reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Wyszki

z dnia 16 września 2015r.

w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.[1])) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XVI/169/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 2756) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXVII/323/14 Rady Gminy Wyszki z dnia 29 września 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3237).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje§ 2 i § 3 uchwały Nr XXVII/323/14 Rady Gminy Wyszki z dnia 29 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki, które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego za wyjątkiem § 1 pkt 1 lit b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.".

3. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Arkadiusz Krasowski


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Gminy Wyszki
z dnia 16 września 2015 r.

Uchwała Nr XVI/169/12
Rady Gminy Wyszki

z dnia 5 grudnia 2012 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i poz. 122), w związku z art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[2])) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w tym:

1) wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości obejmujące:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon oraz odpadów zielonych;

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

c) mycie i naprawę pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaj i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych;

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości;

4) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

5) wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach;

6) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie Gminy Wyszki.

§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391 z późn. zm.);

2) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć właścicieli nieruchomości oraz inne podmioty określone w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy;

3) pojemnikach - należy przez to rozumieć pojemniki, kontenery, torby, worki służące do gromadzenia odpadów;

4) jednostce wywozowej - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, który uzyskał wpis do prowadzonego przez Wójta Gminy Wyszki rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

5) odpadach zmieszanych - należy przez to rozumieć odpady niesegregowane, bez podziału na poszczególne frakcje.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia w opisanym niżej zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej:

a) pojemniki lub worki odpowiednio oznaczone - do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań metalowych, opakowań wielomateriałowych, tekstyliów oraz makulatury - wywóz 1 raz w miesiącu;

b) pojemniki lub worki odpowiednio oznaczone do gromadzenia szkła białego i kolorowego - wywóz 1 raz w miesiącu;

c) worki bezbarwne - do odpadów "zielonych" (trawa, liście) - wywóz 1 raz w miesiącu w sezonie od maja do października.

d) odpady wielkogabarytowe wyposażenia mieszkań, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTVC oraz zużyte opony - odbiór wystawionych odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami odbywać się będzie w terminach ustalonych szczegółowo przez jednostkę wywozową w porozumieniu z gminą - wywóz raz w roku;

e) odpady budowlane i rozbiórkowe zagospodarowane będą na koszt właściciela nieruchomości w oparciu o indywidualne umowy cywilno - prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo - budowlane i właścicielami nieruchomości lub pomiędzy właścicielami, a jednostką wywozową;

f) zużyte baterie i akumulatory (inne niż przemysłowe i samochodowe) - samodzielne dostarczenie do specjalistycznych pojemników znajdujących się w punkcie selektywnego zbierania odpadów lub w budynkach użyteczności publicznej, szkołach lub sklepach; akumulatory przemysłowe i samochodowe należy dostarczać do placówek handlowych i usługowych prowadzących ich sprzedaż bądź wymianę;

g) przeterminowane lub zbędne leki - samodzielne dostarczenie do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach;

h) przeterminowane lub zbędne chemikalia, w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin - samodzielne dostarczenie do punktu selektywnej zbiórki odpadów;

2) selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej:

a) pojemnik żółty - do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań metalowych i opakowań wielomateriałowych - wywóz 1 raz w miesiącu;

b) pojemnik niebieski - do gromadzenia papieru i tekstyliów - wywóz 1 raz w miesiącu;

c) pojemnik zielony - do gromadzenia szkła białego i kolorowego - wywóz 1 raz w miesiącu;

d) worki bezbarwne - do odpadów "zielonych" (trawa, liście) - wywóz 1 raz w miesiącu w sezonie od maja do października.

e) odpady wielkogabarytowe wyposażenia mieszkań, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTVC oraz zużyte opony gromadzone będą przez mieszkańców w wyznaczonych przez zarządców budynków miejscach - wywóz 1 raz w roku w terminie ustalonym przez jednostkę wywozową w porozumieniu z gminą,

f) odpady budowlane i rozbiórkowe zagospodarowane będą w oparciu o indywidualne umowy cywilno - prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo - budowlane i właścicielami nieruchomości lub pomiędzy właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami;

g) zużyte baterie i akumulatory (inne niż przemysłowe i samochodowe) - samodzielne dostarczenie do specjalistycznych pojemników znajdujących się w punkcie selektywnego zbierania odpadów lub w budynkach użyteczności publicznej, szkołach lub sklepach; akumulatory przemysłowe i samochodowe należy dostarczać do placówek handlowych i usługowych prowadzących ich sprzedaż bądź wymianę;

h) przeterminowane lub zbędne leki - samodzielne dostarczenie do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach;

i) przeterminowane lub zbędne chemikalia, w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin - samodzielne dostarczenie do punktu selektywnej zbiórki odpadów;

1a. W przypadku stwierdzenia, że w odpadach komunalnych zmieszanych występują odpady, które winny być zbierane selektywnie, uznaje się, że selektywna zbiórka odpadów nie jest prowadzona.

2. Zbiórka odpadów komunalnych zmieszanych na terenie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej prowadzona jest poprzez zbierane do pojemników ustawionych w wyznaczonych miejscach - wywóz 1 raz w miesiącu.

3. Na pozostałych nieruchomościach, na których powstają odpady komunalne, właściciel ma obowiązek wyposażyć je w odpowiednią ilość i rodzaj pojemników. Odbiór odpadów odbywać się będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą uprawnionym do odbioru odpadów a właścicielem nieruchomości.

4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w ilość pojemników i worków dostosowanych do potrzeb mieszkańców i liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz częstotliwość ich opróżniania, o ile Gmina Wyszki w drodze uchwały nie przejmie tego obowiązku, jako części usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną opłatę.

5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym, dezynfekując je co najmniej raz w miesiącu w okresie od maja do września oraz co najmniej raz na dwa miesiące w pozostałych miesiącach, o ile Gmina Wyszki w drodze uchwały nie przejmie tego obowiązku, jako części usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną opłatę.

6. [3]) Kompostowanie odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji na terenie nieruchomości, na której powstały nie może powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości.

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są również do:

1) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego;

2) utrzymania czystości i porządku na chodniku położonym bezpośrednio przy granicy nieruchomości;

2. Jeżeli gmina pobiera opłaty za parkowanie pojazdów na chodnikach wymienionych w ust. 1 pkt 3 obowiązki dotyczące utrzymania czystości i porządku należą do niej.

3. Jeżeli zarządca drogi pobiera opłaty za parkowanie pojazdów na chodnikach wymienionych w ust. 1 pkt 3 obowiązki dotyczące utrzymania czystości i porządku należą do niego.

4. Usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń w miarę potrzeb.

5. Mycie pojazdów poza myjniami dopuszczone jest pod warunkiem, że ścieki odprowadzane są do kanalizacji lub zbiornika bezodpływowego.

6. Doraźne naprawy pojazdów związane z ich bieżącą eksploatacją dopuszczalne są na nieruchomości poza warsztatami przeznaczonymi do tego rodzaju napraw, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia środowiska oraz nie będą stwarzać uciążliwości współużytkownikom nieruchomości, na której odbywa się naprawa, jak również użytkownikom nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) pojemniki na odpady;

2) worki;

3) kontenery;

4) kosze uliczne.

1a. [4]) Pojemniki powinny być przystosowane do gromadzenia danego rodzaju odpadu i zapewniać bezpieczne oraz zgodne z przepisami BHP wykonanie usługi ich opróżniania sprzętem specjalistycznym.

1b. [5]) Przyjmuje się, że ilość stałych odpadów komunalnych wytwarzanych przez jedną osobę w ciągu miesiąca wynosi średnio 30 l.

2. Określa się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) nie więcej niż 4 osoby - pojemnik o łącznej pojemności 110 l;

2) od 5 do 8 osób - pojemnik/i/ o łącznej pojemności 220 l;

3) od 9 osób i więcej - pojemnik/i/ o łącznej pojemności- 330 l;

4) [6]) w zabudowie wielorodzinnej:

a) pojemnik/i/ o łącznej objętości co najmniej 1100 l na każde 35 mieszkańców oraz dodatkowo pojemnik/i/ o łącznej pojemności odpowiadającej ilości wytwarzanych odpadów, wyliczonej w oparciu o przyjętą w ust. 1b ilość stałych odpadów komunalnych wytwarzaną przez jedną osobę w ciągu miesiąca w przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje powyżej 35 osób,

b) pojemnik/i/ o łącznej objętości wyliczonej w oparciu o przyjętą w ust. 1b ilość stałych odpadów komunalnych wytwarzaną przez jedną osobę w ciągu miesiąca w przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje mniej niż 35 osób.

3. Odpady zbierane selektywnie powinny być gromadzone:

1) w pojemnikach o pojemności 1100 l dla każdego rodzaju odpadów - w zabudowie wielorodzinnej;

2) w workach z tworzyw sztucznych o pojemności nie mniejszej niż 60 l - w zabudowie jednorodzinnej,

3) [7]) w przydomowych kompostownikach - odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji.

3a. Kosze uliczne winny być trwałe (betonowe, metalowe, z tworzyw sztucznych), o pojemności nie mniejszej niż 30 l.

4. [8]) Pojemniki należy udostępnić w dniu wywozu, wystawiając je przed posesję w takim miejscu, aby nie utrudniały ruchu pieszych i pojazdów oraz możliwy był jak najbliższy dojazd do pojemników pojazdu odbierającego odpady, bez konieczności wejścia na teren nieruchomości pracowników firmy odbierającej odpady, bądź też ich pozostawienie przy otwartej bramie lub furtce w sposób gwarantujący bezpośredni dostęp do pojemników i ich załadunek.

4a. [9]) W przypadku braku możliwości wystawienia pojemników w sposób określony w ust. 4, odbiór odpadów z terenu nieruchomości możliwy jest wyłącznie z pojemników ustawionych w miejscu wskazanym przez właściciela nieruchomości, do którego ten właściciel nieruchomości posiada tytuł prawny. Miejsce to powinno być widoczne z drogi, posiadać swobodny i bezkolizyjny dojazd drogą pojazdu specjalistycznego odbierającego odpady komunalne i umożliwiać bezpośredni załadunek pojemników.

4b. [10]) Odbiór odpadów ustawionych w wiacie jest możliwy wyłącznie z otwartej wiaty, zlokalizowanej w miejscu spełniającym wymagania określone w ust. 4a.

4c. [11]) Po wykonaniu czynności załadunku pojemnika na pojazd odbierający odpady, pojemnik zostaje odstawiony przez pracownika firmy odbierającej odpady w miejsce jego udostępnienia.".

5. Zabrania się:

1) zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający ich usunięcie z pojemnika;

2) wrzucania do pojemnika substancji palnych, żrących, toksycznych, gorącego popiołu oraz wlewania substancji ciekłych;

3) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscami do tego przeznaczonymi;

4) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

§ 7. Organizator imprezy o charakterze publicznym zobowiązany jest do:

1) wyposażenia miejsca, w którym się ona odbywa w odpowiednią ilość pojemników na odpady komunalne oraz zapewnienia odpowiedniej liczby toalet;

2) oczyszczenia terenu, na którym odbywała się impreza i terenów przyległych, jeśli zajdzie taka potrzeba, niezwłocznie po jej zakończeniu.

Rozdział 4.
Zasady i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości

§ 8. 1. Ustala się częstotliwość pozbywania odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1) usuwanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości - zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu;

2) opróżnianie zbiorników bezodpływowych z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu.

2. Harmonogram przekazywania odpadów zebranych selektywnie i odpadów zmieszanych dostarczany będzie przez wykonawcę właścicielom nieruchomości co najmniej raz w roku.

3. Określa się sposób pozbywania odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1) właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości;

2) (uchylony);

3) właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić, w ustalonym terminie, pojemniki do zbierania odpadów komunalnych poprzez ich wystawienie w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

Rozdział 5.
Inne postanowienia dotyczące pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości

§ 9. Dopuszcza się:

1) kompostowanie odpadów biodegradowalnych nadających się do kompostowania na terenie nieruchomości na własne potrzeby właściciela;

2) spalanie odpadów roślinnych poza instalacjami na nieruchomości jeżeli nie naruszy to przepisów odrębnych i nie będzie powodować uciążliwości współużytkownikom nieruchomości oraz użytkownikom nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 10. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia wszelkich starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

§ 11. 1. Wyprowadzający psy są zobowiązani do:

1) prowadzenia psa na uwięzi, a psu rasy uznawanej za agresywną lub potencjalnie mogącemu zagrozić otoczeniu do nałożenia kagańca;

2) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy, postanowienie nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

2. Dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem.

§ 12. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

§ 13. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Wyszki.

Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej

§ 14. Za tereny wyłączone z produkcji rolnej uważa się:

1) tereny przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele nierolne;

2) tereny, na które była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na realizację inwestycji niezwiązanej z produkcją rolną;

3) tereny wyłączone z produkcji rolnej zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 15. 1. Dopuszcza się utrzymywanie następujących zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej w ilości łącznie na jednej działce budowlanej:

1) trzoda chlewna do 2 szt.;

2) drób do 10 szt.;

3) króliki do 10 szt.

2. Zabrania się utrzymywania innych niż wymienione w ust.1 zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej.

3. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej nie może zanieczyszczać środowiska, powodować zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych i uciążliwości współużytkownikom nieruchomości oraz użytkownikom nieruchomości sąsiednich.

4. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w odpowiednich pomieszczeniach zgodnie z wymaganiami przepisów szczególnych w tym zakresie. Zakazuje się na terenach wyłączonych z produkcji rolnej utrzymywania trzody chlewnej oraz królików w systemie wolnowybiegowym.

5. Zakazuje się na terenach wyłączonych z produkcji rolnej utrzymywania zwierząt gospodarskich w systemie bezściółkowym, budowy budowli przeznaczonych do gromadzenia obornika i odchodów zwierzęcych poza budynkami, w których prowadzona jest hodowla, gromadzenia i przechowywania obornika oraz odchodów zwierzęcych poza tymi budynkami na terenie nieruchomości.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 16. Na nieruchomościach, na których prowadzona jest hodowla zwierząt gospodarskich nakazuje się przeprowadzanie deratyzacji co najmniej raz do roku.

§ 17. 1. Na pozostałych terenach właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji w miarę potrzeb.

2. Ustala się terminy przeprowadzenia deratyzacji:

1) od dnia 1 marca do dnia 31 marca;

2) od dnia 1 października do dnia 31 października.

Rozdział 9.
Przepisy karne

§ 18. Nieprzestrzeganie obowiązków określonych w regulaminie powoduje sankcje określone w art. 10 ust. 2a ustawy.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§ 19. Traci moc uchwała Nr XXXI/268/06 Rady Gminy Wyszki z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 136, poz. 1302).

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 676 i Nr 232, poz.1378 oraz z 2015 r. poz. 1045 oraz poz. 1224.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1563, z 2014 r. poz. 822 i poz. 1188 oraz z 2015 r. poz. 1045.

[3]) dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XXVII/323/14 Rady Gminy Wyszki z dnia 29 września 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3237), który wszedł w życie z dniem 17 października 2014 r.

[4]) dodany przez § 1 pkt 2 lit. a uchwały, o której mowa w przypisie 2, który wszedł w życie z dniem 17 października 2014 r.

[5]) dodany przez § 1 pkt 2 lit. a uchwały, o której mowa w przypisie 2, który wszedł w życie z dniem 17 października 2014 r.

[6]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b uchwały, o której mowa w przypisie 2, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

[7]) dodany przez § 1 pkt 2 lit. c uchwały, o której mowa w przypisie 2, który wszedł w życie z dniem 17 października 2014 r.

[8]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. d uchwały, o której mowa w przypisie 2, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

[9]) dodany przez § 1 pkt 2 lit. e uchwały, o której mowa w przypisie 2, który wszedł w życie z dniem 17 października 2014 r.

[10]) dodany przez § 1 pkt 2 lit. e uchwały, o której mowa w przypisie 2, który wszedł w życie z dniem 17 października 2014 r.

[11]) dodany przez § 1 pkt 2 lit. e uchwały, o której mowa w przypisie 2, który wszedł w życie z dniem 17 października 2014 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Deloitte

Audyt, konsulting, zarządzanie ryzykiem, doradztwo finansowe, podatkowe i prawne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama