reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/44/15 Rady Gminy Jaświły

z dnia 27 sierpnia 2015r.

o szczegółowym sposobie i zakresie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, 1593, z 2015r. poz. 87 i 122), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach, uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujący szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) odpady komunalne będą odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości w każdej ilości, według podziału na następujące frakcje:

a) papier i tektura;

b) tworzywa sztuczne;

c) metale;

d) szkło;

e) zmieszane odpady komunalne;

f) popiół;

2) odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone stosownie do potrzeb:

a) odpadów zmieszanych i segregowanych - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu;

b) popiołu - przynajmniej 1 raz w miesiącu (w okresie grzewczym, tj. od początku września - do końca kwietnia ).

3) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się przy Zakładzie Recyklingu w Dolistowie Starym Nr 144, gm. Jaświły i prowadzony jest przez BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym Nr 144

4) zasady przyjmowania odpadów komunalnych oraz godziny otwarcia PSZOK, będą podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej BIOM sp. z o.o. ( www.biom-recykling.pl ) oraz Gminy Jaświły ( www.jaswily.pl), a także na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Jaświły.

§ 2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez mieszkańców opłatę, PSZOK świadczy usługi polegające na przyjmowaniu przez cały rok, każdej ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych, takich jak:

1) papier i makulatura, w tym odpady opakowaniowe;

2) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe;

3) szkło, w tym opakowaniowe;

4) metale, w tym odpady opakowaniowe;

5) opakowania materiałowe;

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji ( w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji);

7) przeterminowane leki;

8) chemikalia;

9) zużyte baterie i akumulatory;

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

12) odpady budowlane i rozbiórkowe;

13) zużyte opony;

14) odpady zielone;

15) styropian opakowaniowy;

16) popiół.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

2. Meble i odpady wielkogabarytowe odbierane są od mieszkańców "u źródła" w zależności od potrzeb w ramach organizowanych okresowo zbiórek lub dostarczane przez mieszkańców do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

3. Odpady budowlano -remontowe powstałe w wyniku prac prowadzonych we własnym zakresie, zbiera się w kontenerach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów udostępnionych przez jednostkę wywozową - na podstawie dodatkowego zgłoszenia zapotrzebowania na wywóz tych odpadów, w terminie uzgodnionym z przedsiębiorcą. Pojemniki winny być ustawione w miejscu nie utrudniającym możliwości korzystania z nieruchomości i umożliwiającym dojazd pojazdu jednostki wywozowej. Koszt za wykonanie przedmiotowej usługi ponosi w całości zleceniodawca.

§ 4. 1. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapewnia się wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych.

2. Zapewnia się odpowiednie standardy sanitarne i techniczne podczas świadczenia usługi odbioru, w celu ochrony zdrowia ludzi i środowiska.

§ 5. Odbiorowi odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach i workach podlegają tylko te odpady, które zostały wystawione przed posesję w sposób niezagrażający ruchowi kołowemu i pieszemu. W przypadku obszarów trudnodostępnych pojemniki i worki należy dostarczyć w miejsce na trasie poruszania się pojazdu operatora. Odstąpienie od tych wymagań może nastąpić wyłącznie w drodze porozumienia z operatorem.

§ 6. Pojemniki i worki powinny być wystawione w dniu odbioru odpadów zgodnie z ustalonym harmonogramem.

§ 7. Pojemniki i worki wystawione w innych miejscach i terminach niż określone w niniejszych zasadach, w szczególności w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym odpady, nie podlegają odbiorowi, a gmina Jaświły nie ponosi w takim przypadku odpowiedzialności za niezrealizowanie obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

§ 8. Odpady powstałe na nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jaświły, będą traktowane jako odpady zmieszane.

§ 9. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości będą zagospodarowane (przetwarzane) w procesach odzysku i unieszkodliwiania.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą od 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady


Robert Wojtkielewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama