reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/102/15 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 2 września 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasto Augustów na prowadzenie niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 90 ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703
i Nr 281, poz. 2781 , z 2005 r. Nr 17, poz. 141 , Nr 94, poz. 788 , Nr 122, poz. 1020 , Nr 131, poz. 1091 ,
Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 , z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 , Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 ,
z 2007 r. Nr 42, poz. 273 , Nr 80, poz. 542 , Nr 115, poz. 791 , Nr 120, poz. 818 , Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 , z 2008 r. Nr 70, poz. 416 , Nr 145, poz. 917 , Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 , z 2009 r.
Nr 6, poz. 33 , Nr 31, poz. 206 , Nr 56, poz. 458 , Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 , z 2010 r. Nr 44, poz. 250 , Nr 54, poz. 320 , Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 , z 2011 r. Nr 106, poz. 622 , Nr 112, poz. 654 , Nr 139, poz. 814 , Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 , z 2012 r. poz. 941 i 979 , z 2013 r. poz. 87 , 827 , 1191 , 1265 , 1317 i 1650 , z 2014 r. poz. 7 , 290, 538 , 598 , 642 , 811 , 1146 , 1198 i 1877 oraz
z 2015 r. poz. 357 i 1045) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 17 ustawy o systemie oświaty zwanych dalej "punktami przedszkolnymi", niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Miasta Augustowa przez inne niż Gmina Miasto Augustów osoby prawne i osoby fizyczne, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

§ 2. 1. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Gminy Miasto Augustów wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Augustów w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Miasto Augustów, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Miasto Augustów.

2. Osoba prowadząca niepubliczny punkt przedszkolny otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy Miasto Augustów w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miasto Augustów, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Miasto Augustów, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Miasto Augustów.

3. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Miasto Augustów.

§ 3. Ustala się następujący tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w paragrafie 2:

1. Dotacji udziela się pod warunkiem, że w terminie nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok otrzymywania dotacji podmiot prowadzący szkołę, przedszkole lub punkt przedszkolny przedłoży do Urzędu Miejskiego w Augustowie wniosek o udzielenie dotacji z informacją o planowanej liczbie uczniów (dzieci). Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać następujące dane:

1) nazwę i adres szkoły/placówki;

2) nazwę i adres organu prowadzącego szkołę/placówkę;

3) numer Regon szkoły/placówki;

4) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

5) numer rachunku bankowego szkoły/placówki, na który ma być przekazywana dotacja;

6) planowaną liczbę uczniów/dzieci w podziale na poszczególne miesiące;

7) planowaną liczbę uczniów/dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z podaniem rodzaju niepełnosprawności;

8) planowaną liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, organ prowadzący szkołę, przedszkole lub punkt przedszkolny składa w formie elektronicznej, w systemie informatycznym wskazanym przez organ dotujący oraz w formie dokumentu podpisanego przez organ prowadzący, będącego wydrukiem z ww. systemu.

3. Dotacja wypłacana będzie w dwunastu miesięcznych częściach, przekazywanych w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym, że część za grudzień przekazywana będzie w terminie do 15 grudnia na rachunek bankowy szkoły, przedszkola lub punktu przedszkolnego.

4. Warunkiem otrzymania dotacji na dany miesiąc jest złożenie przez organ prowadzący szkołę, przedszkole lub punkt przedszkolny do organu dotującego, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, informacji o rzeczywistej licznie uczniów/dzieci, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.

5. Informacja, o której mowa w ust. 4, przekazywana jest do organu dotującego przez organ prowadzący w formie elektronicznej w systemie informatycznym wskazanym przez organ dotujący oraz w formie dokumentu podpisanego przez organ prowadzący, będącego wydrukiem z ww. systemu.

6. Wysokość wypłacanej dotacji w stosunku do liczby uczniów/dzieci dotowanego podmiotu korygowana będzie co miesiąc, z uwzględnieniem danych z ust. 4.

7. Brak informacji z ust. 4, bądź informacja o ustaniu prawa do dotacji, stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty kolejnych części dotacji. Złożenie zaległej informacji sprawozdawczej jest podstawą do przekazania zaległych części dotacji na rzecz uprawnionej placówki.

8. Organ prowadzący szkołę, przedszkole lub punkt przedszkolny zobowiązany jest przekazać do organu dotującego miesięczne rozliczenie dotacji do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dotacja została przekazana.

9. Rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 8, organ prowadzący przekazuje organowi dotującemu w formie elektronicznej, w systemie informatycznym wskazanym przez organ dotujący oraz w formie dokumentu podpisanego przez organ prowadzący, będącego wydrukiem z ww. systemu.

10. Rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 8 zawiera:

1) zestawienie obejmujące informację o kwocie otrzymanej, wykorzystanej i niewykorzystanej dotacji w danym miesiącu;

2) wyszczególnienie kwot na poszczególne rodzaje wydatków w danym miesiącu;

3) wykaz faktur, rachunków lub innych dokumentów księgowych z podziałem na rodzaje wydatków, w szczególności: data wystawienia, numer dokumentu, przedmiot zakupu, kwotę wydatku wraz z kwotą zapłaconą ze środków dotacji udzielonej przez organ dotujący.

11. Ostatecznego rozliczenia udzielonej dotacji za okres roczny Urząd Miejski Wydział Edukacji dokonuje w oparciu o dane z informacji z ust. 4 i 8 w terminie do 20 stycznia następnego roku.

12. W ramach rozliczenia z ust. 11, w terminie do dnia 31 stycznia, podmiotowi uprawnionemu przekazuje się wyrównanie kwoty dotacji należnej za rok poprzedni. Kwota nadpłaconej dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego lub dotacji nadpłaconej w roku poprzednim podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

13. W przypadku likwidacji placówki i występującej nadpłaty dotacji podmiot prowadzący placówkę zobowiązany jest w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji do zwrotu dotacji nadpłaconej.

14. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.

§ 4. Ustala się następujący tryb i zakres kontroli:

1. Organ dotujący ma prawo do kontroli szkół/placówek na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Augustowa.

2. Kontrola obejmuje:

1) zgodność danych ze stanem faktycznym liczby uczniów/dzieci wykazanych w informacjach, o których mowa § 3 ust. 4 na podstawie dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzenia tej informacji;

2) prawidłowość rozliczenia wysokości dotacji, o której mowa w § 2, z dokumentacją finansowo-księgową szkoły/placówki;

3) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty, na podstawie dokumentacji finansowo - księgowej szkoły/placówki.

3. Kontrolujący mają prawo do:

1) wstępu i swobodnego poruszania się na terenie obiektów i pomieszczeń kontrolowanej szkoły/placówki;

2) wglądu do związanej z przedmiotem kontroli dokumentacji organizacyjnej, finansowej i przebiegu nauczania oraz innych dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, w tym zawartych na elektronicznych nośnikach informacji jak również żądania wykonania z nich odpisów, wyciągów, wydruków, zestawień i obliczeń;

3) wystąpienia o udzielenie w wyznaczonym terminie ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli.

4. Kontrola występuje jako:

1) kontrola planowana, po uprzednim powiadomieniu organu prowadzącego szkołę/placówkę, nie później niż na 7 dni przed terminem planowanej kontroli, o terminie i zakresie kontroli;

2) kontrola doraźna, mającą charakter interwencyjny, wynikający z potrzeby pilnego zbadania dokumentacji i uzyskania informacji mających wpływ na prawidłowość ustalenia lub wykorzystania dotacji przyznanych szkołom/placówkom z budżetu organu dotującego.

5. Wyniki przeprowadzonej kontroli przedstawia się w protokole kontroli.

6. Protokół kontroli powinien zawierać:

1) datę i miejsce jego sporządzenia;

2) nazwa i adres osoby prowadzącej szkołę/placówkę;

3) nazwę i adres szkoły/placówki;

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

5) imię i nazwisko kontrolującego oraz numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;

6) określenie rodzaju przedmiotu kontroli oraz okresu objętego kontrolą;

7) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, zakres i skutki tych nieprawidłowości, w szczególności mających wpływ na wysokość przekazanej szkole/placówce dotacji;

8) wykaz załączników do protokołu.

7. Protokół kontroli podpisują kontrolujący i organ prowadzący lub dyrektor szkoły/placówki.

8. Organ prowadzący lub dyrektor szkoły/placówki mogą odmówić podpisania protokołu kontroli składając w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie tej odmowy i wskazanie zastrzeżeń, co do treści zawartych w protokole.

9. Odmowa podpisania protokołu przez organ prowadzący szkołę/placówkę nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

10. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8, kontrolujący obowiązani są dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

11. Tekst zmian lub uzupełnień do protokołu stanowi załącznik do protokołu kontroli.

12. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekażą na piśmie swoje stanowisko organowi prowadzącemu szkołę/placówkę.

13. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości mających wpływ na prawo do dotacji lub jej wysokość przysługującej kontrolowanemu, Burmistrz wzywa do zwrotu całości lub części przekazanej dotacji.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XI/85/11 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, punktom przedszkolnym, szkołom podstawowym i gimnazjom, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie


Filip Jerzy Chodkiewicz


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 20.02.2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 357) w art. 34 nakłada na organ prowadzący obowiązek podjęcia nowej uchwały, dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu na prowadzenie niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Wynika to ze zmiany sposobu ustalania wysokości dotacji. Obecnie wydatki bieżące, stanowiące podstawę ustalenia wysokości dotacji, pomniejsza się o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama