reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/33/15 Rady Miasta Brańsk

z dnia 21 września 2015r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 mara 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.163 z późn. zm.) Rada Miasta Brańsk uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej udzielone w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych przyznanych w przypadku przekroczenia przez osobę lub rodzinę kwoty kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIX/107/04 Rady Miasta Brańsk z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 175 poz. 2339).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Ryszard Anusiewicz


Załącznik do Uchwały Nr VIII/33/15
Rady Miasta Brańsk
z dnia 21 września 2015 r.

Zasady zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej przyznane w przypadku przekroczenia przez osobę lub rodzinę kwoty kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust.1 ustawy
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

§ 1. Osobom i rodzinom, które nie spełniają warunku określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznana pomoc społeczna w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych pod warunkiem zwrotu zwanych dalej wydatkami na świadczenia, podlegające zwrotowi w części lub całości na zasadach określonych w uchwale.

§ 2. Wydatki na świadczenia podlegają zwrotowi w całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków lub dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

§ 3. Wydatki na świadczenia podlegają zwrotowi w części, w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu lub dochód osoby samotnie gospodarującej, na następujących zasadach:

Dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej w stosunku do kryterium dochodowego, wyrażony w %

Część wydatków na świadczenia podlegająca zwrotowi, wyrażona w %

101-150

50

151-170

70

171-200

90

§ 4. Rozpatrując wniosek o przyznanie pomocy na zasadach zwrotu należy określić:

1) rodzaj przyznanej pomocy, jej wysokość i zakres

2) wysokość kwoty podlegającej zwrotowi

3) wysokość rat

4) okres spłaty

5) termin rozpoczęcia spłaty.

§ 5. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie z tytułu opłat określonych w ustawie oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy , właściwy organ , który wydał decyzję w sprawie zwrotu należności , o których mowa w ust.1, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej , może odstąpić od żądania takiego zwrotu, umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części ,odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty.

§ 6. Pomoc pieniężna podlega w całości natychmiastowemu zwrotowi w przypadku wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama