Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/55/15 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 28 sierpnia 2015r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, poz. 628, poz. 842; z 2014 r. poz. 805, poz. 850, poz. 1002, poz. 1101, poz. 1863; z 2015 r. poz. 222), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody sosnę zwyczajną (Pinus sylvestris)
o obwodzie pnia 273 cm mierzoną na wysokości 130 cm i wysokości 23 m, rosnącą w oddziale 156b Leśnictwa Ponikła, na działce 12.909/1, współrzędne gps 53o 14´19.1??N 23o 04?22.2??E, nadając jej nazwę "Franusowa sosna".

2. Lokalizację pomnika przyrody przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w §1 ust. 1 wprowadza się następujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,

4) umieszczania tablic reklamowych.

§ 3. Ustanowienie drzewa pomnikiem przyrody ma na celu ochronę tworu przyrody charakteryzującego się walorami przyrodniczymi, głównie cechami osobniczymi - rozmiarem i wiekiem.

§ 4. Nadzór na pomnikiem przyrody, o którym mowa w §1 ust. 1 sprawuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Dojlidy

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Kłosek


Załącznik do Uchwały Nr XI/55/15
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe