Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Suwałkach

z dnia 21 sierpnia 2015r.

o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nowy Dwór

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 1 i 8 oraz art. 386 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134,poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043 i 1044), Komisarz Wyborczy w Suwałkach podaje do publicznej wiadomości, iż :

§ 1. Z powodu niezgłoszenia do Komisarza Wyborczego w Suwałkach zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego w wyznaczonym kalendarzem wyborczym terminie tj. do dnia 16 sierpnia 2015 r.- wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym Nr 4 do Rady Gminy Nowy Dwór, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. nie przeprowadza się a mandat radnego pozostaje nieobsadzony.

§ 2. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nowy Dwór w okręgu wyborczym Nr 4 zostaną powtórzone między 6 a 9 miesiącem licząc od dnia 25 października 2015 r.

§ 3. Niniejsze obwieszczenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i podaniu do publicznej wiadomości wyborców poprzez rozplakatowanie na terenie okręgu wyborczego Nr 4.

Komisarz Wyborczy w Suwałkach


Danuta Poniatowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe