| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 50.2015 Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 4 września 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) oraz Uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Szypliszki z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2015 wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2015 rok

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1, (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia ):

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 14 724 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 2, (stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia ):

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 104 000 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 118 724 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 17 842 677 zł z tego:

- dochody bieżące 15 184 813

- dochody majątkowe 2 657 864

2) Plan wydatków ogółem 17 244 997 zł z tego:

- na wydatki bieżące 12 221 170

- na wydatki majątkowe 5 023 827

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 597 680 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 510 000 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 87 680 zł,

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 597 680 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Tabela Nr 1 (Załącznik Nr 1) do Zarządzenia Nr 50.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 4 września 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

336 129,00

903,00

337 032,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

5 000,00

903,00

5 903,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

5 000,00

903,00

5 903,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

50 219,00

5 247,00

55 466,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

50 219,00

5 247,00

55 466,00

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

0,00

5 247,00

5 247,00

Razem:

15 937 254,00

6 150,00

15 943 404,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

21 059,00

8 574,00

29 633,00

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

0,00

8 574,00

8 574,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

8 574,00

8 574,00

Razem:

1 890 699,00

8 574,00

1 899 273,00

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Tabela Nr 2 (Załącznik Nr 2) do Zarządzenia Nr 50.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 4 września 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

694 100,00

0,00

694 100,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

694 100,00

0,00

694 100,00

4260

Zakup energii

81 000,00

6 000,00

87 000,00

4430

Różne opłaty i składki

6 800,00

1 500,00

8 300,00

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

32 800,00

- 7 500,00

25 300,00

750

Administracja publiczna

1 910 433,00

0,00

1 910 433,00

75095

Pozostała działalność

179 773,00

0,00

179 773,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

107 600,00

3 500,00

111 100,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

17 400,00

3 500,00

20 900,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

29 173,00

- 7 000,00

22 173,00

801

Oświata i wychowanie

5 005 712,00

0,00

5 005 712,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

711 255,00

0,00

711 255,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

115 493,00

- 6 000,00

109 493,00

4300

Zakup usług pozostałych

85 000,00

6 000,00

91 000,00

851

Ochrona zdrowia

158 043,00

0,00

158 043,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

154 043,00

0,00

154 043,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

600,00

500,00

1 100,00

4300

Zakup usług pozostałych

25 400,00

- 2 000,00

23 400,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

1 500,00

1 500,00

852

Pomoc społeczna

914 729,00

903,00

915 632,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

5 000,00

903,00

5 903,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

5 000,00

903,00

5 903,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

62 774,00

5 247,00

68 021,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

62 774,00

5 247,00

68 021,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

5 247,00

5 247,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

383 600,00

0,00

383 600,00

90002

Gospodarka odpadami

300 000,00

0,00

300 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

115 206,00

- 80 000,00

35 206,00

4300

Zakup usług pozostałych

130 000,00

80 000,00

210 000,00

926

Kultura fizyczna

13 373,00

0,00

13 373,00

92695

Pozostała działalność

13 373,00

0,00

13 373,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 000,00

1 500,00

8 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 800,00

- 1 500,00

2 300,00

Razem:

15 339 574,00

6 150,00

15 345 724,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

21 059,00

8 574,00

29 633,00

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

0,00

8 574,00

8 574,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

4 440,00

4 440,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

420,00

420,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

29,00

29,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

2 651,00

2 651,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

892,00

892,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

142,00

142,00

Razem:

1 890 699,00

8 574,00

1 899 273,00

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 50.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 4 września 2015 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

Na podstawie pisma Nr DSW-850-6/15 przesłanego przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach wprowadza się dotację celową na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku w dz. 751, rozdz. 75110 w kwocie 4 134 złote.

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.284.2015.MA przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wprowadza się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 r, w dz. 852 - pomoc społeczna, rozdz. 85213, na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 903 złote.

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.321.2015.BB przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wprowadza się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 r, w dz. 854 - edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - "Wyprawka szkolna" w kwocie 5 247 złotych.

Na podstawie pisma Nr DSW-850-8/15 przesłanego przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach wprowadza się dotację celową na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku - diety dla członków komisji w dz. 751, rozdz. 75110 w kwocie 4 440 złotych.

W związku z otrzymanymi pismami dokonuje się zmian w planie dochodów oraz w planie wydatków w odpowiednich działach i rozdziałach.

Na podstawie analizy wykonania planu wydatków oraz aktualnych potrzeb dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych jednostki.

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Masterlease Polska

Firma leasingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »