reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 53/VIII/15 Rady Gminy Grajewo

z dnia 8 września 2015r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grajewo

Na podstawie art. 4 ust.1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593, z 2015 r. poz. 87 i 122) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grajewo, w szczególności dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów komunalnych, jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1) wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;

2) prowadzenia na terenie nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów polegającej na segregowaniu wytwarzanych odpadów komunalnych określonych w ust. 2 i przekazywaniu ich podmiotowi odbierającemu odpady lub dostarczeniu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

2. W drodze selektywnej zbiórki wydzieleniu z wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych podlegają następujące frakcje:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, nie zawierających odpadów wymienionych w pkt 2-12,

2) przeterminowane leki i chemikalia,

3) zużyte baterie i akumulatory,

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

6) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpad komunalny,

7) zużyte opony,

8) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji i odpady zielone,

9) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,

10) szkło oraz opakowania ze szkla,

11) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,

12) opakowania wielomateriałowe,

13) metale oraz opakowania z metali,

14) popiół.

3. Odpady, o których mowa w ust. 2, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić niezwłocznie od chwili ich powstania.

4. Odpady określone w ust. 2 pkt 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale 4.

5. Odpady określone w ust. 2 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, odbierane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz w czasie zorganizowanych akcji zbierania wyodrębnionych rodzajów odpadów.

§ 3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego niezwłocznie po ich wystąpieniu.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie na terenie nieruchomości nie przeznaczonych do użytku publicznego, w miejscu utwardzonym i skanalizowanym, przy użyciu środków ulegających biodegradacji, w sposób gwarantujący odprowadzenie powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,

2) że naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady o pojemności 110 l do 1100 l,

2) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m3,

3) kosze uliczne o pojemności do 110 l.

2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się pojemniki lub worki z tworzywa sztucznego do gromadzenia odpadu selektywnie zebranego o pojemności od 60 l do 1100 l z widocznym ogólnie przyjętym oznaczeniem kolorystycznym.

3. Zastosowane pojemniki powinny być dopuszczone do stosowania i winny spełniać wymagania techniczne określone Polską Normą.

§ 6. 1. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) należy gromadzić w pojemnikach, workach i kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej częstotliwość odbioru oraz następujące miesięczne normy:

a) dla budynków mieszkalnych 20 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdą nieruchomość;

b) dla szkół wszelkiego typu oraz przedszkoli 3 l na każdego ucznia i pracownika;

c) dla lokali handlowych oraz punktów handlowych poza lokalem co najmniej jeden pojemnik 110 l;

d) dla lokali gastronomicznych oraz ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 110 l;

e) dla obiektów użyteczności publicznej 5 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l;

f) dla hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych, internatów 10 l na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik 110l;

g) dla cmentarzy - 2 l na każde miejsce pochówku, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l na cmentarz;

2. Właściciele innych nieruchomości mają obowiązek gromadzić odpady w pojemnikach o pojemności co najmniej 110 l.

3. Dla właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych stanowi suma pojemności ustalonej dla mieszkańców oraz pojemności ustalonej w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

4. Właściciele nieruchomości, na których organizowana jest impreza masowa są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, w pojemniki na odpady komunalne oraz w szalety przenośne. Właściciele nieruchomości są zobowiązani zawrzeć umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarczenie pojemników i szaletów oraz ich opróżnianie i uprzątnięcie.

5. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku zobowiązani są wyposażyć je w pojemnik lub pojemniki przeznaczone do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych, stosownie do potrzeb, jednak o pojemności nie mniejszej niż 110l.

§ 7. 1. Dopuszcza się aby odpady ulegające biodegradacji zbierać i gromadzić na przydomowych kompostownikach.

2. Dopuszcza się spalanie pozostałości roślinnych na terenie nieruchomości zgodnie z art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

§ 8. 1. Tereny przeznaczone do użytku publicznego, w szczególności takie jak: chodniki, przystanki komunikacyjne powinny być wyposażone przez ich właścicieli w kosze uliczne. Na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować poza wiatą, a jeżeli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

2. Odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na chodnikach powinna być dostosowana do panującego na danym terenie ruchu pieszych.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w pojemnikach i workach, a następnie odebranie w terminie uzgodnionym przez odbierającego.

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki oraz worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbioru tych odpadów, poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd.

§ 10. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości z częstotliwośćnią nie mniejszą niż:

1) raz w miesiącu dla budynków jednorodzinnych;

2) dwa razy w miesiącu dla budynków wielorodzinnych;

3) raz w miesiącu dla nieruchomości niezamieszkałych;

4) raz w miesiącu dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

§ 11. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz w miesiącu z tym że popioły będą odbierane wyłącznie w okresie od 1 pażdziernika do 31 maja.

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych następuje na zasadach wskazanych w umowie zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 13. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych obowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych toreb (opakowań).

§ 14. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są rejestrować masę odbieranych poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów komunalnych odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających te odpady w sposób selektywny.

§ 15. 1. Prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i parków,

2) odpady kuchenne biodegradowalne,

3) papier i tektura (w tym opakowania, gazety i czasopisma),

4) odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) tworzywa sztuczne typu PET,

7) tworzywa sztuczne typu plastik przemysłowo-gospodarczy,

8) metale,

9) zużyte baterie i akumulatory,

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

11) przeterminowane leki,

12) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje opałowe, itd.),

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

14) odpady budowlano - remontowe,

15) zużyte opony,

16) popioły.

2. Odpady zebrane selektywnie należy gromadzić i transportować w sposób zapobiegający ich zmieszaniu.

§ 16. Organizacja selektywnego zbieranie odpadów komunalnych obejmuje:

1) system odbierania "u źródła", w którym wyselekcjonowane frakcje odpadów odbierane zostają bezpośrednio z posesji, z częstotliwością określoną niniejszym regulaminem,

2) system "donoszenia", w którym mieszkańcy muszą dostarczyć zebrane przez siebie frakcje odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

§ 17. W ramach selektywnego zbierania odpadów komunalnych "u źródła" mieszkańcy zobowiązani są do selektywnego zbierania frakcji odpadów wymienionych w § 15 ust. 1, natomiast podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest odebrać selektywnie co najmniej następujące frakcje odpadów:

1) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

2) metale,

3) papier i makulaturę,

4) szkło kolorowe i bezbarwne,

5) odpady zmieszane,

6) popioły.

§ 18. 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje nieodpłatnie następujące rodzaje odpadów:

1) wielkogabarytowe,

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

3) odpady budowlano - remontowe, w tym stolarka drzwiowa i okienna,

4) styropian,

5) zużytą odzież i tekstylia,

6) odpady zielone z pielęgnacji ogrodów,

7) przeterminowane leki,

8) zużyte baterie i akumulatory,

9) papier i tektura (w tym opakowania, gazety i czasopisma itp.),

10) odpady opakowaniowe ze szkła,

11) tworzywa sztuczne typu PET,

12) tworzywa sztuczne typu plastik przemysłowo-gospodarczy,

13) opakowania wielomateriałowe,

14) metale,

15) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje opałowe, itd.),

16) opony,

17) popioły.

2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje takich odpadów jak:

1) materiały zawierające azbest,

2) papy,

3) szyby samochodowe,

4) szkło zbrojone i hartowane,

5) części samochodowe (zderzaki, reflektory itp.),

6) odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),

7) odpady w opakowaniach cieknących,

8) odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej - wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach skrzynkach np. zawierających kilkanaście opakowań tego samego odpadu),

9) odpady komunalne zmieszane.

3. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można przekazać zebrane w sposób selektywny odpady budowlane i rozbiórkowe z prowadzonych drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty. Odpady, które wymagają stosownego pozwolenia lub zgłoszenia do starosty, odbierane będą za dodatkową opłatą.

4. Odpady niebezpieczne takie jak przeterminowane środki ochrony roślin, opakowania po środkach ochrony roślin, azbest, odpady medyczne jak również pojazdy wycofane z eksploadacji muszą być usuwane zgodnie z przepisami odrębnymi, które stanowią o postępowaniu z nimi.

5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe z terenu nieruchomości oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odbierane będą w systemie akcyjnym jeden raz w roku (informację o terminie odbioru podaje się do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty) lub mogą być dostarczone przez mieszkańca do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczeszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 19. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny - na smyczy i w kagańcu,

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.

5. Należy zapewnić stały dozór nad psem, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz.

6. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić w widocznym miejscu, wykonaną z trwałego materiału, tabliczkę ostrzegawczą z napisem "UWAGA PIES" lub o podobnej treści.

7. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

8. Padlinę zwierząt należy usuwać niezwłocznie, dostarczając ją do najbliżej położonego grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części lub najbliżej położonej spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 20. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały,

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,

3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór.

4) wytwarzane odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości, jak również wód powierzchniowych i podziemnych.

3. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

4. Nie dopuszcza się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami wielolokalowymi.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 21. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości zajęte pod:

a) zabudowę wielorodzinną,

b) instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów.

2. Deratyzację przeprowadza się corocznie w IV kwartale.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grajewo.

§ 23. Traci moc uchwała Nr 114/XX/12 Rady Gminy Grajewo z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grajewo (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 25).

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Dąbrowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama