Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/56/15 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 28 sierpnia 2015r.

w sprawie nadania nazwy ulicy Sportowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, poz. 870) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się nazwę ulicy "Sportowa" w miejscowości Nowe Aleksandrowo, drodze ozn. nr geod. 59 i 169 położonymi w obrębie Letniki Bohdan Podleńce.

2. Przebieg ulicy przedstawia załącznik graficzny stanowiący integralną część uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Kłosek


Załącznik do Uchwały Nr XI/56/15
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe