reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 42/VII/2015 Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 31 sierpnia 2015r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kulesze Kościelne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - Rada Gminy Kulesze Kościelne uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kulesze Kościelne, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 36/VIII/2011 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 8 września 2011 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kulesze Kościelne.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą od 01 września 2015 roku.

Przewodniczący Rady


Marek Wnorowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/VII/2015
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kulesze Kościelne

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego;

2) formy udzielania stypendium szkolnego;

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 2. Niniejszy regulamin określa warunki przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Kulesze Kościelne i uczęszczającym do szkół wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 3. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do przyznania stypendium szkolnego nie może przekraczać kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3. Ustalając miesięczny dochód rodziny ucznia uprawnionego do przyznania stypendium szkolnego stosuje się przepisy art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

§ 4. 1. Wysokość stypendium szkolnego oblicza się w oparciu o kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

2. W zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz od występujących w rodzinie ucznia okoliczności, wymienionych w § 3 ust. 1, ustala się wysokość stypendium szkolnego w następujący sposób:

1) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 150 zł netto - do 200 % kwoty, o której mowa w ust. 1;

2) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia od 151 do 200 zł netto - do 150 % kwoty, o której mowa w ust. 1;

3) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia od 201 zł netto do wysokości kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej0- od 80 % do 100 % kwoty, o której mowa w ust. 1.

Rozdział 3.
Formy udzielania stypendium szkolnego

§ 5. 1. Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadkach określonych w art. 90d ust. 4 ustawy,

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1,2,3 nie jest możliwe lub nie jest celowe.

2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

§ 6. 1. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 regulaminu będzie przekazywane przelewem na konto bankowe wskazane we wniosku rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat, na podstawie oryginałów rachunków, faktur oraz paragonów dotyczących dofinansowanych kosztów zakupów lub opłat.

2. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 regulaminu będzie realizowane przez zakup i przekazanie (rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom), za pokwitowaniem, przedmiotów pomocy rzeczowej.

3. Katalog wydatków kwalifikowalnych o charakterze edukacyjnym podlegających całkowitej lub częściowej refundacji w ramach stypendium szkolnego, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 7. 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:

1) rodziców, prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia,

2) dyrektora szkoły wymienionej w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, do której uczęszcza uczeń.

2. Stypendium szkolne może być przyznane z urzędu.

§ 8. 1. Wniosek o stypendium szkolne składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- do dnia
15 października danego roku szkolnego.

2. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 9. 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie
w terminie wniosku o przyznanie stypendium wraz ze stosownymi zaświadczeniami lub oświadczeniami o sytuacji rodzinnej, materialnej rodziny, wysokości osiąganych dochodów, a w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zaświadczenia albo oświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

2. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

§ 10. 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

2. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga stypendium może być realizowane jednorazowo lub w innych okresach.

3. W decyzji administracyjnej przyznającej stypendium określa się okresy wypłat oraz termin rozliczenia przyznanej pomocy.

§ 11. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 12. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego i może być przeznaczony wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

§ 13. 1. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są w szczególności:

1) nagła lub długotrwała choroba ucznia;

2) śmierć rodziców lub opiekunów prawnych;

3) klęska żywiołowa.

2. Po analizie wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego może zostać podjęta decyzja o przyznaniu zasiłku w razie zaistnienia innych zdarzeń losowych niż wymienione w ust. 1 pkt. 1-3

§ 14. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

2. O zasiłek szkolny można ubiegać się na wniosek złożony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty określonej w art. 90e ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

4. Wypłata zasiłku szkolnego w formie świadczenia pieniężnego będzie dokonywana przelewem na wskazany rachunek bankowy rodzica lub pełnoletniego ucznia.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 15. Stypendia szkolne i zasiłki szkolne przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa i budżetu Gminy Kulesze Kościelne.

§ 16. Postępowanie w sprawach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kulesze Kościelne oraz decyzje administracyjne dotyczące przyznania lub odmowy stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego wydaje i przyznaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych.

§ 17. Wykaz wydatków kwalifikowanych do refundacji w ramach stypendium szkolnego zawiera załącznik do niniejszego Regulaminu.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 42/VII/2015
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

WYKAZ WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH DO REFUNDACJI W RAMACH STYPENDIUM SZKOLNEGO

1. Podręczniki, ćwiczenia, lektury szkolne;

2. Słowniki,encyklopedie,atlasy,tablice matematyczne i inne książki pomocne w realizacji procesu edukacyjnego;

3. Tornister, plecak szkolny;

4. Obuwie sportowe na zajęcia wychowania fizycznego (maksymalnie dwie pary na ucznia w semestrze), strój na zajęcia wychowania fizycznego (maksymalnie dwie pary odzieży na ucznia w semestrze, np. spodenki i koszulka sportowa, dres sportowy lub spodnie i bluza sportowa);

5. Artykuły szkolne m.in. zeszyty, piórniki, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki szkolne, temperówki, bibuła, brystole, kalkulatory, papier kancelaryjny, nożyczki, taśmy klejące, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, papier ksero i inne.

6. Komputer, oprogramowanie, części i sprzęt peryferyjny do komputera, drukarka, skaner, tablet, nośniki danych, klawiatura i mysz komputerowa;

7. Tusze do drukarek, abonament internetowy (od września do czerwca);

8. Biurko, krzesło do biurka, lampa biurkowa;

9. Strój kąpielowy na basen, klapki;

10. Bilety komunikacji publicznej (dojazd do miejsca pobierania nauki);

11. Inne wydatki, których poniesienie organ prowadzący postępowanie uzna za celowe
w procesie edukacyjnym ucznia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Woźniak

Adwokat - ekspert w dziedzinie prawa rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama