reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 119/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 31 sierpnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art.258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr II/13/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 26, poz. 435, poz. 438, poz. 863, poz. 867, poz. 12581, poz. 1368, poz. 1453, poz. 1521, poz. 1619, poz. 1829, poz. 2047, poz. 2179, poz. 2430, poz. 3605, poz. 2717) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia;

2) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia;

3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 66.436.576 zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 65.302.911 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.225.953 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 9.600zł., dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 96.500zł.);

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 1.133.665zł;

4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 66.067.554 zł, w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 62.066.915 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.225.953 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 12.116zł., wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 96.500zł.);

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.000.639 zł;

5) nadwyżka budżetu w kwocie 369.022 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta


Jarosław Borowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 119/15
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Dochody razem (A+B+C+D)

4 000

48 832

w tym dochody bieżące

4 000

48 832

w tym dochody majątkowe

0

0

A

Dochody na zadania własne

0

28 352

w tym dochody bieżące

0

28 352

w tym dochody majątkowe

0

0

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

28 352

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

28 352

§ 2040

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

28 352

B

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

4 000

20 480

w tym dochody bieżące

4 000

20 480

w tym dochody majątkowe

0

0

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

18 480

Rozdział 75110

Referenda ogólnokrajowe oraz konstytucyjne

18 480

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

18 480

Dział 852

Pomoc społeczna

4 000

2 000

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

2 000

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 000

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 000

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 000

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

0

2 000

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 000

C

Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/15
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Wydatki razem (A+B+C+D)

35 260

80 092

w tym wydatki bieżące

35 260

80 092

w tym wydatki majątkowe

A

Wydatki na zadania własne

31 260

59 612

w tym wydatki bieżące

31 260

59 612

w tym wydatki majątkowe

Dział 758

Różne rozliczenia

11 010

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

11 010

§ 4810

Rezerwy

11 010

Dział 801

Oświata i wychowanie

17 250

21 060

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

2 455

2 455

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

455

§ 4280

Zakup usług zdrowotnych

1 200

§ 4300

Zakup usług pozostałych

2 000

455

§ 4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

800

Rozdział 80104

Przedszkola

14 725

14 725

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 725

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 000

8 725

§ 4300

Zakup usług pozostałych

6 000

Rozdział 80110

Gimnazja

70

3 880

§ 3260

Inne formy pomocy dla uczniów

70

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

70

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500

§ 4300

Zakup usług pozostałych

3 100

§ 4430

Różne opłaty i składki

210

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

35 552

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

35 552

§ 3240

Stypendia dla uczniów

7 200

§ 3260

Inne formy pomocy dla uczniów

28 352

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 000

3 000

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi

3 000

§ 4300

Zakup usług pozostałych

3 000

Rozdział 90095

Pozostała działalność

3 000

§ 4270

Zakup usług remontowych

3 000

B

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

4 000

20 480

w tym wydatki bieżące

4 000

20 480

w tym wydatki majątkowe

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

18 480

Rozdział 75110

Referenda ogólnokrajowe oraz konstytucyjne

18 480

§ 3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

18 480

Dział 852

Pomoc społeczna

4 000

2 000

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

2 000

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 000

§ 3110

Świdczenia społeczne

2 000

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

2 000

§ 4130

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 000

C

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama