydatków budżetu gminy Krasnopol na 2015 r.

Rodzaj: Własne

Dział

Roz- dział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 625 591,00

9 000,00

1 634 591,00

60016

Drogi publiczne gminne

1 625 591,00

9 000,00

1 634 591,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

70 000,00

9 000,00

79 000,00

630

Turystyka

0,00

44 661,45

44 661,45

63095

Pozostała działalność

0,00

44 661,45

44 661,45

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

44 661,45

44 661,45

750

Administracja publiczna

1 787 745,00

0,00

1 787 745,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 598 310,00

0,00

1 598 310,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

138 500,00

- 10 000,00

128 500,00

4270

Zakup usług remontowych

10 000,00

10 000,00

20 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

172 931,00

0,00

172 931,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

170 931,00

0,00

170 931,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

39 690,00

- 2 300,00

37 390,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

10 500,00

2 300,00

12 800,00

852

Pomoc społeczna

907 008,62

1 962,00

908 970,62

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

5 000,00

1 962,00

6 962,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

5 000,00

1 962,00

6 962,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

893 517,00

1 000 000,00

1 893 517,00

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

4 600,00

1 000 000,00

1 004 600,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4 600,00

11 247,00

15 847,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

799 999,00

799 999,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

188 754,00

188 754,00

Razem:

12 049 278,82

1 055 623,45

13 104 902,27

Rodzaj: Zlecone

Dział

Roz- dział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 220 492,68

1 300,00

1 221 792,68

85219

Ośrodki pomocy społecznej

0,00

1 300,00

1 300,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

1 300,00

1 300,00

Razem:

1 509 190,92

1 300,00

1 510 490,92

OGÓŁEM:

13 558 469,74

1 056 923,45

14 615 393,19

Na w/w wydatki składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 11 693 733,74 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych - 8 944 216,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4 367 463,04zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 4 576 753,49 zł,

2) dotacje na zadania bieżące - 617 568,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 835 954,01zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 240 995,20 zł,

5) wydatki na obsługę długu - 55 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2 921 659,45 zł, z tego:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 1 183 336,45 zł.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/51/2015

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 6 sierpnia 2015 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN DO BUDŻETU GMINY KRASNOPOL NA 2015 r.

  1. Dokonano zmian w planie dochodów:

1) zwiększa się:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

( 1. Budowa MOR w miejscowości Mikołajewo( realizacja na terenie Gminy Krasnopol, zadania inwestycyjnego polegającego na wspólnej realizacji Projektu: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej -województwo podlaskie" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach Działania V.2- Trasy rowerowe, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa)

2. Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Krasnopol - zakwalifikowanych do współfinansowania dla Działania 321"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie budowy mikroinstalacji prosumenckich).

- dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2015 r. w dz.852 rozdz.85219.2010 w/g pisma FB-II.3111.281.2015 MA z dnia 27 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania , zgodnie z art.18.ust1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

- dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 r. w dz.852 rozdz.85213.2030 w/g pisma FB-II.3111.284.2015.MA z dnia 27 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne , o których mowa w art.17 ust 1 pkt 20 ustawy z 12 marca 2004r. pomocy społecznej(Dz.U z 2015r. ,poz 163, ze zm.)

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, pozostałe odsetki.

Dokonano zmian w planie wydatków (urealnienie wydatków):

1) zmniejsza się:

- zakup materiałów i wyposażenia.

2) zwiększa się:

-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup usług remontowych, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Informacja dodatkowa: z tytułu zwrotu środków z UE płatności w ramach budżetu środków europejskich
- w rozdziale 60016 wydatki wystąpiły w 2014 roku, a zwrot środków z UE płatności w ramach budżetu środków europejskich wystąpi w 2015 roku (391 844,00 zł)

- w rozdziale 75095 wydatki wystąpiły w 2014 roku ,a zwrot środków z UE płatności w ramach budżetu środków europejskich wystąpi w 2015 roku (17 600,00 zł)

- w rozdziale 72095 wydatki częściowo wystąpiły w 2014 roku, a zwrotu środków z UE płatności w ramach budżetu środków europejskich wystąpi w 2015 roku (56 747,00 zł)

- w rozdziale 80195 rozpoczęto realizację projekt w 2014 roku częściowo prace były wykonywane w 2014 roku, natomiast rozliczenie i wydatki wystąpią w 2015 roku, a środki z Ministerstwa Finansów zostały przekazane w 2014 roku (145 865,00 zł- projekt "Przedszkolaki są wśród nas" przedłużony został do dnia 30.06.2015r.).

Informacja uzupełniająca:

Planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące o kwotę (minus) 622 808,00 zł.

Natomiast różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi powiększonymi o wolne środki, o których mowa w art.217 ust2 pkt. 6 wynosi (plus) 760 474,00 zł.(zgodnie z art. 242). Powyższa relacja jest związana z planowanym rozliczeniem finansowym z tytułu dzierżawy po byłej szkole w Remieńkiniu.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/51/2015

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 6 sierpnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem, w tym:

1 383 282,00

1.

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych -3 282,00 zł
z przeznaczeniem na :
- pokrycie deficytu budżetu -3 282,00

3 282,00

2.

Inne źródła -wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy -1 380 000,00
z przeznaczeniem na :
- pokrycie deficytu budżetu - 1 150 000,00 zł
- spłata kredytu - 230 000,00 zł

950

1 380 000,00

Rozchody ogółem:

230 000,00

1

Spłaty otrzymanych kredytów

992

230 000,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/51/2015

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 6 sierpnia 2015 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Rok budżetowy 2015

1

2

3

4

5

6

1.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej Nr 102063B Krasnopol-Żubronajcie od km0+000 do 2+400 w ramach programu wieloletniego pn "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych".

1 251 570,00

2.

600

60016

6050

Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w ilości 4 szt.

28 106,00

3.

720

72095

6067
6069

"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"/ Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego /

54 182,00

4.

801

80150

6050

Montaż schodów zewnętrznych- (ażurowe schody z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół w Krasnopolu)

35 000,00

5.

801

80195

6057

6059

" Przedszkolaki są wśród nas" - organizacja placu zabaw

95 740,00

6.

600

60016

6060

Wykup działek pod poszerzenie dróg gminnych wewnętrznych w Krasnopolu

18 000,00

7.

600

60016

6060

Zakup równiarki

50 000,00

8.

600

60016

6060

Pług do odśnieżania

5 000,00

600

60016

6060

Zakup zagęszczarki

6 000,00

9.

600

60016

6050

Sporządzenie dokumentacji projektowej- przebudowa dróg gminnych

20 000,00

10.

853

85307

6050

Przebudowa wraz z rozbudową budynku punktu opieki dziennej przy ulicy 1 Maja 13 wraz z wyposażeniem

296 000,00

11.

754

75412

6060

Zakup sprzętu do OSP Krasnopol

12 800,00

12.

900

90005

6050

Program funkcjonalno- użytkowy do projektu -Rozwój energetyki odnawialnej

4 600,00

13

900

90005

6050

6057

6059

Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Krasnopol

1 000 000,00

14.

630

63095

6057

Budowa MOR w Miejscowości Mikołajewo( realizacja na terenie Gminy Krasnopol, zadania inwestycyjnego polegającego ba wspólnej realizacji Projektu: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej -województwo podlaskie" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach Działania V.2- Trasy rowerowe, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa)

44 661,45

Ogółem

2 921 659,45


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/51/2015

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 6 sierpnia 2015 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW

POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU
SPÓJNOŚCI NA 2015 ROK.

L.p.

Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dział, rozdział,)

Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)

w tym:

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu UE

1

2

3

4

5

6

7

1

Wydatki majątkowe 2015 r. razem:

x

1 183 336,45

211 243,00

972 093,45

1.1 Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Oś priorytetowa :

IV. Usługi i aplikacje dla obywateli

Działanie:

4.1 Społeczeństwo informacyjne

Nazwa projektu:

"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego"

Razem wydatki:2014 i 2015

dz. 720 r. 72095

111 618,00

16 744,00

94 874,00

z tego:

2015 r..

54 182,00

8 128,00

46 054,00

1.2 Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa :

IX.- Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach

Działanie :

9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Nazwa projektu:

Przedszkolaki są wśród nas

Razem wydatki: 2015r

Dz.801.80195

95 740,00

14 361,00

81 379,00

1.3 Program:

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Oś priorytetowa :

V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne

Działanie :

V.2 Trasy rowerowe

Nazwa projektu:

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej -województwo podlaskie

Razem wydatki: 2015r

Dz..630. 63095

44 661,45

0,00

44 661,45

1.3 Program:

Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Oś priorytetowa :

Działanie :

321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Nazwa projektu:

Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Krasnopol

Razem wydatki: 2015r

Dz..900. 90005

988 753,00

188 754,00

799 999,00

2. Wydatki bieżące 2015r razem:

x

240 995,20

36 150,33

204 844,87

2.1 Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa :

IX.- Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach

Działanie:

9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Nazwa projektu:

Przedszkolaki są wśród nas

Razem wydatki:

Dz.801. rozdz.80195

75 866,00

11 380,00

64 486,00

z tego: 2015r.

75 866,00

11 380,00

64 486,00

2.2 Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Oś priorytetowa :

IV. Usługi i aplikacje dla obywateli

Działanie :

4.1 Społeczeństwo informacyjne

Nazwa projektu:

"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego"

Razem wydatki: 2014 i 2015

dz. 720 r. 72095

98 393,00

14 760,00

83 633,00

z tego:2015

89 067,00

13 361,00

75 706,00

2.2 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa : VII- Promocja integracji społecznej

Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Nazwa projektu: " Uwierz we własne możliwości"

Razem wydatki:

dz. 853 r. 85395

76 062,20

11 409,33

64 652,87

Z tego 2015 rok

76 062,20

11 409,33

64 652,87

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Siarkiewicz

Menadżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w rozwijaniu sprzedaży i inicjowaniu nowych kierunków rozwoju oraz transformacji biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama