Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 45/VIII/2015 Rady Gminy Piątnica

z dnia 28 sierpnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.[1])) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na kwotę 81 995,01 zł (zmniejszenie 673 588 zł, zwiększenie 755 583,01 zł)

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 81 995,01 zł (zmniejszenie 352 486,99 zł, zwiększenie 434 482 zł)

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 162/XXX/2013 Rady Gminy Piątnica z dnia 20 grudnia 2013 roku "Wykaz zadań inwestycyjnych" w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok, otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 162/XXX/2013 Rady Gminy Piątnica z dnia 20 grudnia 2013 roku "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu" w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok, otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Objaśnienia zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 31 038 864,73 zł w tym:

a) dochody bieżące - 29 994 097,93 zł,

b) dochody majątkowe - 1 044 766,80 zł

§ 7. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 30 261 092,73 zł w tym:

a) wydatki bieżące - 26 651 985,56 zł

b) wydatki majątkowe - 3 609 107,17 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Weber


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 45/VIII/2015
Rady Gminy Piątnica
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 45/VIII/2015
Rady Gminy Piątnica
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 45/VIII/2015
Rady Gminy Piątnica
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Inwestycje


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 45/VIII/2015
Rady Gminy Piątnica
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Dotacje


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 45/VIII/2015
Rady Gminy Piątnica
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok

Po dokonanej analizie wykonania budżetu za I półrocze br. wprowadzono zmiany po stronie dochodów budżetowych w działach :

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono zaplanowane dochody o kwotę 153 588,00 zł tytułem pomocy finansowej na finansowanie zadania "kanalizacja sanitarna w Drozdowie" przyznanej w ramach programu PROW urealniając zaplanowane dochody do wysokości określonej w aneksie do umowy i złożonym wniosku o płatność.

2. W dziale 700 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono o kwotę 6 000 zł dochody z najmu i dzierżawy,

3. W dziale 720 - Informatyka zwiększono o kwotę 150 996,34 zł plan dochodów na realizację programu "wdrażanie elektronicznych usług dla ludności- pomoc finansowa objętego dofinansowaniem ze środków programu PROW. Dochody dotyczą złożonego wniosku o płatność w 2014 roku.

4. W dziale 900 - Gospodarka komunalna zwiększono plan dochodów o kwotę 31 432,21 zł w związku z uzyskaniem dochodów za usuwanie azbestu. Dochody dotyczą złożonego wniosku o płatność w 2014 roku.

5. W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport zwiększono o kwotę 47 154,46 zł plan dochodów na realizację zakupu wyposażenia sportowego - pomoc finansowa objęta dofinansowaniem ze środków programu PROW. Dochody dotyczą złożonego wniosku o płatność w 2014 roku.

6. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonano przeniesienia zaplanowanych dochodów za odpady komunalne o kwotę 520 000 zł z działu 756 - Dochody od osób prawnych ,osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej do działu 900 - Gospodarka komunalna.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu po stronie dochodów ogółem na 2015 rok zwiększył się o 81 995,01 zł.

Po stronie wydatków budżetowych dokonano następujących zmian:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 65 000 zł zwiększono wydatki na opracowanie dokumentacji dotyczącej następujących zadań;

- budowa sieci wodociągowej Budy Czarnockie - Marianowo 25 000 zł,

- budowa kanalizacji sanitarnej Marianowo 35 000 zł,

- aktualizacji dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Drozdowie etap II 5000 zł.

2. W dziale 600 - Transport i łączność zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na:

- aktualizację dokumentacji dotyczącej przebudowy drogi gminnej Pęza 10 000 zł,

- opracowanie dokumentacji części ul. Ogrodowej w Piątnicy 20 000 zł,

- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Kalinowo - Kalinowo Kolonia 40 000 zł. Ponadto dokonano zmian w ramach funduszu soleckiego wsi Poniat i Nagórki w związku ze zmianą przedsięwzięć poprzez zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych 2633 zł, a zwiększono na zakup usług pozostałych 9 000 zł oraz zwiększono o kwotę 6 150 zł wydatki na zakup sprzętu do wyposażenia promu rzecznego we wsi Rakowo Czachy.

3. W dziale 700 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano zmniejszenia planu wydatków zaplanowanych tytułem podatku od nieruchomości o kwotę 65 931,99 zł dostosowując plan do realnych potrzeb oraz zwiększono o kwotę 6 000 zł wydatki na remont budynku gminnego w Krzewie i wydatki na zakup usług pozostałych 6365 zł.

4. W dziale750 - Administracja publiczna dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75023 - Urzędy gminy o kwotę 25 000 zł na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu oraz w rozdziale 75095 - Pozostała działalność 1 600 zł na opłacenie składki w związku z przystąpieniem gminy do organizacji turystycznej oraz na promocję gminy 1 850 zł.

5. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmniejszenia wydatków funduszu soleckiego wsi Nagórki o kwotę 9693 zł w związku ze zmianą przedsięwzięcia.

6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 21 000 zł zwiększono plan wydatków rozdziału 80101 Szkoły Podstawowe z przeznaczeniem na remont pieca co w Szkole Podstawowej w Drozdowie 21 000 zł ,remont piec co w Szkole w Kisielnicy 2000 zł, w rozdziale 80110 -Gimnazja zwiększono plan wydatków o kwotę 6 972 zł na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych, w rozdziale 80113 dowożenie uczniów zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 18 000 zł z przeznaczeniem na zakup autobusu szkolnego, w rozdziale 80148 - Stołówki o kwotę 14 000 zł zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na zakup maszyny pakującej żywność, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność dokonano zmian między paragrafami na kwotę 3 690 zł zwiększając wydatki na wykonanie nowej rozdzielni elektrycznej.

7. W dziale 852 - Pomoc społeczna zwiększono plan wydatków w rozdziałach: 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 22 500 zł na koszty utrzymania osób w domach pomocy społecznej, w rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę 25 715 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

W związku z rządowym programem i otrzymana promesą dotycząca adaptacji budynku po byłej Szkole Podstawowej w Górkach Sypniewo z przeznaczeniem na dzienny dom Senior Wigor zwiększono plan wydatków bieżących(wkład własny) o kwotę 100 000 zł.

8. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono o kwotę 25 140 zł plan dotacji podmiotowej z budżetu gminy na pokrycie kosztów związanych z przejściem pracownika Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica na emeryturę.

9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmniejszenia o kwotę 1174 zł wydatków funduszu soleckiego wsi Poniat na usługi remontowe ,a zwiększono na zakup materiałów 600 zł.

Planowane środki finansowe na budowę kompostowni ,które miało być realizowane w ramach zawartego porozumienia z Miastem Łomża nie doszło do skutku. W związku z innymi potrzebami w zakresie przyszłych inwestycji dokonano zmniejszenia planu o kwotę 269 365 zł i przeznaczono na inne pilne zadania.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu po stronie wydatków ogółem na 2015 rok zwiększył się o 81 995,01 zł.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1045

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, 1045, 1117, 1130, 1189 i 1190

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe