Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/52/15 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 28 sierpnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 217 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 178.628 zł., zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 178.628 zł., zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonano przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 130.920 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 4. Dokonuje się zmian załącznika Nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych gminy na 2015 rok do Uchwały Nr IV/12/14 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 grudnia 2014 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2015 rok z późn. m. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian załącznika Nr 5 Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2015 rok do Uchwały Nr IV/12/14 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 grudnia 2014 .r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2015 rok z późn. zm. zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Objaśnienia do uchwały budżetowej zawarte są w Załączniku nr 5 do uchwały.

§ 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi :

1) plan dochodów w kwocie 28.697.293 zł., z tego:

a) dochody bieżące 26.029.458 zł.,

b) dochody majątkowe 2.667.835 zł.;

2) plan wydatków w kwocie 30.853.262 zł., z tego:

a) wydatki bieżące 24.739.216 zł.,

b) wydatki majątkowe 6.114.046 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Kłosek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/52/15
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/52/15
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/52/15
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/52/15
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2015 rok.

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

celowa

podmiotowa

przedmiotowa

Lp.

Nazwa zadania lub podmiotu

celowa

podmiotowa

przedmiotowa

1

Powiat białostocki

415.000,00

-

-

1.

Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy

89.110,00

-

-

3

1 Gminne Centrum Kultury

-

422.500,00

-

2.

Dotacja dla stowarzyszenia

11.000,00

4

1 Gminna Biblioteka Publiczna

-

124.400,00

-

1

1 Ogółem

415.000,00

546.900,00

-

100.110,00

-

-


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/52/15
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w planie budżetu gminy na 2015 rok.

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 178.628 zł.

Dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 130.920 zł.

Przesunięcia pomiędzy paragrafami dokonano na podstawie pism złożonych przez pracowników merytorycznych w celu prawidłowej realizacji budżetu .

Zmiany dotyczyły :

- otrzymano dotacje na zakup motopompy i materiałów i wyposażenia dla OSP Dobrzyniewo Duże 24.560 zł. ( plus środki własne 10.000 zł.),

- wprowadzono po stronie dochodów i wydatków podatek od nieruchomości w kwocie 100.929 zł. (korekta deklaracji Urzędu Gminy za 2014 i 2015 rok ),

- zwiększenie dotacji na zakup wyprawki szkolnej 5.439 zł,

- zwiększenie wydatków o 75.000 zł. ( kanalizacja sanitarna ul. Przytulna, Skrajna, Polonijna Fasty),

- zwiększenie w rozdziale 75412 straże pożarne ( ekwiwalenty za wyjazdy i podwyżka dla kierowców),

- zwiększenie pomocy finansowej o 50.000 zł. dla Powiatu Białostockiego na drogę w Dobrzyniewie Fabrycznym.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zmianie uległy również załączniki inwestycyjny i dotacyjny.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe