reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/57/15 Rady Gminy Wyszki

z dnia 16 września 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])) i art.19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/224/13 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 2265) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Gminę Wyszki.

2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Gminy Wyszki polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.";

2) w § 3:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

usługodawca - Gmina Wyszki, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy;",

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

urządzenia wodociągowe - ujęcia wód podziemnych, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda oraz urządzenia regulujące ciśnienie wody;",

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, którymi odprowadzane są ścieki, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków;";

3) w § 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Zgłoszenie o którym mowa w ust. 1 następuje telefonicznie lub ustnie w Urzędzie Gminy Wyszki.";

4) w § 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Usługodawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamacje bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia lub doręczenia w siedzibie Usługodawcy. Postanowienia § 40 ust. 4 stosuje się odpowiednio.";

5) w § 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Aktualna informacja, zawierająca imienne wskazanie pracowników upoważnionych do kontaktów z Usługobiorcami i osobami ubiegającymi się o przyłączenie oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, numery kontaktowe tych osób oraz godziny ich pracy, wywieszona w siedzibie Usługodawcy i oraz podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Usługodawcy.";

6) w § 44 ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

W siedzibie Usługodawcy oraz na stronie internetowej udostępnione są wszystkim zainteresowanym:".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Arkadiusz Krasowski


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1045.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama