reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/73/15 Rady Gminy Gródek

z dnia 31 lipca 2015r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Załuki w gminie Gródek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, poz. 443), w wykonaniu uchwały Nr XLI/315/14 Rady Gminy Gródek z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Załuki w gminie Gródek, uchwala się, co następuje:

Dział I.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Załuki w gminie Gródek, nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gródek" uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/212/02 Rady Gminy Gródek z dnia 28 czerwca 2002 r. i zmienionego uchwałami Rady Gminy Gródek: Nr XXVII/174/05 z dnia 27 lipca 2005 r., Nr XL/120/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. oraz Nr VIII/66/11 z dnia 28 czerwca 2011 r.

§ 2. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Załuki w gminie Gródek, zwany dalej planem, składający się z ustaleń zawartych w niniejszej uchwale i rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 1,09 ha, położony na gruntach wsi Załuki nad rzeką Supraśl.

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię oddzielającą tereny o różnych funkcjach;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć ściana budynku lub podparcie zadaszenia wiaty;

3) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

4) urządzeniach towarzyszących - należy przez to rozumieć urządzenia ściśle związane z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu lub obiektów na terenie określonym liniami rozgraniczającymi;

5) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością lub wodą powierzchniową, niezabudowany i nie stanowiący nawierzchni dojazdów, dojść pieszych, tarasów i stropodachów, za wyjątkiem 50% powierzchni pokrytej kostką ekologiczną;

6) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć podziemne, naziemne albo nadziemne przewody lub urządzenia, w tym wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne oraz drogi.

§ 4. 1. Celem regulacji zawartych w planie jest:

1) ustalenie zasad zagospodarowania terenów objętych planem;

2) określenie zasad z zakresu kształtowania przestrzeni oraz wyposażenia w infrastrukturę techniczną.

2. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) teren zabudowy usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem U;

2) teren zieleni nieurządzonej, łąk i pastwisk oznaczony na rysunku planu symbolem ZN;

3) teren drogi wewnętrznej oznaczony na rysunku planu symbolem KDW;

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:

1) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach oznaczone linią ciągłą;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy.

4. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

Dział II.
USTALENIA PLANU

Rozdział 1.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 5. 1. Na całym obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizowania:

1) przedsięwzięć zaliczanych w przepisach odrębnych do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

2) przedsięwzięć, które w wyniku przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko lub na Obszar Natura 2000 zostaną zakwalifikowane jako znacząco negatywnie oddziałujące;

3) obiektów budowlanych mogących powodować przekroczenie standardów jakości środowiska i zamieszkania w rozumieniu przepisów odrębnych.

2. Niezabudowane i nieutwardzone części terenu U należy zagospodarować zielenią ozdobną oraz elementami małej architektury, stanowiącymi harmonijne uzupełnienie zabudowy, podkreślającymi jej walory architektoniczne, materiałowe i przestrzenne.

§ 6. 1. W zakresie ochrony środowiska gruntowo - wodnego i wód powierzchniowych ustala się:

1) zakaz odprowadzania do gruntu ścieków, zawierających substancje zanieczyszczające w ilościach przekraczających dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, które są określone w przepisach odrębnych;

2) docelowo odprowadzanie ścieków bytowych z obszaru planu do gminnej oczyszczalni ścieków poprzez przewody kanalizacji sanitarnej zlokalizowane poza obszarem planu;

3) tymczasowo, do czasu realizacji gminnej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowych do szczelnych i bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe lub do przydomowych indywidualnych oczyszczalni ścieków przy zachowaniu wymogu, by lokalizacja i technologia przydomowej oczyszczalni ścieków była dostosowana do warunków gruntowo-wodnych;

4) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z zanieczyszczonych szczelnych powierzchni do gruntu, po ich wstępnym podczyszczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) obowiązek ukształtowania terenu działki w sposób uniemożliwiający odprowadzenie wód opadowych na działki sąsiednie oraz nie powodujących zakłócenia istniejących stosunków wodnych;

6) zakaz likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych.

2. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego ustala się:

1) w systemach grzewczych budynków należy stosować ekologiczne nośniki energii, między innymi takie jak: gaz ziemny, biomasa, pellet, energia elektryczna, odnawialne źródła energii, za wyjątkiem źródeł wykorzystujących w procesie przetwarzania energię wiatru oraz energię pozyskiwaną z biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych;

2) dopuszcza się stosowanie w urządzeniach grzewczych budynków drewna i węgla pod warunkiem zastosowania rozwiązań technicznych ograniczających emisję substancji szkodliwych dla środowiska.

3. W zakresie ochrony klimatu akustycznego ustala się zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu określonego przepisami odrębnymi na terenie oznaczonym symbolem U, który zalicza się do "terenów domów opieki społecznej", "terenów zabudowy związanej ze stałym i czasowym pobytem dzieci i młodzieży".

4. W zakresie ochrony powierzchni ziemi ustala się:

1) obowiązek prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi zapewniającymi ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska;

2) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu na terenie oznaczonym symbolem ZN, z wyjątkiem prac dopuszczonych w przepisach odrębnych dla właściwych form ochrony przyrody oraz obszaru szczególnego zagrożenia powodzią.

Rozdział 2.
Tereny podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody

§ 7. 1. Obszar objęty planem położony jest na terenie:

1) Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Profesora Witolda Sławińskiego (PKPK);

2) Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 "Puszcza Knyszyńska" - PLB 200003;

3) Obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty, to jest projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 "Ostoja Knyszyńska" - PLH 200006 zatwierdzonego przez Komisję Europejską.

2. W granicach obszarów, o których mowa w ust. 1 obwiązują przepisy odrębne, w tym określone w ustaleniach planu ochrony PKPK.

Rozdział 3.
Granice i sposoby zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią

§ 8. 1. Na terenie oznaczonym w planie symbolem ZN znajduje się obszar szczególnego zagrożenia powodzią. Granica tego obszaru oznaczona jest na rysunku planu.

2. Na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią ustala się zakaz wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 4.
Zasady obsługi komunikacyjnej i zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną

§ 9. Ustalenia z zakresu komunikacji

1. Obsługa komunikacyjna z istniejących dróg:

1) KD - istniejącej - poza granicami planu - drogi publicznej kategorii powiatowej;

2) KDW - istniejącej drogi wewnętrznej z projektowanym placem nawrotowym.

2. Nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami dla terenu U.

3. Ustala się następujący wskaźnik realizacji miejsc postojowych dla funkcji usługowej - jedno miejsce postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej usług, jednak nie mniej niż trzy miejsca postojowe.

4. Miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, należy zapewnić w granicach terenu realizowanej inwestycji.

§ 10. 1. Zaopatrzenie w wodę do celów bytowych - docelowo poprzez sieć wodociągową; do czasu realizacji sieci wodociągowej, tymczasowo, dopuszcza się z indywidualnego ujęcia wody.

2. Odprowadzanie ścieków bytowych oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zgodnie z § 6 ust. 1 punkty 1-5.

3. Zaopatrzenie w ciepło - z lokalnych kotłowni z wykorzystaniem ekologicznych nośników energii, o których mowa w § 6 ust. 2.

4. Zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejących, rozbudowanych oraz projektowanych sieci i urządzeń elektroenergetycznych.

5. W zakresie gospodarki odpadami stałymi ustala się obowiązek usuwania tych odpadów w sposób zgodny z przepisami odrębnymi oraz z odpowiednimi uchwałami Rady Gminy przyjętymi w celu utrzymania czystości i porządku w gminie oraz Planem gospodarki odpadami.

Rozdział 5.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,

w tym zakaz zabudowy

§ 11. Ustalenia dotyczące zasad sytuowania i rozmieszczania reklam:

1. Na całym obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizacji reklamy wielkoprzestrzennej w postaci billboardów, totemów, itp.

2. Ustala się zakaz lokalizowania wszelkich innych reklam na terenach oznaczonych symbolami KDW i ZN.

3. Reklamy w formie stałych tablic i stałych urządzeń reklamowych nie mogą być umieszczane na elewacjach budynków w sposób zakłócający kompozycję architektoniczną elewacji.

Rozdział 6.
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów

§ 12. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem U (ok. 0,493 ha) przeznacza się pod zabudowę usługową z zakresu opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, za wyjątkiem szpitali, wraz z zielenią towarzyszącą, obiektami małej architektury, dojściami, miejscami postojowymi i infrastrukturą techniczną.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się funkcję usługową - pod warunkiem nie powodowania uciążliwości dla przeznaczenia podstawowego - z zakresu administracji, kultury, oświaty, nauki, wychowania, handlu, gastronomii, turystyki i wypoczynku, usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz realizację budynków gospodarczych, garażowych i wiat.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) zasady podziału na działki budowlane:

a) minimalna szerokość działki i jej frontu - 25 m,

b) minimalna powierzchnia działki - 1500 m2;

2) zasady zagospodarowania działki budowlanej:

a) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy - 50% powierzchni działki budowlanej; nie ustala się minimalnej powierzchni zabudowy,

b) pozostałą część działki budowlanej należy przeznaczyć na:

- powierzchnię biologicznie czynną - nie mniej niż 30% powierzchni działki budowlanej,

- obiekty małej architektury,

- utwardzone dojścia, dojazdy i miejsca postojowe;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 15,0 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej powiatowej KD, 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi KDW, 4,0 m od granicy terenu ZN oraz zgodnie z rysunkiem planu.

4. Warunki realizacji zabudowy:

1) ustala się następujące formy architektoniczne budynków usługowych jako obowiązujące dla projektowanej zabudowy:

a) wysokość maksymalna - dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, przy czym wysokość budynków od poziomu terenu do głównej kalenicy dachu, nie może przekraczać 10,50 m,

b) dachy - symetryczne dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 300 do 450,

c) ustala się maksymalny poziom posadowienia parteru budynków na poziomie umożliwiającym zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych,

d) ustala się zakaz realizacji kondygnacji podziemnych;

2) ustala się następujące formy architektoniczne budynków garażowych i gospodarczych:

a) wysokość maksymalna - jedna kondygnacja nadziemna, wysokość budynków od poziomu terenu do głównej kalenicy dachu nie może przekraczać 6,5 m,

b) dachy - symetryczne dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 150 do 450 lub o formach płaskich (do 150),

c) maksymalny poziom posadowienia parteru budynków - 0,3 m ponad poziom terenu,

d) ustala się obowiązek zharmonizowania architektury budynków garażowych i gospodarczych z architekturą budynków usługowych,

e) ustala się zakaz realizacji kondygnacji podziemnych;

3) ogrodzenia:

a) maksymalna wysokość ogrodzenia - 1,6 m. Ograniczenie wysokości ogrodzeń nie dotyczy zaakcentowanych wejść i wjazdów,

b) ogrodzenie od strony dróg należy lokalizować wyłącznie na terenie działki budowlanej wzdłuż linii rozgraniczających tych dróg,

c) ustala się zakaz wykonywania pełnych ogrodzeń oraz zakaz stosowania w ogrodzeniach przęseł z prefabrykowanych elementów betonowych,

d) maksymalna wysokość cokołu - 0,6 m,

e) ogrodzenia należy realizować jako ażurowe co najmniej w 50%;

4) kolorystyka:

a) ustala się zakaz stosowania agresywnej kontrastowej kolorystyki elewacji budynków i dachów,

b) kolorystyka obiektów małej architektury i ogrodzenia powinna współgrać z kolorystyką budynków.

5. Zagospodarowując działkę budowlaną należy urządzić miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne zgodnie z warunkami określonymi w § 9.

6. Obsługa komunikacyjna terenu - z drogi publicznej kategorii powiatowej KD, znajdującej się poza granicami planu oraz drogi wewnętrznej KDW.

Rozdział 7.
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem ZN

§ 13. 1. Teren położony w dolinie rzeki Supraśl, oznaczony na rysunku planu symbolem ZN (ok. 0,496 ha), przeznacza się pod zieleń naturalną nieurządzoną, łąki i pastwiska i pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1 ustala się:

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi, o których mowa w § 7 ust. 2 i § 8 ust. 2;

2) zakaz grodzenia, za wyjątkiem ogrodzenia po granicy z terenem oznaczonym symbolem U;

3) zakaz zmiany użytkowania w celu zachowania siedliska przyrodniczego; dopuszcza się ekstensywne użytkowanie kośne, pastwiskowe lub kośno-pastwiskowe.

Rozdział 8.
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem KDW

§ 14. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem KDW (ok. 0,092 ha) przeznacza się pod drogę wewnętrzną.

Dział III.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 15. W planie nie określono:

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

3) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami;

4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, ponieważ problematyka ta nie dotyczy planu.

§ 16. Ustala się stawkę procentową jednorazowej opłaty pobieranej w razie zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem niniejszego planu w wysokości 20%.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Uchwały Nr IX/73/15
Rady Gminy Gródek
z dnia 31 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Załuki w gminie Gródek - obejmujący obszar o powierzchni 1,09 ha, położony w miejscowości Załuki pomiędzy drogą powiatową a rzeką Supraśl, został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.). Sporządzenie ww. planu spowodowane zostało koniecznością umożliwienia zrealizowania zamierzeń inwestycyjnych właścicieli nieruchomości i ustalenia zasad zagospodarowania obszaru objętego planem.

W ww. planie miejscowym określono:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną intensywność zabudowy, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

5) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

8) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów;

9) zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane;

10) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.

W planie nie określono:

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

3) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami;

4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,

Problematyka, o której mowa w art. 15 ust. 3 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym została uwzględniona w części (ww. punkty 8, 9 i 10).

Projekt planu został uzgodniony w zakresie, o którym mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 28 maja do 18 czerwca 2015 r., a także poddany został postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.).

Na dzień 9 czerwca 2015 r., godz. 12.00 przewidziano spotkanie w celu przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu. Dyskusja nie odbyła się z powodu braku zainteresowania.

W trakcie wyłożenia oraz w terminie do dnia 3 lipca 2015 r. nie wniesiono żadnych uwag do projektu planu.

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje się realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że jest on zgodny z ustaleniami studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. Uchwała w sprawie ww. planu nie zawiera załączników dotyczących powyższych rozstrzygnięć.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Załuki w gminie Gródek nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gródek" uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/212/02 Rady Gminy Gródek z dnia 28 czerwca 2002 r. i zmienionego uchwałami Rady Gminy Gródek: Nr XXVII/174/05 z dnia 27 lipca 2005 r., Nr XL/120/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. oraz Nr VIII/66/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. Uchwalenie planu, a w konsekwencji jego realizacja umożliwi powstanie usług, których na terenie gminy brakuje, a także do powstania kilku lub kilkunastu miejsc pracy.

W związku z powyższym nie ma przeszkód formalno-prawnych do podjęcia uchwały w sprawie przedmiotowego planu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Horyzonty®-Szkolenia dla Biznesu

Szkolenia dla Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama