reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 50.2015 Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 4 września 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) oraz Uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Szypliszki z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2015 wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2015 rok

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1, (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia ):

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 14 724 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 2, (stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia ):

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 104 000 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 118 724 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 17 842 677 zł z tego:

- dochody bieżące 15 184 813

- dochody majątkowe 2 657 864

2) Plan wydatków ogółem 17 244 997 zł z tego:

- na wydatki bieżące 12 221 170

- na wydatki majątkowe 5 023 827

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 597 680 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 510 000 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 87 680 zł,

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 597 680 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Tabela Nr 1 (Załącznik Nr 1) do Zarządzenia Nr 50.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 4 września 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

336 129,00

903,00

337 032,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

5 000,00

903,00

5 903,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

5 000,00

903,00

5 903,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

50 219,00

5 247,00

55 466,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

50 219,00

5 247,00

55 466,00

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

0,00

5 247,00

5 247,00

Razem:

15 937 254,00

6 150,00

15 943 404,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

21 059,00

8 574,00

29 633,00

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

0,00

8 574,00

8 574,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

8 574,00

8 574,00

Razem:

1 890 699,00

8 574,00

1 899 273,00

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Tabela Nr 2 (Załącznik Nr 2) do Zarządzenia Nr 50.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 4 września 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

694 100,00

0,00

694 100,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

694 100,00

0,00

694 100,00

4260

Zakup energii

81 000,00

6 000,00

87 000,00

4430

Różne opłaty i składki

6 800,00

1 500,00

8 300,00

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

32 800,00

- 7 500,00

25 300,00

750

Administracja publiczna

1 910 433,00

0,00

1 910 433,00

75095

Pozostała działalność

179 773,00

0,00

179 773,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

107 600,00

3 500,00

111 100,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

17 400,00

3 500,00

20 900,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

29 173,00

- 7 000,00

22 173,00

801

Oświata i wychowanie

5 005 712,00

0,00

5 005 712,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

711 255,00

0,00

711 255,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

115 493,00

- 6 000,00

109 493,00

4300

Zakup usług pozostałych

85 000,00

6 000,00

91 000,00

851

Ochrona zdrowia

158 043,00

0,00

158 043,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

154 043,00

0,00

154 043,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

600,00

500,00

1 100,00

4300

Zakup usług pozostałych

25 400,00

- 2 000,00

23 400,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

1 500,00

1 500,00

852

Pomoc społeczna

914 729,00

903,00

915 632,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

5 000,00

903,00

5 903,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

5 000,00

903,00

5 903,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

62 774,00

5 247,00

68 021,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

62 774,00

5 247,00

68 021,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

5 247,00

5 247,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

383 600,00

0,00

383 600,00

90002

Gospodarka odpadami

300 000,00

0,00

300 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

115 206,00

- 80 000,00

35 206,00

4300

Zakup usług pozostałych

130 000,00

80 000,00

210 000,00

926

Kultura fizyczna

13 373,00

0,00

13 373,00

92695

Pozostała działalność

13 373,00

0,00

13 373,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 000,00

1 500,00

8 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 800,00

- 1 500,00

2 300,00

Razem:

15 339 574,00

6 150,00

15 345 724,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

21 059,00

8 574,00

29 633,00

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

0,00

8 574,00

8 574,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

4 440,00

4 440,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

420,00

420,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

29,00

29,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

2 651,00

2 651,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

892,00

892,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

142,00

142,00

Razem:

1 890 699,00

8 574,00

1 899 273,00

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 50.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 4 września 2015 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

Na podstawie pisma Nr DSW-850-6/15 przesłanego przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach wprowadza się dotację celową na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku w dz. 751, rozdz. 75110 w kwocie 4 134 złote.

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.284.2015.MA przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wprowadza się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 r, w dz. 852 - pomoc społeczna, rozdz. 85213, na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 903 złote.

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.321.2015.BB przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wprowadza się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 r, w dz. 854 - edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - "Wyprawka szkolna" w kwocie 5 247 złotych.

Na podstawie pisma Nr DSW-850-8/15 przesłanego przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach wprowadza się dotację celową na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku - diety dla członków komisji w dz. 751, rozdz. 75110 w kwocie 4 440 złotych.

W związku z otrzymanymi pismami dokonuje się zmian w planie dochodów oraz w planie wydatków w odpowiednich działach i rozdziałach.

Na podstawie analizy wykonania planu wydatków oraz aktualnych potrzeb dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych jednostki.

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KDP Tax

Kancelaria doradztwa podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama