reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OLB-4210-10(11)/2015/267/XI/MSz2 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 9 września 2015r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sokółce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b oraz art. 45 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238, z 2014 r. poz. 457, poz. 490, poz. 900, poz. 942, poz. 1101 i poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 151, poz. 478 i poz. 942) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z 2014 r. poz. 183 oraz z 2015 r. poz. 211 i poz. 702),

po rozpatrzeniu wniosku
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sokółce
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Sokółce,
zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem",

zawartego w piśmie z dnia 12 czerwca 2015 r. (L.dz./45/06/2014/2015), uzupełnionego pismem z dnia 24 lipca 2015 r. (L.dz.54/07/2015), z dnia 10 sierpnia 2015 r. (L.dz.58/08/2015), pismem, które wpłynęło w dniu 28 sierpnia 2015 r. (L.dz./61/08/2015) oraz pismem z dnia 7 września 2015 r. (L.dz. 66/09/15), w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła,

zatwierdzam

ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres do 30 września 2016 r.


Uzasadnienie

Na wniosek Przedsiębiorstwa, w dniu 25 czerwca 2015 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej "Prezesem URE", o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w tej ustawie.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego dalej "rozporządzeniem taryfowym".

Ustalone w taryfie dla ciepła stawki opłat zostały ustalone na podstawie uzasadnionych przychodów prowadzenia działalności związanej z przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz obrotem ciepłem zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy, tj. zgodnie z § 11 i § 12 rozporządzenia taryfowego z uwzględnieniem kosztów związanych z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej oraz wysokości jednostkowej opłaty zastępczej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1039).

Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki - Wschodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Lublinie - al. Józefa Piłsudskiego 13, 20-011 Lublin.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Starszy Specjalista


Tomasz Dec

Otrzymują:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sokółce Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 55, 16-100 Sokółka;

2. Wojewoda Podlaski;

3. A/a.

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 11 czerwca 2015 r.
na rachunek 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055.

Małgorzata Szczepańska- starszy specjalista

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paragona

europejski lider w dziedzinie rozwiązań kadrowych w sektorze medycznym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama