Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 55/X/15 Rady Miasta Zambrów

z dnia 15 września 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072, z 2015 r. poz. 1043, poz. 1044) Rada Miasta Zambrów, na wniosek Burmistrza Miasta Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie
do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. poz. 1017, poz. 1131).

§ 2. Ustala się granicę i numer obwodu głosowania oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej:

Nr obwodu głosowania

Granica obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji

14

Szpital Powiatowy
w Zambrowie

Szpital Powiatowy w Zambrowie;

ul. Papieża Jana Pawła II 3;
tel. 86 276- 36-45

§ 3. Uchwałę należy przekazać Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe