reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/39/2015 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 3 września 2015r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318 z 2014r. poz.379, poz.1072 ) oraz art.110 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz.163, poz.693), uchwala:

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie:

1) uchwały Nr XIII/54/03 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 26 listopada 1993 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach.

2) ustawyz dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2015r. poz.163, poz. 693).

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz.88)

4) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318 z 2014r. poz.379, poz.1072)

5) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Obszar działania Ośrodka stanowi Gmina Siemiatycze.

2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Siemiatycze.

3. Ośrodek jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu gminy oraz dotacji celowych na realizację zadań pomocy społecznej. Środki na realizację i obsługę zadań zleconych gminie zapewnia budżet państwa, środki na realizację i obsługę zdań własnych gminy zapewnia budżet gminy.

4. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Siemiatycze przy ulicy Tadeusza Kościuszki 88.

Rozdział 2.
Pzedmiot działalności Ośrodka.

§ 3. 1. Celem Ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych wymienionych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumień, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta

2. Zadania z zakresu pomocy społecznej obejmują w szczególności:

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,

2) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,

4) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,

5) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

3. Ośrodek realizuje również zadania wynikające z:

1) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z2015r. poz. 114 z późn.zm.),

2) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859)

3) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r., poz.332)

4) ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. Nr 267 poz. 2259 z późn.zm.)

5) ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015r., poz.121),

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 581 z późn.zm.),

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późn.zm.),

8) ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1206)

9) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego(Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 ),

10) ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U z 2014r., poz. 1863)

11) a także inne ustawy, zadania i programy osłonowe w obszarze pomocy społecznej o charakterze własnym lub zlecone

Rozdział 3.
Organizacja Ośrodka.

§ 4. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i występuje w jego imieniu.

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy

3. Kierownik Ośrodka jest pracodawcą w stosunku do zatrudnionych pracowników.

4. W czasie nieobecności Kierownika jego obowiązki pełni pracownik wyznaczony przez Kierownika.

5. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez kierownika Ośrodka.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Ośrodka.

§ 5. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy Siemiatycze

1) Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy uchwalany przez Radę Gminy.

2) Na realizację zadań własnych gminy Ośrodek otrzymuje dotację ze środków własnych Gminy Siemiatycze.

3) Na realizacje zadań zleconych z zakresu administracji rządowej środki zapewnia budżet państwa.

4) Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych , to jest przyjmować i dysponować środkami rzeczowymi oraz innymi świadczeniami, które winny być przeznaczone na cel wskazany przez ofiarodawcę.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7. Traci moc uchwała nr XVII/186/2013 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej (Dz.Urz. Woj.Podlaskiego z 2013r., poz.2615)

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Adam Michał Boguszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ligęzowscy & Partnerzy. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

Kompleksowa obsługa prawna na rzecz przedsiębiorców i klientów indywiduwalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama