reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 166/15 Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 4 września 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 11 pkt 3 uchwały Nr III/11/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na 2015 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 18 480,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 131 800,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 113 320,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 66 067 976,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 58 285 251,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 782 725,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 72 014 932,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 57 210 338,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 804 594,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo


mgr Dariusz Latarowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 166/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 4 września 2015 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok - zmiany

Rodzaj: zadania zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

96 228,00

18 480,00

114 708,00

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

16 753,00

18 480,00

35 233,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

16 753,00

18 480,00

35 233,00

Razem:

6 209 037,00

18 480,00

6 227 517,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 166/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 4 września 2015 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 318 000,00

0,00

1 318 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

1 303 000,00

0,00

1 303 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12 000,00

1 000,00

13 000,00

4270

Zakup usług remontowych

460 000,00

- 1 000,00

459 000,00

750

Administracja publiczna

5 684 123,00

0,00

5 684 123,00

75011

Urzędy wojewódzkie

543 770,00

0,00

543 770,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 413,00

800,00

3 213,00

4300

Zakup usług pozostałych

38 012,00

- 800,00

37 212,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4 581 310,00

10 000,00

4 591 310,00

4300

Zakup usług pozostałych

228 500,00

10 000,00

238 500,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

184 200,00

- 10 000,00

174 200,00

4300

Zakup usług pozostałych

94 200,00

- 10 000,00

84 200,00

801

Oświata i wychowanie

25 765 829,00

0,00

25 765 829,00

80101

Szkoły podstawowe

10 675 752,00

- 4 786,00

10 670 966,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 418 799,00

- 4 000,00

7 414 799,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 333 903,00

- 688,00

1 333 215,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

190 623,00

- 98,00

190 525,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

20 642,00

1 400,00

22 042,00

4270

Zakup usług remontowych

15 075,00

- 3 400,00

11 675,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

18 400,00

2 000,00

20 400,00

80110

Gimnazja

6 587 396,00

0,00

6 587 396,00

4300

Zakup usług pozostałych

61 165,00

- 4 000,00

57 165,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

8 760,00

4 000,00

12 760,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

661 326,00

4 786,00

666 112,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

444 128,00

4 000,00

448 128,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

76 788,00

688,00

77 476,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

10 946,00

98,00

11 044,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

812 310,00

0,00

812 310,00

85395

Pozostała działalność

159 430,00

0,00

159 430,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

74 598,00

- 67 830,00

6 768,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

13 164,00

- 11 970,00

1 194,00

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

67 830,00

67 830,00

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

11 970,00

11 970,00

926

Kultura fizyczna

14 643 492,00

0,00

14 643 492,00

92601

Obiekty sportowe

13 431 663,00

0,00

13 431 663,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

5 384,00

5 384,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

14 790,00

1 500,00

16 290,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

975,00

2 400,00

3 375,00

4300

Zakup usług pozostałych

97 567,00

- 9 534,00

88 033,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

250,00

250,00

Razem:

65 726 753,00

0,00

65 726 753,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

96 228,00

18 480,00

114 708,00

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

16 753,00

18 480,00

35 233,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

18 480,00

18 480,00

Razem:

6 209 037,00

18 480,00

6 227 517,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 166/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 4 września 2015 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 18 480,00 zł (zwiększenie) są następujące:

1) rozdział 75110 § 2010 - na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży

z dnia 28.08.2015 r. - pismo Nr DŁM 3101-36-2/15 zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 18 480,00 zł na zadanie zlecone.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 18 480,00 zł są następujące:

1) rozdział 75110 § 3030 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 480,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

2. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 113 320,00 zł jest następujące:

1) przesuwa się kwotę 1 000,00 zł w rozdz. 60016 z § 4270 do § 4210 z przeznaczeniem na wydatki związane z z zakupem materiałów do odnowienia konstrukcji kładki nad torami,

2) przesuwa się kwotę 800,00 zł w rozdz. 75011 z § 4300 - Wso - 600,00 zł i § 4300 - USC - 200,00 zł do § 3020 - Wso - 600,00 zł i § 3020 - USC - 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze stosowaniem przepisów bhp,

3) przesuwa się kwotę 10 000,00 zł z rozdz. 75075 § 4300 do rozdz. 75023 § 4300 z przeznaczeniem na usługę dotyczącą doradztwa do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych,

4) ZSM nr 2 - przesuwa się kwotę 7 400,00 zł z rozdz. 80101 § 4270 - 3 400,00 zł, rozdz. 80110 § 4300 - 4 000,00 zł do rozdz. 80101 § 4170 - 1 400,00 zł, § 4520 - 2 000,00 zł, rozdz. 80110 § 4520 - 4 000,00 zł na wynagrodzenia osoby wykonującej usługę z zakresu bhp oraz na wydatki na opłatę komunalną,

5) ZSM nr 3 - przesuwa się kwotę 4 786,00 zł z rozdz. 80101 § 4010 - 4 000,00 zł, § 4110 - 688,00 zł, § 4120 - 98,00 zł do rozdz. 80148 § 4010 - 4 000,00 zł, § 4110 - 688,00 zł, § 4120 - 98,00 zł na wynagrodzenia i pochodne osoby zatrudnionej od 01.09.2015 r. w ramach prac interwencyjnych jako pomoc kuchenna w stołówce szkolnej,

6) w związku z koniecznością wybrania najkorzystniejszej oferty w ramach POIG projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Grajewo - edycja II", który miasto musi zamknąć finansowo do końca września 2015 r. (środki zabezpieczone były w planie wydatków rzeczowych a nie majątkowych) przesuwa się środki w rozdz. 85395 z § 4217 - 67 830,00 zł do § 6067 - 67 830,00 zł i z § 4219 - 11 970,00 zł do § 6069 - 11 970,00 zł,

7) w związku z przygotowaniem się do otwarcia użytkowania nowo wybudowanego budynku Basenu przesuwa się środki w kwocie 9 534,00 zł, zaplanowane na 2015 rok w Urzędzie Miasta do MOSiR w rozdz. 92601 z § 4300 do § 3020 - 5 384,00 zł, § 4170 - 1 500,00 zł, § 4280 - 2 400,00 zł, § 4360 - 250,00 zł.

§ 3. Zmiana miejsca przeznaczenia w planie wydatków jest następująca:

1) w ZSM Nr 3 w Grajewie dokonuje się zmiany przeznaczenia wydatku na kwotę 17 263,00 zł w rozdz. 85401 § 4010 - 14 428,00 zł, § 4110 - 2 481,00 zł, § 4120 - 354,00 zł z poz. wynagrodzenie przeznaczone na wypłatę odpraw emerytalnych planuje się przeznaczyć na wynagrodzenie nauczyciela - wychowawcy świetlicy od 01.09.2015 r. w związku z odejściem nauczyciela na urlop zdrowotny,

2) w związku z przygotowaniem się do otwarcia użytkowania nowo wybudowanego budynku Basenu przesuwa się środki w kwocie 10 234,00 zł, zaplanowane na 2015 rok w Urzędzie Miasta do MOSiR (zgodnie ze statutem jednostka będzie zajmowała się administrowaniem pływalni miejskiej przy ul. Targowej 11) w rozdz. 92601 § 4210 - 6 410,00 zł i § 4300 - 3 824,00 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama