Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/39/15 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych

z dnia 25 sierpnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt. 9 lit. ,,d'' oraz lit. ,,i'' ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz.1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz.1877) Rada Gminy w Kołakach Kościelnych uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/12/15 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołaki Kościelne na rok 2015 r., wprowadza się zmiany:

1. W załączniku Nr 1,,Plan dochodów budżetowych na 2015 rok" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 756 280,00 zł.

2. W załączniku Nr 2 ,,Plan wydatków budżetowych na 2015 rok" dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2 polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 756 280,00 zł.

3. § 4 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/12/15 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 27 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. § 8 Uchwały Nr IV/12/15 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołaki Kościelne na rok 2015, otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 200 000 zł;

2) na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 520 200 zł.

5. § 10 pkt 1 Uchwały Nr IV/12/15 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołaki Kościelne na rok 2015 r., otrzymuje brzmienie " Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:

a) na sfinansowanie przejściowego deficytu z budżetu w wysokości 200 000 zł,

b) na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 520 200,00 zł."

§ 2. 1. Dochody ogółem10 808 574,90 zł:

a) dochody bieżące9 583 993,90 zł,

b) dochody majątkowe1 224 581,00 zł.

2. Wydatki ogółem8 773 944,90 zł:

a) wydatki bieżące7 519 883,90 zł,

b) wydatki majątkowe1 254 061,00 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2 034 630,00 zł z przeznaczeniem na:

1) spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z umową Nr umowy 00006-6921-UM1000035/12 z dnia 31 sierpnia 2012 roku w wysokości 1 977 212 zł,

2) spłatę kredytów w kwocie 16 132,00 zł,

3) spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 41 286,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości ,,0" zł.

§ 5. Rozchody budżetu w wysokości 2 034 630,00 zł z przeznaczeniem na:

1) spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z umową Nr umowy 00006-6921-UM1000035/12 z dnia 31 sierpnia 2012 roku w wysokości 1 977 212,00 zł,

2) spłatę kredytów w kwocie 16 132,00 zł,

3) spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 41 286,00 zł.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie - zawarto w załączniku Nr 4.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Janusz Podbielski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/39/15
Rady Gminy w Kołakach Kościelnych
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

10 100,00

4 000,00

14 100,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

0,00

4 000,00

4 000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

4 000,00

4 000,00

801

Oświata i wychowanie

106 127,25

128 040,00

234 167,25

80104

Przedszkola

36 871,00

124 040,00

160 911,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

0,00

25 286,00

25 286,00

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

98 754,00

98 754,00

80110

Gimnazja

5 199,86

4 000,00

9 199,86

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

4 000,00

4 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 014 882,00

624 240,00

3 639 122,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

2 754 212,00

624 240,00

3 378 452,00

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

520 200,00

520 200,00

6299

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

40 000,00

104 040,00

144 040,00

Razem:

10 052 294,90

756 280,00

10 808 574,90

Wiceprzewodniczący Rady


Janusz Podbielski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/39/15
Rady Gminy w Kołakach Kościelnych
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

1 385 199,00

4 000,00

1 389 199,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

19 000,00

4 000,00

23 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

9 000,00

4 000,00

13 000,00

801

Oświata i wychowanie

2 985 427,25

128 040,00

3 113 467,25

80104

Przedszkola

229 371,00

124 040,00

353 411,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

24 491,00

24 491,00

4247

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

795,00

795,00

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

98 754,00

98 754,00

80110

Gimnazja

1 019 547,56

4 000,00

1 023 547,56

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

91 000,00

4 000,00

95 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

463 946,00

624 240,00

1 088 186,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

50 000,00

624 240,00

674 240,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

520 200,00

520 200,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

104 040,00

104 040,00

Razem:

8 017 664,90

756 280,00

8 773 944,90

Wiceprzewodniczący Rady


Janusz Podbielski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/39/15
Rady Gminy w Kołakach Kościelnych
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

0,00

98 754,00

98 754,00

80104

Przedszkola

0,00

98 754,00

98 754,00

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

98 754,00

98 754,00

Poprawa dopstępności i jakości edukacji przedszkolnej

0,00

98 754,00

98 754,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

127 700,00

624 240,00

751 940,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

0,00

624 240,00

624 240,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

520 200,00

520 200,00

Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Kołaki Kościelne

0,00

520 200,00

520 200,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

104 040,00

104 040,00

Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Kołaki Kościelne

0,00

104 040,00

104 040,00

Razem

451 067,00

722 994,00

1 174 061,00

Wiceprzewodniczący Rady


Janusz Podbielski


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/39/15
Rady Gminy w Kołakach Kościelnych
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY

Do § 1. ust.1:

Zwiększa się planowane dochody budżetowe w działach:

1) w dziale 750 - Administracja publiczna , rozdz. 75075 § 0970 - 4 000,00 zł, darowizna przekazana przez firmę AGREKOR SP. Poznań na zorganizowanie festynu w dn. 15.08.2015r.

2) w dziale 801 - Oświata i wychowanie:

- rozdz. 80110 § 2700 - 4 000,00 zł dofinansowanie na zakup sprzętu sportowego w ramach programu "Ćwicz i żyj zdrowo" przekazane przez Lokalną Grupę Działania Brama na bagna" ,

- rozdz. 80104 § 2007 -25 286,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu "Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kołaki Kościelne" na zakup mebli i pomocy dydaktycznych,

- rozdz. 80104 § 6297 - 98 754,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu "Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kołaki Kościelne" na wykonanie nawierzchni placu zabaw i zakup sprzętu.

3) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdz. 90001 § 6297 - 520 200,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 - budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy Kołaki Kościelne, - rozdz. 90001 § 6299 - 104 040,00 zł wpłaty wnioskodawców w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 - budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy Kołaki Kościelne,

Do § 1. ust.2:

W związku ze zwiększeniem planu dochodów budżetowych zwiększa się plan wydatków budżetowych w działach:

1) W dziale 750 - Administracja publiczna , rozdz. 75075 § 4300 - 4 000,00 zł zakup usług na zorganizowanie festynu.

2) w dziale: 801 - Oświata i wychowanie,

a) rozdz. 80104 § 4217 - 24 491,00 zakup materiałów i wyposażenia (mebli, pomocy naukowych) - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu "Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kołaki Kościelne".

b) rozdz. 80104 § 4247 - 795,00 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu "Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kołaki Kościelne".

c) rozdz. 80104 § 6067 - 98 754,00 zł wykonanie nawierzchni placu zabaw i zakup sprzętu i wyposażenia - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu "Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kołaki Kościelne".

d) rozdz. 80110 § 4210 - 4 000,00 zakup sprzętu sportowego - dofinansowanie na zakup sprzętu sportowego w ramach programu "Ćwicz i żyj zdrowo" przekazane przez Lokalną Grupę Działania Brama na bagna".

3) W dziale: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

a) rozdz. 90001 § 6057 - 520 200,00 zł budowa ogniw fotowoltaicznych w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013,

b) rozdz. 90001 § 6059 - 101 040,00 zł wpłaty wnioskodawców na budowę ogniw fotowoltaicznych.

Wiceprzewodniczący Rady


Janusz Podbielski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe