reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 43/VII/2015 Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 31 sierpnia 2015r.

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072).

§ 1. Nadaje się Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 107/XXIII/04 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia
28 października 2004 roku w sprawie uchwalenie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych. Traci moc Uchwała Nr 121/XXII/09 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy w Kuleszach Kościelnych. Traci moc Uchwała Nr 28/VII/2011 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kulesze Kościelne.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Wnorowski


Załącznik do Uchwały Nr 43/VII/2015
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KULESZACH KOŚCIELNYCH

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych, zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.);

2. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz.114 ze zm.);

3. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 poz.1202 ze zm.);

4. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.);

5. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 332 )

6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 157, poz. 1240 ze zm.);

7. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2011 Nr 231, poz. 1375 ze zm.);

8. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 ze zm.);

9. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);

10. ustawy z dnia13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225);

11. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r Nr 180, poz. 1493 ze zm.);

12. ustawy z dnia 29 września o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz.1223 ze zm.)

13. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1863)

14. innych przepisów prawnych nakładających obowiązki i uprawnienia na Ośrodek.

15. niniejszego statutu.

§ 2. 1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Kulesze Kościelne realizującą zadania pomocy społecznej.

1. Ośrodek jest jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.

2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 3. 1. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Kulesze Kościelne.

2. Siedziba Ośrodka znajduje się w Kuleszach Kościelnych przy ul. Głównej 6.

3. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą o pełnym brzmieniu i adresem.

4. Ośrodek przy znakowaniu spraw posługuje się symbolem OPS.

§ 4. Ośrodek współdziała z istniejącymi na terenie Gminy instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadań pomocy społecznej.

Rozdział 2.
Cele izadania Ośrodka

§ 5. 1. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej mające na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

2. Ośrodek realizuje zadania własne Gminy oraz zadania administracji rządowej zlecone gminie, wchodzące w zakres pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.

§ 6. 1. Zadania pomocy społecznej w zakresie zadań zleconych Gminie, Ośrodek wykonuje zgodnie z ustaleniami przekazywanymi przez Wojewodę.

2. W zakresie zadań własnych Gminy, Ośrodek kieruje się ustaleniami Wójta Gminy Kulesze Kościelne.

§ 7. Do zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym realizowanych przez Ośrodek należy:

1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

2. sporządzanie bilansu potrzeb Gminy w zakresie pomocy społecznej;

3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mających dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego;

9. opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującym matką, ojcem lub rodzeństwem;

10. praca socjalna;

11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

12. dożywianie dzieci;

13. sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

14. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu;

15. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

16. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu Wojewodzie również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;

17. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;

18. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

19. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych.

§ 8. Ośrodek Pomocy Społecznej jest:

1. realizatorem zadań z pomocy społecznej;

2. realizatorem świadczeń rodzinnych;

3. realizatorem zaliczki i funduszu alimentacyjnego;

4. realizatorem pomocy materialnej uczniom;

5. realizatorem ustawy o wspieraniu rodziny;

6. realizatorem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

7. realizatorem ustawy o Karcie Dużej Rodziny

§ 9. Do zadań Ośrodka w zakresie świadczeń rodzinnych, realizowanych przez wyodrębnioną komórkę, należy ustalenie prawa i wypłacanie świadczeń rodzinnych w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

§ 10. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów poprzez:

1. zasady i tryb postępowania w sprawach przyznania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

2. warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zwanych " świadczeniami z funduszu alimentacyjnego";

3. zasady finansowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

4. działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

§ 11. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty poprzez przyznawanie i wypłacanie pomocy materialnej uczniom.

§ 12. Ośrodek realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, w szczególności:

1. prowadzi postępowanie wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie;

2. prowadzi postępowanie wobec osób sprawujących przemoc w rodzinie;

3. realizuje gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

4. tworzy i prowadzi zespół interdyscyplinarny.

Rozdział 3.
Organizacja Ośrodka

§ 13. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik Ośrodka.

1. Kierownika ośrodka zatrudnia Wójt gminy Kulesze Kościelne. Wójt wykonuje również czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do kierownika.

2. Kierownika w czasie jego dłuższej nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków, zastępuje wyznaczony przez kierownika pracownik Ośrodka. Upoważnienie nie obejmuje prawa do podpisywania decyzji z zakresu administracji publicznej.

3. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, a ponadto:

1. organizuje pracę Ośrodka i sprawuje nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez pracowników Ośrodka;

2. składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej;

3. realizuje zadania przypisane ustawą o pomocy społecznej;

4. prowadzi gospodarkę finansową Ośrodka;, oraz odpowiada za prawidłowość planu przychodów i rozchodów Ośrodka oraz realizację tego planu;

5. zatrudnia i zwalnia pracowników Ośrodka;

6. przygotowuje projekty uchwał Radzie Gminy w sprawach z zakresu działania Ośrodka;

7. zapewnia wykonywanie zadań wynikających z uchwał Rady Gminy oraz aktów prawnych wyższego rzędu.

§ 14. 1. W strukturze organizacyjnej Ośrodka wyróżnia się następujące stanowiska pracy:

1. kierownik Ośrodka;

2. główny księgowy;

3. pracownicy socjalni;

4. pracownik do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

5. asystent rodziny

2. Organizację wewnętrzną Ośrodka oraz szczegółowy zakres poszczególnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka i zatwierdzony przez Wójta Gminy Kulesze Kościelne.

§ 15. 1. Ośrodek jako jednostka budżetowa prowadzi księgowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków budżetowych zatwierdzony przez Radę Gminy.

3. Ośrodek dysponuje własnym kontem w Banku, na który przekazywane są środki finansowe na zadania własne i zlecone.

§ 16. Działalność Ośrodka finansowana jest:

1. z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie;

2. z budżetu Gminy w zakresie zadań własnych.

§ 17. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Kulesze Kościelne.

§ 18. Nadzór nad wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Podlaski.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 19. Zmian statutu dokonuje się w drodze uchwały Rady Gminy Kulesze Kościelne.

§ 20. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, akty wykonawcze do tych ustaw oraz inne przepisy prawa.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Koalicja Bezpieczni w Pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama