reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/67/15 Rady Gminy Suwałki

z dnia 25 sierpnia 2015r.

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Suwałki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072, z 2015 r. poz.1045) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979, z 2013 r. poz. 827, poz. 1265, poz. 1317 i poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1198 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 357) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXIX/295/09 Rady Gminy Suwałki z dnia 16 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2009 r., Nr 236, poz. 2894, z 2011 r. Nr 172, poz. 2034).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Jeromin


Załącznik do Uchwały Nr IX/67/15
Rady Gminy Suwałki
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

REGULAMIN
UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY SUWAŁKI

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ l. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Suwałki, zwany dalej regulaminem, określa:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego;

2) formy udzielania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego;

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. , Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2) ustawie o pomocy społecznej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. , poz. 163 z późn. zm.);

3) ustawie o świadczeniach rodzinnych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.);

4) dochodzie na osobę w rodzinie - należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, ustaloną na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej, przy czym do dochodu nie wlicza się świadczeń, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy;

5) kryterium dochodowym - należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do ubiegania się o stypendium szkolne, które nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

6) podstawie stypendium szkolnego - należy przez to rozumieć 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych;

7) miesięcznej wysokości stypendium szkolnego - należy przez to rozumieć wysokość stypendium mieszczącą się w granicach określonych procentowo w art. 90d ust. 9 ustawy liczona od kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych;

8) szkole - należy przez to rozumieć szkoły, kolegia i ośrodki, o których mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy;

9) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia szkoły, o której mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy, zamieszkałego na terenie gminy Suwałki;

10) rodzinie - należy przez to rozumieć, w świetle art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;

11) trudnej sytuacji materialnej - należy przez to rozumieć, w świetle art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, sytuację materialną rodziny o dochodzie na osobę w rodzinie nie przekraczającym kryterium dochodowego;

12) Wnioskodawcy - należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w art. 90n ust. 2 ustawy, uprawnione do złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym;

13) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Suwałki.

§ 3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne;

2) zasiłek szkolny.

§ 4. 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest przyznawana na wniosek lub z urzędu, na podstawie decyzji administracyjnej Wójta.

2. Wzory wniosków, o których mowa w ust. l, określa Wójt.

3. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.

4. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego podlega zaopiniowaniu przez Dyrektora szkoły, z wyłączeniem wniosków, przez niego składanych.

5. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego podlega zaopiniowaniu przez Komisję Społeczną Rady Gminy Suwałki.

6. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego
roku szkolnego, a w przypadku uczniów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu.

7. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

8. Stypendium szkolne może być przyznane na okres trwania roku szkolnego, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.

§ 5. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, z zastrzeżeniem art. 90d ust. 12 i 13 ustawy, w oparciu o kryterium dochodowe i podstawę stypendium szkolnego określone w poniższej tabeli:

Lp.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie w złotych (kryterium dochodowe)

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego w złotych (podstawa stypendium szkolnego)*

1.

do 25 % kwoty kryterium dochodowego

do 200 % podstawy stypendium szkolnego

2.

powyżej 25 % do 50 % kwoty kryterium dochodowego

do 120 % podstawy stypendium szkolnego

3.

powyżej 50 % do 75 % kwoty kryterium dochodowego,

do 100 % podstawy stypendium szkolnego

4.

powyżej 75 % do 1 00 % kwoty kryterium dochodowego

80 % podstawy stypendium szkolnego

*W szczególnie uzasadnionych przypadkach wysokość stypendium szkolnego może ulec podwyższeniu w sytuacji wystąpienia w rodzinie ucznia okoliczności wymienionych w art. 90d ust. l ustawy o systemie oświaty.

2. Kwoty wysokości udzielonego stypendium szkolnego zaokrągla się do pełnych złotych.

§ 6. 1. Uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego może być przyznany zasiłek szkolny.

2. Wysokość zasiłku nie może jednorazowo przekraczać kwoty stanowiącej
pięciokrotność podstawy stypendium szkolnego, przy czym ustala się ją indywidualnie, w zależności od stopnia wpływu zdarzenia losowego na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia
i jego rodziny oraz od ciężaru gatunkowego zaistniałego zdarzenia.

Rozdział 3.
Formy, tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego.

§ 7. 1. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrywania kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadkach określonych w art. 90d ust. 4 ustawy;

4) świadczenia pieniężnego zgodnie z art. 90d ust. 5 ustawy.

2. Stypendium szkolne będzie przekazywane w przypadku:

1) całkowitego lub częściowego pokrywania kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, poprzez ich refundację na podstawie przedłożonych oryginałów faktur, imiennych dowodów zakupu, jak również przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne;

2) pomocy rzeczowej, o której mowa w ust 1 pkt 2, poprzez refundację na podstawie przedłożonych oryginałów faktur lub imiennych dowodów zakupu lub dostarczenie zakupionych rzeczy i przekazanie (rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom), za pokwitowaniem przedmiotów pomocy rzeczowej;

3) całkowitego lub częściowego pokrywania kosztów, o których mowa w ust. l pkt 3, poprzez ich refundację na podstawie przedłożonych oryginałów faktur lub imiennych dowodów zakupu, bądź przelewem na rachunek bankowy podmiotu świadczącego usługi;

4) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust. l pkt 4, poprzez złożenie oryginałów faktur i imiennych dowodów zakupu lub stosownego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, w którym zobowiązuje się przeznaczyć otrzymane środki finansowe na cele edukacyjne. Organ ma możliwość weryfikacji dokonanego zakupu poprzez kontrolę bezpośrednią. W przypadku złożenia fałszywego oświadczenia wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych środków finansowych z pobranego stypendium szkolnego wraz z naliczonymi ustawowo odsetkami.

3. Stypendium szkolne przewidziane w ust 1 pkt 1, 2, 3, 4, będzie wypłacane w Kasie Urzędu Gminy Suwałki lub na konto osobiste w następujących okresach:

1) za okres od 01 września do 31 grudnia lub od października do grudnia w terminie do 31 grudnia każdego roku pod warunkiem przedstawienia do dnia 10 grudnia każdego roku oryginałów faktur oraz imiennych dowodów poniesionych wydatków edukacyjnych zgodnych z wybraną formą pomocy;

2) za okres od 1 stycznia do 30 czerwca w terminie do 30 czerwca każdego roku pod warunkiem przedstawienia do dnia 10 czerwca każdego roku oryginałów faktur oraz imiennych dowodów poniesionych wydatków edukacyjnych .

4. Katalog wydatków kwalifikowanych o charakterze edukacyjnym polegających na całkowitej lub częściowej refundacji w ramach stypendium szkolnego, stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

5. Stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że wówczas łączna wysokość stypendium szkolnego stanowi wielokrotność wysokości miesięcznej.

6. Faktury oraz imienne dowody poniesione na wydatki zostaną przez Gminę opatrzone klauzulą ,,płatne w ramach udzielonej pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty decyzja Nr ...... z dnia ................................................. w wysokości ..............".

7. Okres stypendialny w roku szkolnym wynosi jeden miesiąc.

§ 8. l. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi w formie:

1) świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

2. Zasiłek szkolny będzie przekazywany w przypadku:

1) świadczenia pieniężnego, o którym mowa § 8. ust. l pkt l, poprzez złożenie oryginałów faktur i imiennych dowodów zakupu lub stosownego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, w którym zobowiązuje się przeznaczyć otrzymane środki finansowe na cele edukacyjne. Organ ma możliwość weryfikacji dokonanego zakupu poprzez kontrole bezpośrednią;

2) pomocy rzeczowej, o której mowa ust. l pkt 2, poprzez refundację na podstawie przedłożonych oryginałów faktur, imiennych dowodów zakupu lub dostarczenie zakupionych rzeczy;

3) Wnioskodawca ma obowiązek w ciągu 2 miesięcy od dnia przekazania wnioskodawcy świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust.1 pkt 1 dostarczyć faktury, imienne dowody zakupu lub stosowne oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że otrzymane środki pieniężne przeznaczył na cele edukacyjne;

4) W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których jest mowa w ust 2. pkt 1, 2 wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych środków finansowych z pobranego zasiłku szkolnego wraz z naliczonymi ustawowo odsetkami;

5) Zasiłek szkolny będzie wypłacony w kasie Urzędu Gminy Suwałki lub przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe.

§ 9. 1. Wnioskodawcy zobowiązani są niezwłocznie poinformować Wójta Gminy Suwałki
o ustaniu przyczyn, które stały się podstawą do przyznania stypendium szkolnego.

2. Wypłatę stypendium szkolnego wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn stanowiących podstawę do jego przyznania, w szczególności gdy:

1) nastąpiło skreślenie stypendysty z listy uczniów;

2) wysokość dochodu na osobę w rodzinie stypendysty przekracza kryterium dochodowe;

3) uczeń otrzymał inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych (np. unijne), które łącznie ze stypendium szkolnym przekracza kwoty, o których mowa w art. 90 d ust. 13 ustawy;

4) uczeń zmienił miejsce zamieszkania - poza obszar Gminy Suwałki.

§ 10. W przypadku ustania przyczyn stanowiących podstawę przyznania stypendium mają zastosowanie przepisy art. 90 o ustawy.

§ 11. Wypłata stypendiów i zasiłków następuje po otrzymaniu dotacji, o której mowa w art. 90 r ust. 1 ustawy.

§ 12. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy.


Załącznik do Regulaminu udzialenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki

Katalog wydatków kwalifikowalnych o charakterze edukacyjnym podlegających całkowitej
lub częściowej refundacji w ramach stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego

1. Podręczniki, ćwiczenia, słowniki, encyklopedie, atlasy, lektury szkolne, tablice i inne książki pomocne w realizacji procesu dydaktycznego.

2. Artykuły szkolne m.in. zeszyty, piórniki, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki szkolne, temperówki, bibuła, brystole, kalkulatory, papier kancelaryjny, nożyczki, taśmy klejące, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, tusz do drukarek, papier ksero i inne.

3. Tornister (plecak szkolny).

4. Strój na zajęcia wychowania fizycznego (obuwie sportowe, dres sportowy, bluza sportowa, spodenki sportowe, koszulka sportowa, strój kąpielowy ).

5. Przybory i strój do praktycznej nauki zawodu.

6. Okulary zgodnie z dostarczonym zaświadczeniem lekarskim.

7. Multimedialne programy edukacyjne.

8. Komputer, oprogramowanie komputerowe, monitor do komputera, drukarka i skaner do komputera, części komputerowe usprawniające działanie posiadanego komputera, pamięć przenośna (penndrive), głośniki komputerowe, słuchawki i mikrofon do komputera, klawiatura i mysz komputerowa.

9. Biurko i krzesło do biurka.

10. Koszt wycieczek szkolnych i zielonej szkoły.

11. Bilety wstępu na basen i ośrodków kultury (m.in. teatry, muzea, filharmonie i inne).

12. Bilety komunikacji publicznej (dojazd do miejsca pobierania nauki) oraz koszty związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania np. koszty zakwaterowania w miejscu pobierania nauki.

13. Koszt dodatkowych zajęć o charakterze edukacyjnym (m.in. nauka języka obcego, nauki gry na instrumentach muzycznych, zajęcia sportowe i inne.) w ramach planu nauczania wymaganego przez szkołę.

14. Niniejszy katalog nie zamyka drogi do rozliczenia stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego innymi niż wymienione w katalogu wydatkami, jeżeli Organ przyznający stypendium uzna, że stanowią wydatek o charakterze edukacyjnym.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama