reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/39/15 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 8 września 2015r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Jasionówka na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych gminy - zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 47 358 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych gminy - zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 47 358 zł, dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 9 964 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 205 092 zł, łączna kwota przychodów budżetu wynosi 33 157 zł. Łączne kwoty przychodów i rozchodów budżetu stanowią Załącznik nr 3.

§ 4. Nadwyżka budżetu w kwocie 798 894 zł zostanie przeznaczona: 171 935 zł na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w 2015 r., 626 959 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek w latach następnych.

§ 5. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 119 603 zł; wydatki - 119 603 zł, zgodnie z Załącznikem nr 4.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan po zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem - 8 089 980 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 7 814 786 zł,

- majątkowe w wysokości 275 194 zł;

2) plan wydatków budżetowych ogółem - 7 291 086 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 7 061 276 zł,

- majątkowe w wysokości 229 810 zł.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Dariusz Tałałaj


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/39/15
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 8 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/39/15
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 8 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/39/15
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 8 września 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

L.p.

Treść

Klasyfikacja

§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem

33 157

1

Kredyty

§ 952

2

Pożyczki

§ 952

3

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 903

4

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

33 157

Rozchody ogółem

205 092

1

Spłaty otrzymanych krajowych kredytów

§ 992

188 092

2

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

§ 992

17 100

3

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 963

Przewodniczący Rady


Dariusz Tałałaj


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/39/15
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 8 września 2015 r.

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych na 2015 r.

L.p

Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych** na poczatek roku

Przychody*

Wyszczególnienie

Wydatki

Stan środków obrotowych** na koniec roku

Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014r.

ogółem

w tym:

ogółem

w tym: wpłata do budżetu

dotacje z budżetu***

§ 265

na inwestycje

Dochody własne jednostek budżetowych

119 603

x

x

Wydatki własne jednostek budżetowych

119 603

x

z tego:

z tego:

1. dożywianie

114 000

x

x

1. zakup materiałów i wyposażenia

11 000

x

2. wynajem

4 000

x

x

2. zakup środków żywności

98 681

x

3. odsetki

103

x

x

3. zakup usług pozostałych

3 000

x

4. darowizny

1 500

4. zakup inwestycji jedn.budżetowych

0

5. podatek od towarów i usług VAT

1 300

6. wpływ do budżetu pozostałych środków na wydzielonym rachunku

5 622

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Przewodniczący Rady


Dariusz Tałałaj


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/39/15
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 8 września 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych

- zwiększenie dochodu w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 § 0970 o kwotę 158 zł (wpłynęło 157,71 zł) wskutek przekazania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środków finansowych z tytułu zaległej opłaty produktowej za lata 2004-2013,

- na podstawie umowy DIT-II.3031.16.2015 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zwiększono plan dochodów o dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 2710 - kwota 5 000,00 zł,

- na podstawie umowy nr 1035/1010003/2015 z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej zwiększono plan dochodów o dotację celową na realizację zadania publicznego "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" z przeznaczeniem na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych oraz utrzymanie sprzętu w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 2030 - kwota 4 338 zł,

- na podstawie umowy nr 056/15/B-OZ/AZ-034/DA z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększono plan dochodów o dotację na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia pod nazwą " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z ternu Gminy Jasionówka", w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 § 2460 - kwota 14 072 zł (dofinansowanie 14 071,64 zł),

- na podstawie umowy 19/PWSZS/2015 z Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Białymstoku zwiększono plan dochodów o zwrot kosztów transportu dzieci na zajęcia nauki pływania w związku z realizacją Projektu Powszechnej Nauki Pływania "Umiem Pływać" w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80113 § 0970 - kwota 1 190,00 zł,

- pismem Nr ST5.4750.216.15.5g zwiększono ze środków rezerwy roczną część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach , w dz. 758 - Rózne rozliczenia, rozdz. 75801 § 2920 - kwota 7 000 zł,

- zwiększono dochody o kwotę 15 600 zł wskutek większych wpływów z tytułu wpłat przez Urzędy Skarbowe udziału w podatku od spadków i darowizn.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych

- zmiany w planie wydatków budżetowych w kwocie 47 358 zł zostały zaplanowane w paragrafach, na które zostały przeznaczone m.in.:

- na podstawie umowy nr 1035/1010003/2015 z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej zwiększono plan wydatków na realizację zadania publicznego "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" z przeznaczeniem na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych oraz utrzymanie sprzętu w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 5 850 zł gdzie 4 338 zł stanowi otrzymana dotacja, 1 512 zł stanowią zgodnie z umową środki własne gminy.

- zwiększono plan wydatków w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80113 § 4210- kwota 15 600,00 zł w celu uzupełnienia planu wydatków o prognozowane koszty zużycia paliwa na dowożenie.

- dokonano przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w planie wydatków w związku z bieżącymi potrzebami w toku wykonywania budżetu na kwotę 9 964 zł w tym min.:

- zwiększa się plan wydatków w oświacie o kwotę 800 zł, w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z prośbą o zwiększenie planu wydatków spowodowanych koniecznością pokrycia kosztów związanych z udziałem uczniów gimnazjum w ogólnopolskich zawodach unihokeja. Wydatek pokryty kwotą ze zmniejszenia w dziale 750 rozdz. 75023 Urzędy Gmin.

- zwiększa się wydatki dla GOPS o 9 000 zł w dziale 852 rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze wskutek zapewnienia odpłatności za pobyt w ośrodku, wydatek pokryty głównie kwotą ze zmniejszenia w dziale 750 rozdz. 75023 Urzędy Gmin.

3. Zmiany w planie dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych.

Zwiększono plan dochodów i wydatków o 7 000 zł w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Tałałaj

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama