reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/31/2015 Rady Gminy Filipów

z dnia 31 sierpnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/9/2014 Rady Gminy Filipów z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 80.543 zł oraz zmniejsza o kwotę 362.888 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 105.957 zł oraz zmniejsza o kwotę 388.302 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2015 roku zgodnie z załcznikiem Nr 5.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2015 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 13.045.365 zł:

- bieżące - 12.474.175 zł,

- majątkowe - 571.190 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 13.045.365 zł:

- bieżące - 11.567.141 zł,

- majątkowe - 1.478.224 zł.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Radosław Świerzbin


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/31/2015
Rady Gminy Filipów
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

233 371,00

31 000,00

264 371,00

60016

Drogi publiczne gminne

233 371,00

31 000,00

264 371,00

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

233 371,00

31 000,00

264 371,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00

10 374,00

10 374,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

0,00

10 374,00

10 374,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00

6 749,00

6 749,00

6280

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00

3 625,00

3 625,00

758

Różne rozliczenia

5 015 353,00

21 000,00

5 036 353,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

3 288 204,00

21 000,00

3 309 204,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3 288 204,00

21 000,00

3 309 204,00

852

Pomoc społeczna

500 213,00

550,00

500 763,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

9 000,00

550,00

9 550,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

9 000,00

550,00

9 550,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

61 600,00

4 027,00

65 627,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

61 600,00

4 027,00

65 627,00

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

0,00

4 027,00

4 027,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 022 635,00

- 349 296,00

673 339,00

90002

Gospodarka odpadami

960 635,00

- 349 296,00

611 339,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

13 592,00

13 592,00

6617

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

608 314,00

- 362 888,00

245 426,00

Razem:

11 192 863,00

- 282 345,00

10 910 518,00

Na ogólne dochody w wysokości 13.045.365 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 12.474.175 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 41.062 zł,

- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 12.000 zł,

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 27.806 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 571.190 zł, w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz prawa użytkowania wieczystego - 6.000 zł,

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 297.194 zł.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/31/2015
Rady Gminy Filipów
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 046 942,00

31 000,00

1 077 942,00

60016

Drogi publiczne gminne

926 942,00

31 000,00

957 942,00

4300

Zakup usług pozostałych

77 142,00

31 000,00

108 142,00

750

Administracja publiczna

1 715 215,00

24 171,00

1 739 386,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 281 424,00

15 871,00

1 297 295,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

79 421,00

15 871,00

95 292,00

75095

Pozostała działalność

308 615,00

8 300,00

316 915,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

167 979,00

8 300,00

176 279,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

168 006,00

10 374,00

178 380,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

168 006,00

10 374,00

178 380,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 500,00

6 749,00

25 249,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

3 625,00

3 625,00

801

Oświata i wychowanie

4 415 299,00

21 000,00

4 436 299,00

80101

Szkoły podstawowe

2 194 739,00

14 000,00

2 208 739,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

160 000,00

14 000,00

174 000,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

154 151,00

7 000,00

161 151,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

7 000,00

11 000,00

852

Pomoc społeczna

1 234 816,00

550,00

1 235 366,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

9 000,00

550,00

9 550,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

9 000,00

550,00

9 550,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

207 598,00

4 027,00

211 625,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

77 860,00

4 027,00

81 887,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

0,00

4 027,00

4 027,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 501 435,00

- 365 167,00

1 136 268,00

90002

Gospodarka odpadami

948 314,00

- 365 167,00

583 147,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

608 314,00

- 376 479,00

231 835,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

26 077,00

14 835,00

40 912,00

6619

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

13 923,00

- 3 523,00

10 400,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

355 000,00

- 8 300,00

346 700,00

92116

Biblioteki

130 000,00

- 8 300,00

121 700,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

130 000,00

- 8 300,00

121 700,00

Razem:

11 192 863,00

- 282 345,00

10 910 518,00

Na ogólne wydatki w kwocie 13.045.365 złożyły się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 11.567.141zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych - 8.275458 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.335.411 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2.940.047 zł,

2) dotacje na zadania bieżące - 365.663 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.662.997 zł,

4) wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 175.023 zł.

5) wydatki na obsługę długu - 88.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.478.224 zł:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 417.378 zł.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/31/2015
Rady Gminy Filipów
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Dział rozdział

Środki wynikające z planu wydatków w 2015 r.

w tym:

Środki własne budżetu gminy

Środki stanowiące wkład krajowy

Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacja z Komendy Miejskiej PSP

Dotacja z Woj. Podlaskiego

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Suwalskiego na przebudowe drogi powiatowej Zusno-Stara Dębszczyzna

Dz. 600 rozdz. 60014

120 000,00

120 000,00

2. Budowa drogi gminnej Stara Dębszczyzna-Nowa Dębszczyzna

Dz. 600 rozdz. 60016

141 648,00

110 648,00

31 000,00

3.Przebudowa drogi gminnej przy ul. Polna w Filipowie z nawierzchni żwirowej na bitumiczną wraz z budową chodników

Dz. 600 rozdz. 60016

484 380,00

251 009,00

233 371,00

4. Budowa drogi w Filipowie II- płatność końcowa

Dz. 600 rozdz. 60016

200 000,00

200 000,00

5. Elektroniczne wdrażanie usług dla ludności województwa podlaskiego -część II, administracja samorządowa

Dz.750 rozdz.75023

44 989,00

6 748,00

38 241,00

6. Zestaw końcówek do cylindra samochodu strażackiego

Dz.754 rozdz.75412

3 625,00

3 625,00

7. Środki w formie dotacji dla OSP Filipów na zakup samochodu.

Dz.754 rozdz.75412

101 693,00

101 693,00

8. Zakup agregatu prądotwórczego do kotłowni Zespołu Szkół w Filipowie

Dz.801 rozdz.80101

9 500,00

9 500,00

9. Zakup wyposażenia oraz elementów na plac zabaw do Zespołu Szkół w Filipowie

Dz.801 rozdz.80103

89 242,00

0,00

14 304,00

74 938,00

10. Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego*

Dz. 900 rozdz. 90002

283 147,00

51 312,00

231 835,00

Ogółem środki na inwestycje w 2015 roku

1 478 224,00

850 910,00

14 304,00

345 014,00

3 625,00

264 371,00

* w tym: dotacja dla Miasta Kolno


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/31/2015
Rady Gminy Filipów
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 r.

Jednostki sektora finansów publicznych

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja

Podmiot dotowany

celowa

Podmiotowa

Klasyfikacja

Nazwa zadania/instytucji

Celowa

dział

rozdział

§

dział

rozdział

§

600

60014

6300

Powiat Suwalski

120 000,00

851

85154

2820

Stowarzyszenie WYBÓR

1 800,00

801

80104

2310

Miasto Suwałki

177,00

851

85154

2820

Stowarzyszenie WYBÓR

2 400,00

801

80106

2310

Misto Suwałki

22 719,00

754

75412

6230

Ochotnicza Straż Pożarna w Filipowie

101 693,00

801

80195

2310

Miasto Suwałki

1 867,00

900

90002

6619

Miasto Kolno

10 400,00

921

92109

2480

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

215 000,00

921

92116

2480

Gminna Biblioteka Publiczna

121 700,00

Razem

155 163,00

336 700,00

Razem

105 893,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/31/2015
Rady Gminy Filipów
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2015 roku

Projekt

Klasyfikacja budżetowa

Wydatki w okresie realizacji Projektu

w tym:

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu UE

1

2

3

4

5

6

1

Wydatki majątkowe razem:

x

262 940

40 359

222 581

w tym 2015r.

417 378

72 364

345 014

1.1

RPO Województwa Podlaskiego

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa

Razem wydatki:

Dz. 750 rozdz.75023

49 428

7 414

42 014

z tego: 2014 r.

4 439

666

3 773

2015 r.

44 989

6 748

38 241

1.2

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Przedszkole jutra

Razem wydatki:

Dz. 801 rozdz. 80103

213 512

32 945

180 567

z tego 2014 r.:

124 270

18 641

105 629

2015 r.

89 242

14 304

74 938

2.4

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego

Razem wydatki:

Dz. 900 rozdz. 90002

283 147

51 312

231 835

2015r.

283 147

51 312

231 835

2

Wydatki bieżące razem:

x

225 554

39 201

228 247

w tym 2015r.

175 023

25 336

149 687

2.1

RPO Województwa Podlaskiego

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa

Razem wydatki:

Dz. 750 rozdz.75023

10 689

7 888

44 695

z tego: 2014 r.

5 953

893

5 060

2015r.

4 736

710

4 026

2.2

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Mobilny Klub Integracji Społecznej II

Razem wydatki:

Dz. 853 rozdz. 85395

114 277

17 142

97 135

z tego: 2013 r.

19 665

2 950

16 715

2014 r.

24 913

3 737

21 176

2015r.

69 699

10 455

59 244

2016 r

0

0

0

2.4

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Przedszkole jutra

Razem wydatki:

Dz. 801 rozdz. 80103

100 588

14 171

86 417

2015r.

100 588

14 171

86 417


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/31/2015
Rady Gminy Filipów
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Ad zał. Nr 1. Dokonane zmiany w planie związane są ze:

- przyznaniem dotacji na przebudowę drogi w Dębszczyznie,

- przyznaniem dotacji na zapewienie gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej,

- zwiększeniem subwencji na wyposażenie stołówki szkolnej, gabinetu lekarskiego oraz tablic multimedialnych do edukacji włączającej,

- zwiększeniem dotacji na składki zdrowotne,

- przyznaniem srodków na wyprawkę szkolną,

- zmniejszeniem dotacji na rekultywację wysypiska gminnego.

Ad zał. Nr 2, 3, 4, 5. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- przyznaniem dotacji na wydatki już poniesione ze środków własnych, na przebudowę drogi w Dębszczyźnie,

- zwiększeniem wydatków na administracji publicznej,

- przyznaniem dotacji na zakup wyposażenia dla OSP Filipów,

- zwiększeniem na nasz wniosek subwencji oświatowej,

- zmiany dotyczącej przyznanych dotacji na składkę zdrowotną oraz wyprawkę szkolną,

- zmniejszeniem dotacji podmiotowej dla GBP w Filipowie.

- zmian wynikających z roztrzygnięć przetargowych na rekultywację wysypiska komunalnego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama