reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/97/15 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 2 września 2015r.

w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Augustów o nazwach Osiedle Wschód i Osiedle Zachód oraz ustanowienia ordynacji wyborczej do rad osiedli

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.: poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 585 ust. 3 Statutu Miasta Augustowa stanowiącego załącznik do uchwały Nr XII/91/12 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie Statutu Miasta Augustowa Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się na terenie Miasta Augustów następujące jednostki pomocnicze:

1) Osiedle Wschód,

2) Osiedle Zachód.

§ 2. Granice i obszar jednostek pomocniczych w formie graficznej i opisowej określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustanawia się ordynację wyborczą do rad osiedli o treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 1. Szczegółowe zasady działania jednostek pomocniczych określi ich statut.

2. Do czasu uchwalenia statutu osiedli do funkcjonowania rad osiedli stosuje się odpowiednio przepisy statutu Miasta Augustów dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej.

3. Pierwsza rada osiedla przystępuje niezwłocznie do prac nad uchwaleniem projektu statutu osiedla i po jego opracowaniu przedstawia za pośrednictwem Burmistrza Radzie Miejskiej do uchwalenia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie


Filip Jerzy Chodkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/97/15
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 2 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Opis granic jednostek pomocniczych

  1. Osiedle "Wschód" - obejmuje tereny położone w północno-wschodniej części miasta - granica osiedla przebiega: północną granicą terenu linii kolejowej od strony jezior Sajno i Sajenek w kierunku północno-zachodnim, następnie przecina linię kolejową w odległości ok. 0,5 km za kompleksem poprzemysłowym "Silikaty", dalej biegnie granicą lasu po południowej stronie terenów kolejowych przecinając ul. Dworcową, następnie wzdłuż granicy terenów przemysłowych z wyłączeniem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Miejskiej, dalej południową granicą działki nr 362 (obręb nr 4), południową i zachodnią granicą działki nr 324 (obręb nr 4), zachodnią granicą działki nr 323 (obręb nr 4), południową granicą działki nr 1148/2, 1146/1, 1211/12, 1211/11, 1211/10, 1211/8, 1145 (obręb nr 4), południową i zachodnią granicą działki nr 1144/5 (obręb nr 4) oraz zachodnią granicą działki nr 1143/6 (obręb nr 4) dochodzi do ul. Tytoniowej, następnie ul. Tytoniową w kierunku wschodnim, ul. Komunalną i dalej ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich w kierunku wschodnim do końca tejże ulicy, następnie przecinając ul. Turystyczną i tory kolejowe dochodzi do brzegu jeziora Białego i brzegiem jeziora w kierunku północno-wschodnim do półwyspu Dąbek, następnie przecina jez. Białe w kierunku północnym i dochodzi do granic administracyjnych miasta, dalej granicą administracyjną miasta w kierunku wschodnim, a następnie południowym dochodzi do terenów kolejowych położonych w granicach administracyjnych miasta - szczegółowa granica osiedla "Wschód" wskazana jest w części graficznej podziału miasta Augustów na osiedla.

  1. Osiedle "Zachód" - obejmuje tereny położone w południowo-zachodniej części miasta - granica osiedla przebiega: ul. Rajgrodzką, Jonkajtysa, Wojska Polskiego w kierunku południowo-zachodnim, ul. Mickiewicza, Osiedlową, następnie drogą wewnętrzną w kierunku południowo-zachodnim dochodzi do zbiegu ul. Chreptowicza i Wypusty, dalej ul. Obrońców Westerplatte, Arnikową, rowem stanowiącym otwarty kanał deszczowy (działka nr 3870/3 - obręb nr 3) do punktu stycznego z ul. Słowackiego, następnie drogą wzdłuż Kanału Augustowskiego po jego zachodniej stronie aż do granicy administracyjnej miasta, następnie granicą administracyjną miasta w kierunku północno-zachodnim dochodzi do ul. Rajgrodzkiej - szczegółowa granica osiedla "Zachód" wskazana jest w części graficznej podziału miasta Augustów na osiedla.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/97/15
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 2 września 2015 r.

ORDYNACJA WYBORCZA DO RAD OSIEDLI W AUGUSTOWIE

§ 1. Ordynacja określa zasady i tryb wyboru członków rad osiedli będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Augustów.

§ 2. 1. Wybór członków rad osiedli organizuje stała Komisja Wyborcza do Rad Osiedli, zwana dalej Komisją Wyborczą powołana uchwałą Rady Miejskiej na okres trwania kadencji Rady Miejskiej.

2. Komisję powołuje Rada Miejska w liczbie minimum 5 osób, w tym przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i członków w liczbie minimum 2.

3. Rada Miejska ustala regulamin pracy komisji.

§ 3. 1. Rada Miejska w drodze uchwały zarządza wybory do rad osiedli przed upływem ich kadencji i ustala datę wyborów.

2. Datę wyborów wraz z kalendarzem wyborczym podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia Komisji Wyborczej.

§ 4. 1. Do zadań Komisji należy organizacja i administracyjna obsługa wyborów członków rad osiedli, w tym:

1) podanie do publicznej wiadomości informacji o wyborach;

2) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków rad i ich weryfikowanie;

3) opracowanie wzoru protokołów rejestracji kandydatów, karty do głosowania, protokołu z wyborów i zaświadczeń o wyborze;

4) przeprowadzanie wyborów w poszczególnych osiedlach;

5) ustalanie i przekazywanie do publicznej wiadomości wyników z wyborów, w trybie obwieszczenia;

6) zwołanie pierwszego posiedzenia rady osiedla.

2. Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji oraz wydaje w razie potrzeby zarządzenia gwarantujące prawidłową realizację zadań Komisji i przeprowadzenie wyborów.

3. Techniczno - materialne warunki pracy Komisji Wyborczej oraz przeprowadzenia wyborów zapewnia Burmistrz Miasta Augustów.

4. Komisja Wyborcza w drodze uchwały dokonuje wykładni niniejszej ordynacji.

§ 5. 1. Członkiem rady osiedla jest wybrany przedstawiciel mieszkańców spośród osób zamieszkałych na terenie tego osiedla.

2. Wybory są powszechne, bezpośrednie i tajne.

3. Prawo wybierania do rady osiedla przysługuje osobom zamieszkałym na terenie osiedla i posiadającym czynne prawo wyborcze w wyborach do rady gminy zgodnie z art. 10 § 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), tj. obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze tej gminy

4. Nie ma prawa wybierania osoba:

1) pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

2) pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

3) ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

5. Kandydatem na członka rady osiedla może być osoba mająca prawo wybierania do rady osiedla.

6. Wybory są równe - wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach.

7. Wybory są bezpośrednie - wyborcy wybierają radnych rady osiedla bezpośrednio spośród kandydatów zgłoszonych do rady.

8. Głosować można tylko osobiście.

9. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym. Karty do głosowania wrzuca się do opieczętowanej urny wyborczej.

§ 6. 1. Wybory przeprowadza się na ogólnym zebraniu mieszkańców osiedla.

2. Wybory są ważne, jeśli uczestniczy w nich co najmniej 200 mieszkańców osiedla mających czynne prawo wyborcze i zamieszkujących na terenie osiedla. Weryfikacji warunku zamieszkiwania na terenie osiedla dokonuje się na podstawie dowodu osobistego lub zaświadczenia z Urzędu Miejskiego potwierdzającego ten fakt.

3. Jeżeli w zebraniu ogólnym mieszkańców okręgu uczestniczy mniej niż 200 osób, wybory odbywają się w drugim terminie, po upływie 30 minut od terminu pierwszego zebrania. Wybory przeprowadzone w drugim terminie są ważne, o ile uczestniczy w nich minimum 150 mieszkańców danego osiedla mających czynne prawo wyborcze i zamieszkujących na terenie osiedla.

4. Zgłoszony kandydat musi mieć poparcie minimum 25 mieszkańców zamieszkałych na terenie osiedla i mających prawo wybierania.

5. Poparcie udzielane jest na listach, których wzór opracuje Komisja Wyborcza.

6. Mieszkaniec osiedla może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi.

7. Listy z podpisami osób popierających kandydaci składają do Komisji Wyborczej w siedzibie Urzędu Miejskiego na co najmniej 7 dni przed dniem wyborów.

8. Komisja Wyborcza dokonuje weryfikacji złożonych list umożliwiając, w razie potrzeby, ich uzupełnienie nie później niż na trzy dni przed dniem wyborów. Jeżeli uzupełnienie nie zostanie dokonane, Komisja stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata.

9. W przypadku udzielenia poparcia przez jednego mieszkańca więcej niż jednemu kandydatowi za ważne uznaje się poparcie udzielone kandydatowi, który pierwszy dostarczył kompletną listę (decyduje data i godzina wpływu).

10. Członek rady osiedla wybierany jest zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu mieszkańców uprawnionych do głosowania w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej ilości kandydatów, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 niniejszej ordynacji.

11. Zebranie wyborcze mieszkańców prowadzi komisja wyborcza.

12. Na karcie do głosowania opatrzonej pieczęcią rady miejskiej umieszcza się nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej.

13. W wyborach członków rady osiedla wyborca głosuje na określonych kandydatów stawiając znak "X" w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydatów, w ilości od jednego do ilości wybieranych członków rady osiedla. Jeżeli znak "X" postawiono w kratce z lewej strony obok nazwisk większej liczby kandydatów niż jest wybieranych członków rady osiedla albo jeżeli nie postawiono znaku "X" w kratce obok nazwiska żadnego kandydata, głos uznaje się za nieważny. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych znaków nie wpływa na ważność głosu.

14. Prawidłowość przeprowadzenia wyborów na ogólnym zebraniu mieszkańców stwierdza Komisja Wyborcza oraz ustala niezwłocznie wyniki głosowania i wyniki wyborów na podstawie listy obecności mieszkańców na zebraniu oraz protokołu z zebrania. W protokole podaje się dane zgłoszonych kandydatów, liczbę wybieranych członków rady osiedla, zestawienie wyników głosowania, imię i nazwisko wybranych. W protokole opisuje się również ewentualne zastrzeżenia wyborców dotyczące prawidłowości przeprowadzenia głosowania. Protokół podpisują i każdą ze stron parafują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Wyborczej obecne na wyborach.

15. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, uprawniającą do przyznania im mandatu, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej w obecności Komisji. W losowaniu mogą brać udział zainteresowani kandydaci. Przebieg losowania uwzględnia się w obwieszczeniu o wynikach głosowania i wynikach wyborów.

16. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu wyborów, które mogły mieć wpływ na ich wynik, Rada Miejska stwierdza nieważność wyborów i zarządza ponowne wybory.

17. Rada osiedla liczy:

1) piętnastu radnych w osiedlu do 20 000 mieszkańców,

2) dwudziestu jeden radnych w osiedlu powyżej 20 000 mieszkańców.

§ 7. 1. Mandat członka rady osiedla wygasa z chwilą:

1) śmierci;

2) zaprzestania zamieszkiwania na terenie osiedla;

3) złożenia pisemnego zrzeczenia się mandatu;

4) utraty prawa wybieralności bądź ustalenia, iż tego prawa nie miał w chwili wyboru.

2. Wygaśnięcie mandatów w przypadkach określonych w ust. 1 stwierdza Komisja Wyborcza.

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 w miejsce członka rady, którego mandat wygasł wstępuje kandydat, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów podczas wyborów i nie utracił prawa wybieralności. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Komisję Wyborczą.

4. W przypadku, gdyby uzupełnienie składu rady osiedla w sposób określony w ust. 3 było niemożliwe Rada Miejska zarządza w drodze uchwały wybory uzupełniające.

5. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie jednego roku przed zakończeniem kadencji rad.

§ 8. 1. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych wyborów nie zostanie wyłoniona rada osiedla w pełnym składzie Komisja Wyborcza ogłosi, że w osiedlu nie została wybrana rada.

2. W przypadku określonym w ust. 1 Rada Miejska decyduje, czy ogłosić wybory do rady osiedla w nowym terminie, czy też następne wybory do rady osiedla ogłosić dopiero na następną kadencję.

§ 9. Postanowienia niniejszej ordynacji mają zastosowanie do wyborów rad osiedli do czasu uchwalenia Statutów Osiedli.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama