reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/46/2015 Rady Gminy Sejny

z dnia 4 września 2015r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3, ust. 3c i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz.1399, poz. 1593, z 2015r., poz. 87, poz. 122), Rada Gminy Sejny uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Określa się następujące częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1) W zabudowie jednorodzinnej:

a) odpady zmieszane - odbierane raz na miesiąc,

b) odpady zebrane selektywnie: papier, metal, tworzywa sztuczne ,i opakowania wielomateriałowe - odbierane raz na miesiąc,

c) odpady zebrane selektywnie: szkło - odbierane raz na miesiąc.

2) Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zostanie podany mieszkańcom do wiadomości publicznej.

3) W zabudowie jednorodzinnej frakcje odpadów komunalnych wymienione poniżej będą odbierane z nieruchomości w ramach tzw. "wystawki": odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony.

4) Wystawki będą organizowane co najmniej dwa razy w roku.

5) Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów w ramach "wystawki" zostanie podany mieszkańcom do publicznej wiadomości.

§ 3. Określa sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

1. W PSZOK będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

a) odpady zielone,

b) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

c) odpady budowlano- remontowe i rozbiórkowe (tylko z drobnych remontów),

d) przeterminowane leki,

e) chemikalia,

f) zużyte opony, warunkiem przyjęcia będzie ich selektywne dostarczenie i tylko o małych gabarytach,

g) zużyte baterie i akumulatory,

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

2. Zebrane odpady należy dostarczyć do PSZOK własnym transportem w godzinach pracy punktu.

3. Odpady będą przyjmowane od mieszkańców Gminy Sejny objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach ponoszonej opłaty związanej z jego funkcjonowaniem.

4. Godziny otwarcia, lokalizację oraz regulamin PSZOK ustali i poda mieszkańcom do wiadomości Zarządca PSZOK

§ 4. 1. Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości tj. odpady zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania będą zagospodarowane w Regionalnej Instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w Suwałkach.

2. Odpady zebrane selektywnie zostaną zagospodarowane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne we własnym zakresie zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

§ 5. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Sejnach pisemnie lub w formie elektronicznej

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXIII/112/2012 Rady Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 7. Uchwała w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Barbara Karłowicz


Uzasadnienie

W miesiącu lutym 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 87). Artykuł 11 niniejszej ustawy mówi, że akty prawa miejscowego wydane na podstawie, między innymi, art. 6r ust 3 ustawy zmienianej zachowują moc na okres jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Mając na uwadze, że w bieżącym roku istnieje konieczność ogłoszenia nowego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy już teraz zmienić przepis prawa miejscowego.

Niniejsza uchwała jest aktem prawa miejscowego i jak sama nazwa mówi określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W uchwale tej wprowadzono częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, tj. odpady zmieszane - odbierane raz na miesiąc, odpady zebrane selektywnie: papier, metal, tworzywa sztuczne, i opakowania wielomateriałowe - odbierane raz na miesiąc, odpady zebrane selektywnie: szkło - odbierane raz na miesiąc. W uchwale tej wprowadzono dodatkowo odbiór szkła, jako oddzielnego odpadu, co oznacza, że będzie trzeba odpady komunalne gromadzić w trzech pojemnikach (system trzypojemnikowy). Wprowadzenie takiego zapisu podyktowane jest tym, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy uzyskać odpowiedni poziom odpadów do recyklingu lub ponownego wykorzystania. Praktykowany do tej pory system dwupojemnikowy nie uniemożliwiał uzyskania odpowiednich poziomów odzysku odpadów. Wystawione we wsiach kontenery na szkło nie zdają egzaminu. W dużej mierze w kontenerach zamiast szkła znajdują się odpady zmieszane.

Stosując się do ustaleń art. 6r ust 3b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz.1399 z późn. zmianami), o zróżnicowaniu częstotliwości odbierania odpadów, mają na względzie, że gmina jest samorządem wiejskim, przyjęto zapis o odbiorze odpadów komunalnych raz w miesiącu.

Wprowadzono również zapis o trybie i sposobie zgłaszania w przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Obwieszczeniem z dnia 9 lipca 2015r., na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.), Wójt Gminy Sejny podał do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem w.w uchwały. Obwieszczenie zostało umieszczone na stronie internetowej Gminy Sejny i w BIP oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sejny. W informacji był zapis, że osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opiniowanego dokumentu oraz składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 9.07.2015 r. do dnia 31.07.2015 r. w jednej z następujących form:

- w formie pisemnej

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Sejnach, (pokój nr7), w godzinach pracy urzędu (7:00 - 15:00).

W wymienionym terminie nikt nie zgłosił uwag i wniosków.

Po dniu 31 lipca 2015r., projekt został przesłany do zaopiniowania przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sejnach zgodnie z zaleceniem art. 6r ust 3c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz.1399 z późn. zmianami). Dnia 14 sierpnia 2015r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał w powyższej sprawie pozytywną opinię.

Wnoszę o podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Godyń

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama