Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/44/15 Rady Miejskiej w Surażu

z dnia 27 sierpnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318; z 2014r. poz.379, poz.1072,) oraz art.211, art.212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U.z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646; z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz.532) Rada Miejska w Surażu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem7.740.718,45 zł.

a) bieżące w wysokości6.282.767,45 zł.

b) majątkowe w wysokości1.457.951,00 zł.

2. Plan wydatków ogółem7.773.198,45 zł.

a) bieżące w wysokości6.151.719,45 zł.

b) majątkowe w wysokości1.621.479,00 zł.

§ 4. 1. Dochody budżetu w wysokości 138.250 zł. pochodzące z refundacji Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w 2014 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzącychz budżetu Unii Europejskiej.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 170.730 zł. planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 170.730zł.

§ 5. W uchwale Nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2014 rok z dnia 27 stycznia 2015r. zmienia się treść § 6, który otrzymuje brzmienie "Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 556.663zł., oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 524.183zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2014 rok z dnia 27 stycznia 2015r. zmienia się treść § 7 ust 1, otrzymuje brzmienie " Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytówi pożyczek zaciąganych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- w kwocie 300.000 zł;

b) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 121.533 zł;

§ 7. W uchwale Nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2014 rok z dnia 27 stycznia 2015r. § 13 ust 1, otrzymuje brzmienie " Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na :

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- w kwocie 300.000 zł;

b) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 121.533 zł;

§ 8. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Surażu


Agnieszka Edyta Filipczuk - Żamojda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/44/15
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/44/15
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/44/15
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

556 663,00

1

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

903

121 533,00

2

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

435 130,00

Rozchody ogółem:

524 183,00

1

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

963

259 783,00

2

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

264 400,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/44/15
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UZASADNIENIE dokonanych zmian w budżecie na 2015r.

Plan dochodów uległ zwiększeniu w rozdziałach: 75615 Wpływy z podatku, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
o kwotę 300.000zł. dochody z tytułu podatku od nieruchomości z linii energetycznej 400kV na podstawie złożonej korekty deklaracji za 2015r. przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Konstancin Jeziorna.

W związku otrzymanymi dochodami rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 200.000zł. oraz zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 100.000zł.

Plan wydatków uległ zwiększeniu w rozdziale 75023 Urzędy miast i gmin o kwotę 25.000zł. z przeznaczeniem na modernizację instalacji grzewczej służącej ochronie powietrza atmosferycznego (zmniejszenie emisji zanieczyszczeń) polegającej na wymianie grzejników żeliwnych na grzejniki o mniejszej pojemności oraz wymianie palników w kotle c.o. w budynku Urzędu Miejskiego.

Plan wydatków uległ zmniejszeniu w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska o kwotę 25.000zł.

Dokonano przesunięć między rozdziałami, paragrafami wynikających z prawidłowej realizacji budżetu w 2015r.: 90002 Gospodarka odpadami - opłata kary z PWIOŚ za nieosiągnięcie w 2013 roku wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, matali, tworzyw sztucznych i szkła (78zł.)

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 170.730zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe