reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/37/2015 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 3 września 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r poz.594, poz.1318z 2014 r. 379, 1072) oraz art. 211,212, 214, 215, 217, 235,236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz.938, 1646, z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz.1877 z 2015 r poz.238 poz.532) i art. 32 ust 3 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej( Dz.U z 2009r Nr 178, poz.1380 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 47.408 zł zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.408 zł zgodnie załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zadania inwestycyjne w 2015 roku określa załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku według załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 roku według załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 24.149.203 zł. w tym bieżące -15.311.441 zł majątkowe-8.837.762zł.

2) Plan wydatków ogółem 25.590.989 zł w tym bieżące -13.965.953 zł majątkowe -11.625.036 zł.

§ 9. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 1.441.786 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.441.786 zł .

§ 10. Na spłatę w 2015 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 613.872zł przeznacza się wolne środki.

§ 11. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 7.964.194 zł

2) sfinansowanie deficytu budżetu- w kwocie 1.441.786 zł

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań do wysokości określonej w paragrafie 11 niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Adam Michał Boguszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 3 września 2015 r.

I. Plan dochodów po zmianach zwiększył się o kwotę 47.408 zł z następujących tytułów:

- zgodnie z Decyzją Ministra Finansów (pismo Nr St.4750.216.15.5g z dnia 09 lipca 2015r), została zwiększona subwencja oświatowa na rok 2015 w kwocie 21.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy,

- na podstawie Decyzji Ministra Finansów (pismo Nr St.4750.211.15.4g z dnia 07 lipca 2015r), została zwiększona subwencja oświatowa na rok 2015 w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ,

- na podstawie Decyzji Ministra Finansów (pismo Nr St.4750.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015r), została zwiększona subwencja oświatowa na rok 2015 w kwocie 11.783zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach, które maja zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek lub lekarzy,

- zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego z dnia 10 sierpnia 2015 (pismo FB-II.3111.321.2015.BB) zwiększona została dotacja celowa w rozdziale 85415 w kwocie 7.946zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r-"Wyprawka szkolna"

- zgodnie z decyzją kierownika Krajowego Biura Wyborczego przyznana została dotacja celowa w wysokości 10.560zł z przeznaczeniem na diety członków obwodowych komisji do spraw referendum

- zwiększono dochody w rozdziale 75814 o kwotę 136.019zł-na podstawie decyzji Ministra finansów
(pismo nr FB.II.3111.111.2015.AK z dnia 28 sierpnia 2015 )dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r,

- w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu "solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze" z instytucją Zarządzającą RPOWP zmniejszono kwotę środków z unii europejskiej o 20.000zł,

- na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu województwa podlaskiego na zadania z zakresu ochrony , rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał gminie z budżetu województwa dotację w wysokości 37.000zl. Wobec tego, zmniejszono kwotę dotacji o 83.000zł.

- zwiększono dochody własne z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 13.000zł, z wynajmu domków letniskowych i parku linowego w wysokości 10.000zl , w zespole obsługi szkół o 3.600zł

- zwiększono dochody własne z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych , jednocześnie zmniejszono dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych .

II. Plan wydatków po zmianach zwiększył się o kwotę 47.408 zł z następujących tytułów:

- po rozstrzygnięciu przetargu i po podpisaniu umowy z wykonawcą zmniejszono wydatki dotyczące

rekultywacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Tołwin o kwotę 126.369zł,

- na podstawie informacji kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkól oraz kierownika GOPS dokonano zmian w budżetach tych jednostek. . Po dokonanych zmianach zmniejszono wydatki w wysokości 97.203zł w GZOS oraz 22.000zł w GOPS,

- zmniejszono dotację o kwotę 30.950zł do Wojewody Podlaskiego na remont chodnika w Kajance. Zadanie zostało wykonane i rozliczone,

- zmniejszono wydatki w wysokości 50.000zł w rozdziale 01010 -na rozbudowę kanału sanitarnego sieci wodociągowej w Czartajewie.

- zwiększono wydatki w wysokości 323.791 zł (udział środków własnych), na zadanie dotyczące budowy sieci szerokopasmowej .

- zwiększono wydatki w kwocie 350zł na dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słochach Annopolskich na zakup butów specjalistycznych szt-5 oraz ubrań specjalnych szt- 2

- zwiększono wydatki o kwotę 7.500zl na zakup zbiornika na paliwo

Dokonano przesunięć w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 1.441.786 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.441.786 zł.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 3 września 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 3 września 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 3 września 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 3 września 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 3 września 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 3 września 2015 r.

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama