reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/45/2015 Rady Gminy Sejny

z dnia 4 września 2015r.

w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sejny"

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz.1399, poz. 1593, z 2015r., poz. 87, poz. 122) Rada Gminy Sejny uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sejny:

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sejny, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sejny.

§ 2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie Gminy Sejny.

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 3. Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania na ich terenie czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno - higienicznego zgodnie z wymaganiami z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 3.
ZAKRES SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zobowiązani są do selektywnego zbierania powstających tam następujących odpadów:

1) papier,

2) metal,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło i opakowania wielomateriałowe,

5) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

6) odpady zielone,

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

8) odpady budowlano- remontowe i rozbiórkowe,

9) przeterminowane leki,

10) chemikalia,

11) zużyte baterie i akumulatory,

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

13) zużyte opony,

14) pozostałe odpady komunalne zmieszane

2. Powstające odpady należy zbierać w systemie trzy pojemnikowym w następującym zakresie:

1) w jednym pojemniku jako surowce wtórne - papier, tekturę, metal, tworzywa sztuczne, i opakowania wielomateriałowe

2) w drugim pojemniku- odpady komunalne zmieszane

3) w trzecim pojemniku - szkło,

3. Odpady zebrane selektywnie wymienione w § 4 ust. 1 pkt. 6,7,8,9,10,11,12,13 z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych należy przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w godzinach pracy punktu. Odpady należy dostarczyć własnym transportem.

4. Odpady zebrane selektywnie wymienione w § 4 ust. 1 pkt 1,2,3,4 można również przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

5. Informacje o miejscach, w których prowadzone są zbiórki odpadów komunalnych zebranych selektywnie, w tym zużytych baterii i akumulatorów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy Sejny.

6. Dopuszcza się w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej, kompostowanie odpadów biodegradowalnych i zielonych, w sposób niepowodujący uciążliwości lub zagrożeń dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.

7. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sejny będą traktowane jako odpady zebrane nieselektywnie.

Rozdział 4.
MYCIE I NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH POZA MYJNIAMI I WARSZTATAMI NAPRAWCZYMI

§ 5. 1. Dopuszcza się mycie i naprawy pojazdów samochodowych na terenach:

1) przeznaczonych pod działalność gospodarczą przez podmioty gospodarcze w obrębie ich nieruchomości;

2) zabudowy jednorodzinnej wyłącznie samochody osobowe na terenie nieruchomości, do której prawa posiada właściciel samochodu.

2. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na terenach wymienionych w § 5 ust. 1 jest dopuszczalne pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji lub zbiornika bezodpływowego, poprzez separator substancji ropopochodnych, a powstające w wyniku bieżącej naprawy odpady będą gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Zabrania się mycia i naprawy samochodów:

1) na terenach o urządzonej zieleni oraz terenach rolniczych z wyłączeniem siedziby gospodarstwa;

2) w pobliżu otwartych zbiorników wodnych i cieków wodnych;

3) w pasach drogowych ciągów komunikacyjnych, parkingach.

Rozdział 5.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKOW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKÓW ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

§ 6. 1. Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:

1) kosze uliczne

2) pojemniki/ worki oznakowane na odpady zmieszane o pojemności od 60l do 1100 l;

3) pojemniki/worki oznakowane, przeznaczone do selektywnej zbiórki, o pojemności od 60l do 1100 l;

4) ) pojemniki oznakowane przeznaczone do zbiórki szkła, o pojemności od 120l do 1100 l.

5) kontenery przeznaczone na odpady budowlano - remontowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe i opony - typ KP;

6) pojemniki będą oznakowane w sposób pozwalający na łatwą identyfikację zawartości

7) pojemniki będą znormalizowane, dostosowane do mechanicznego załadunku spełniające wymogi bezpieczeństwa i higieny.

2. Nieruchomości powinny być wyposażone w pojemniki/worki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, zgodnie z zasadami wymienionymi w rozdziale 6, ustawione w miejscach umożliwiających ich swobodne opróżnianie.

3. Wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 2 na terenie budowy, należy do wykonawcy robót budowlanych

4. Z terenu nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne odbierane są przez podmiot świadczący takie usługi, wybrany w drodze przetargu i uprzednio wpisany do rejestru działalności regulowanej, w zakresie i ilości zgodnej z wypełnioną deklaracją. Właściciele nieruchomości jednorodzinnych i zagrodowych mają obowiązek, w terminie określonym w harmonogramie podanym przez podmiot odbierający odpady, wystawić je przed wejście na teren nieruchomości lub umożliwić dostęp z ulicy (drogi).

5. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej obowiązuje stosowanie do selektywnej zbiórki pojemników/ worków odpowiednio oznakowanych w sposób umożliwiający łatwą identyfikację zawartości przeznaczonych na papier, tekturę, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe z napisem "surowce wtórne".

§ 7. Właściciele nieruchomości ustalają miejsca usytuowania pojemników, z tym, że:

1) należy zapewnić swobodny dojazd do tych pojemników;

2) wskazane jest odizolowanie pojemników zielenią lub wiatami;

3) ustala się obowiązek utwardzenia miejsca usytuowania pojemników oraz dojazdu do nich z wyłączeniem terenów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej;

4) w przypadku utrudnionego dojazdu do posesji, pojemniki należy wystawić przy drodze gdzie jest swobodny dojazd.

§ 8. 1. Odpady komunalne zmieszane, należy gromadzić w pojemnikach o pojemności określonej w rozdziale 5 § 6 ust. 1. Minimalna przewidziana pojemność to 60 l, uwzględniając następujące normy:

1) dla zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej - w przeliczeniu na jedną osobę 60 l

2) na nieruchomościach niezamieszkałych minimalną pojemność pojemników należy dostosować do indywidualnych potrzeb, uwzględniając następujące normatywy:

a) dla lokali użytkowych z branży spożywczej 50 l pojemności na każde 10 m2 pow. całkowitej,

b) dla lokali użytkowych z branży pozostałej 35 l pojemności na każde 10 m2 pow. całkowitej,

c) dla lokali gastronomicznych - 15 l pojemności na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;

d) dla terenów wykorzystywanych na cele wypoczynkowo-rekreacyjne - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdą działkę w okresie sezonu tj. od 1 marca do 31 października każdego roku.

e) dla ogródków działkowych - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każą działkę w okresie sezonu tj. od 1 marca do 31 października każdego roku. Na terenie ogródków działkowych dopuszcza się ustawienie pojemników zbiorczych o pojemności stanowiącej wielokrotność 120 l mając na uwadze ilość ogródków korzystających z tych pojemników. Nadzór nad tymi pojemnikami będzie stanowić zarządca ogródków działkowych.

2. Na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą a w części nieruchomość niezamieszkałą, minimalną pojemność pojemników na odpady zmieszane należy dostosować do liczby mieszkańców i prowadzonej działalności, uwzględniając normatywy określone w rozdziale 5 § 8 ust. 1 pkt. 1, 2.

§ 9. 1. Odpady komunalne zebrane selektywnie, należy gromadzić w pojemnikach na surowce wtórne o pojemności określonej w rozdziale 5 § 6.1, minimalna przewidziana pojemność to 120 l, uwzględniającej następujące normy:

1) dla zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej - 60 l na osobę,

2) na nieruchomościach niezamieszkałych minimalną pojemność pojemników na surowce wtórne należy dostosować do indywidualnych potrzeb, uwzględniając następujące normatywy:

a) dla lokali użytkowych z branży spożywczej 20 l pojemności na każde 10 m2 pow. całkowitej,;

b) dla lokali użytkowych z branży pozostałej 10 l pojemności na każde 10 m2 pow. całkowitej,

c) dla lokali gastronomicznych 10 l pojemności na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,

d) dla terenów wykorzystywanych na cele wypoczynkowo-rekreacyjne - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każą działkę w okresie sezonu tj. od 1 marca do 31 października każdego roku.

e) dla ogródków działkowych - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każą działkę w okresie sezonu tj. od 1 marca do 31 października każdego roku. Na terenie ogródków działkowych dopuszcza się ustawienie pojemników zbiorczych o pojemności stanowiącej wielokrotność 120 l mając na uwadze ilość ogródków korzystających z tych pojemników. Nadzór nad tymi pojemnikami będzie stanowić zarządca ogródków działkowych.

2. Na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą a w części nieruchomość niezamieszkałą, minimalną pojemność pojemników na odpady gromadzone selektywnie należy dostosować do liczby mieszkańców i prowadzonej działalności, uwzględniając normatywy określone w rozdziale 5 § 9 ust. 1 pkt.1 i 2.

§ 10. Kosze na odpady, ustawione w miejscach publicznych powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

1) umieszczenie minimum jednego kosza na każdym przystanku komunikacyjnym;

2) zaopatrzenie ciągów pieszych w kosze ustawione w odległościach uzależnionych od stopnia nasilenia ruchu pieszego;

3) kosze będą posiadały konstrukcję zabezpieczającą przed wywiewaniem gromadzonych w nich odpadów.

Rozdział 6.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH LUB NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 11. Odpady komunalne z terenów budownictwa jednorodzinnego

1) Odpady zmieszane - odbierane raz na miesiąc

2) Odpady zebrane selektywnie - odbierane raz na miesiąc

3) Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony - odbierane dwa razy w roku w ramach tzw. "wystawki".

§ 12. Odbieranie odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej, zakładów pracy, terenów wykorzystywanych na cele wypoczynkowo-rekreacyjne, oraz obiektów handlowych i handlowo- usługowych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.

§ 13. Usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc (niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy, zarządzający mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia pojemników i wysypywania odpadów na ziemię).

§ 14. Usuwanie odpadów komunalnych z terenów ogródków działkowych w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc w okresie sezonu od 1 marca do 31 października każdego roku (niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy, zarządzający mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia pojemników i wysypywania odpadów na ziemię).

§ 15. Kosze uliczne opróżnia się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na tydzień (niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy, zarządzający mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia pojemników i wysypywania odpadów na ziemię).

§ 16. Na nieruchomościach zamieszkałych, które w części stanowią nieruchomość niezamieszkałą, odpady komunalne z terenu budownictwa jednorodzinnego usuwane będą według normatywu z §13.

§ 17. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani do ich opróżniania w miarę potrzeb, jednak z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię ziemi. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do udokumentowania wywozu odpadów ciekłych.

§ 18. Selektywnie zebrane: przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlano-remontowe będą również odbierane w dowolnym terminie w godzinach pracy podmiotów zbierających te odpady (np. apteki, sklepy sprzedające sprzęt elektryczny, elektroniczny, sprzedające baterie i akumulatory, warsztaty wymieniające opony, firmy skupujące gruz budowlano - remontowy). Urząd Gminy udostępni na stronie internetowej informacje o podmiotach zbierających w/w selektywnie zebrane odpady.

§ 19. Właściciele nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu, opadłych liści i innych zanieczyszczeń. z tych nieruchomości.

Rozdział 7.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

§ 20. Dopuszcza się prowadzenie przez inne podmioty niż gmina kampanii informacyjnych skierowanych do właścicieli nieruchomości o obowiązkach selektywnego zbierania wybranych rodzajów odpadów.

Rozdział 8.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU

§ 21. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązani do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 22. Trzymający zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

§ 23. 1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) sprzątanie i usuwanie odchodów pozostawionych przez te zwierzęta na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku;

2) wyposażanie psów w obrożę z oznaczeniem umożliwiającym identyfikację właściciela;

3) wyprowadzanie psów wyłącznie na smyczy;

4) utrzymywanie zwierząt domowych w sposób, który nie jest uciążliwy dla ludzi a w szczególności w sposób chroniący inne osoby przed hałasem w godzinach nocnych;

5) posiadania zaświadczenia o aktualnych szczepieniach.

Rozdział 9.
UTRZYMANIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH UTRZYMANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH

§ 24. 1. Na terenach Gminy Sejny wyłączonych z produkcji rolniczej obowiązują następujące wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich:

1) hodowla zwierząt gospodarskich może mieć miejsce pod warunkiem, że jest ona prowadzona w budynkach nadających się do celów hodowlanych posiadających odpowiednie obiekty i urządzenia służące do gromadzenia odpadów zwierzęcych (szczelne płyty gnojowe, zbiorniki na gnojowicę itp.);

2) hodowla zwierząt gospodarskich na potrzeby własne w nieruchomościach nie będących gospodarstwami rolnymi może mieć miejsce pod warunkiem, że działalność ta nie będzie sprawiała uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich i będzie prowadzona z zachowaniem wymogów higieniczno - sanitarnych.

2. Posiadacz zwierzęcia zobowiązany jest do usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń z terenu dróg, placów i chodników.

3. Szczegółowe zasady chowu zwierząt regulują odrębne przepisy.

§ 25. 1. Właściciele zwierząt gospodarskich wyprowadzając je na wypas powinni robić to w sposób jak najmniej uciążliwy, nie stanowiący niebezpieczeństwa dla użytkowników dróg publicznych.

2. Utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego nie może być uciążliwe dla otoczenia i sąsiednich nieruchomości.

3. Obornik, odchody zwierząt i inne odpady pochodzące z hodowli winny być gromadzone w wydzielonych miejscach o nieprzepuszczalnym podłożu.

Rozdział 10.
WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 26. 1. Obowiązkiem deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystanymi do przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno- spożywczych,

2) zabudowane obiektami użyteczności publicznej.

2. Deratyzację przeprowadza się corocznie w grudniu, o ile na obszarach wskazanych w ust 1 stwierdzono występowanie gryzoni.

Rozdział 11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27. Traci moc uchwała Nr XXIII/108/2012 Rady Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Sejny ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 18 stycznia 2013 roku poz. 513.

§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Barbara Karłowicz


Uzasadnienie

Po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w miesiącu lutym 2015r. (Dz. U. z 2015r., poz. 87), dotychczasowe akty prawa miejscowego taki jak "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sejny" zachowuje swą ważność przez 18 miesięcy. W związku z tym, że w bieżącym roku należy wyłonić przedsiębiorstwo do odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, a regulamin jest jednym z dokumentów niezbędnym przy zamówieniu publicznym kryteriów opracowano nowy regulamin,.

W niniejszej uchwale wprowadzono, ze na terenie gminy Sejny obowiązywać będzie trzypojemnikowy system zbiórki odpadów komunalnych. Wprowadzono dodatkowy pojemnik na szkło. Istniejący obecny system (zbiórka w kontenerach wystawionych we wsiach) jest mało efektywny. W pojemnikach tych niejednokrotnie zamiast szkła gromadzone są zmieszane odpady komunalne. Dzięki wprowadzeniu oddzielnej zbiórki szkła gmina uzyska poziomy odzysku odpadów do recylkingu lub ponownego użycia.

W okresie roztopów, dużej pokrywy śniegowej, lub lokalizacji budynku w miejscu bez dogodnego dojazdu występują problemy z dojazdem po odbiór odpadów. Mając to na uwadze w § 7. dodano pkt 4 - w przypadku utrudnionego dojazdu do posesji, pojemniki należy wystawić przy drodze gdzie jest swobodny dojazd.

Mając na uwadze, że gmina Sejny jest gminą wiejską częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych ustalono na jeden raz w miesiącu.

Obwieszczeniem z dnia 9 lipca 2015r., na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.), Wójt Gminy Sejny podał do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem w.w uchwały. Obwieszczenie zostało umieszczone na stronie internetowej Gminy Sejny i w BIP oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sejny. W informacji był zapis, że osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opiniowanego dokumentu oraz składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 9.07.2015 r. do dnia 31.07.2015 r. w jednej z następujących form:

- w formie pisemnej

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Sejnach, (pokój nr 7), w godzinach pracy urzędu (7:00 -

15:00).

W wymienionym terminie nikt nie zgłosił uwag i wniosków.

Po tym terminie, projekt został przesłany do zaopiniowania przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sejnach. Dnia 14 sierpnia 2015r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pozytywnie zaopiniował przedstawiony projekt uchwały.

Wnoszę o podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sejny".

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Szymon Janiak

Inwestor, ekspert w zakresie projektowania i egzekucji strategii biznesowych oraz marketingowych dla spółek o charakterze technologicznym na arenie międzynarodowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama