reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/34/15 Rady Miasta Brańsk

z dnia 21 września 2015r.

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w zawiązku z art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 36 pkt 2 lit. f, art. 39 ust. 2, art. 44, art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r., Nr 118, poz. 687 z późn. zm.) Rada Miasta Brańsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Sprawienie pogrzebu na koszt miasta Brańsk realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańsku.

2. Pochowanie zwłok następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zgonu.

§ 2. 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańsku wykonuje prawo do pochowania zmarłego, jeśli zwłoki nie zostaną pochowane przez inne uprawnione osoby lub podmioty.

2. Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego lub jego życzeniem, jeśli jest znane.
W sytuacji, kiedy nie jest możliwe ustalenie wyznania osoby zmarłej bądź gdy była ona osoba niewierząca, pogrzeb powinien być przeprowadzony z uwzględnieniem panujących w tym zakresie miejscowych zwyczajów i tradycji.

§ 3. 1. Dokonanie niezbędnych czynności związanych z pogrzebem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańsku zleca firmom zawodowo zajmującym się pochówkiem.

2. Łączny koszt organizacji pogrzebu nie może przekroczyć kwoty zasiłku pogrzebowego określonego według odrębnych przepisów obowiązujących w dniu pogrzebu.

§ 4. 1. Zakres usług pogrzebowych powinien obejmować wszystkie podstawowe czynności, które
w konkretnym przypadku niezbędne są do sprawienia pochówku zgodnie z wyznawanymi zasadami religijnymi lub przekonaniami w sprawach religii.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 w szczególności obejmują:

1) Przechowywanie zwłok

2) Przygotowanie zmarłego do pochówku

3) Zakup niezbędnego ubrania

4) Zakup trumny, symbolu religijnego, tabliczki, klepsydry i wieńca

5) Transport zwłok

6) Obsługę pochówku

7) Wykopanie, zakopanie i oznaczenie grobu

8) Inne czynności wynikające z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem i miejscowymi zwyczajami.

3. Pochówku dokonuje się na cmentarzach położonych na terenie miasta Brańsk.

4. Sprawienie pochówku na innym cmentarzu niż te, o których mowa w ust. 3 może być dokonane pod warunkiem, że koszt takiego pogrzebu nie będzie wyższy od kosztów pochówku sprawianego na cmentarzach na terenie miasta Brańsk.

§ 5. Koszty pogrzebu pokrywa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańsku ze środków przeznaczonych na zadania własne z pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym.

§ 6. Jeżeli po osobie zmarłej przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego wydatki pokrywa się z tego zasiłku.

§ 7. Poniesione przez MOPS Brańsk wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi z masy spadkowej spadkobierców, jeżeli po zmarłej osobie nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

§ 8. Gmina może odstąpić od żądania zwrotu całości lub części wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu od spadkobierców, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, a masa spadkowa była znikomej wartości.

§ 9. Traci moc uchwała Nr VI/25/11 Rady Miasta Brańsk z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt miasta Brańsk.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Ryszard Anusiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama