reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 120/15 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 25 sierpnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238 poz. 532/ oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr 9/II/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2015 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na:

1) zwiększeniu dochodów o kwotę 25.492,00 zł,

2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 291,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:

1) zwiększeniu wydatków o kwotę 25.492,00 zł,

2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 291,00 zł,

3) przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 30.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 21.208.082,47 zł, z tego:

1) dochody bieżące kwota 19.338.289,47 zł

2) dochody majątkowe kwota 1.869.793,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 21.088.910,47 zł, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 17.911.724,47 zł

2) wydatki majątkowe kwota 3.177.186,00 zł.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

D O C H O D Y - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan dochodów przed zmianą

Kwota zmniejszenia / zwiększenia w

Plan dochodów po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 483 597,00

0,00

2 483 597,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 401 335,00

- 291,00

2 401 044,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 401 335,00

- 291,00

2 401 044,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

10 365,00

291,00

10 656,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

10 365,00

291,00

10 656,00

Razem:

3 029 899,47

0,00

3 029 899,47

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan dochodów przed zmianą

Kwota zmniejszenia / zwiększenia w

Plan dochodów po zmianie

852

Pomoc społeczna

735 073,00

13 047,00

748 120,00

85295

Pozostała działalność

212 953,00

13 047,00

226 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

212 953,00

13 047,00

226 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

12 154,00

12 154,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0,00

12 154,00

12 154,00

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

0,00

12 154,00

12 154,00

Razem:

18 152 982,00

25 201,00

18 178 183,00

DOCHODY OGÓŁEM

21 208 082,47

dochody bieżące

19 338 289,47

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

174 682,00

dochody majątkowe

1 869 793,00

w tym:

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

1 046 293,00

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

100 000,00

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

300 000,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

W Y D A T K I - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 483 597,00

0,00

2 483 597,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 401 335,00

- 291,00

2 401 044,00

3110

Świadczenia społeczne

2 269 245,00

- 291,00

2 268 954,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

10 365,00

291,00

10 656,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

10 365,00

291,00

10 656,00

Razem:

3 029 899,47

0,00

3 029 899,47

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

461 115,00

0,00

461 115,00

40002

Dostarczanie wody

461 115,00

0,00

461 115,00

4270

Zakup usług remontowych

25 000,00

- 1 000,00

24 000,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

0,00

1 000,00

1 000,00

600

Transport i łączność

2 401 884,00

0,00

2 401 884,00

60016

Drogi publiczne gminne

1 341 084,00

0,00

1 341 084,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

119 066,00

5 000,00

124 066,00

4270

Zakup usług remontowych

442 918,00

- 5 000,00

437 918,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

293 525,00

0,00

293 525,00

75412

Ochotnicze straże pozarne

189 807,00

0,00

189 807,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

39 780,00

- 900,00

38 880,00

4300

Zakup uslug pozostałych

28 600,00

900,00

29 500,00

851

Ochrona zdrowia

31 310,00

0,00

31 310,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

24 310,00

0,00

24 310,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

12 000,00

- 2 200,00

9 800,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 600,00

2 000,00

7 600,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1 500,00

200,00

1 700,00

852

Pomoc społeczna

1 561 491,00

13 047,00

1 574 538,00

85295

Pozostała działalność

378 829,00

13 047,00

391 876,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

20 000,00

21 300,00

41 300,00

3110

Świadczenia społeczne

314 953,00

13 047,00

328 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

26 300,00

- 21 300,00

5 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

77 926,00

12 154,00

90 080,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

20 000,00

12 154,00

32 154,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

20 000,00

12 154,00

32 154,00

Razem:

18 033 810,00

25 201,00

18 059 011,00

WYDATKI OGÓŁEM

21 088 910,47

w tym:

wydatki bieżące

17 911 724,47

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

13 644 648,47

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 407 089,58

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 237 558,89

2) Dotacje na zadania bieżące

211 576,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 595 161,00

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

200 339,00

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0,00

6) Obsługa długu

260 000,00

wydatki majątkowe

3 177 186,00

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

3 131 686,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 698 248,00

2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

45 500,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie na 2015 rok

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji na zadania własne i zlecone w kwocie 25 201,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału i działu na kwotę 30.400,00 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Gałęski

Radca prawny i Partner w kancelarii LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. we Wrocławiu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama