reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Wyszki

z dnia 16 września 2015r.

w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.[1])) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XVI/168/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 214) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXVI/312/14 Rady Gminy Wyszki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 2495);

2) uchwałą Nr XXVII/320/14 Rady Gminy Wyszki z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3236);

3) uchwałą Nr III/12/14 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 4243).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 uchwały Nr XXVI/312/14 Rady Gminy Wyszki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach, które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.;

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.";

2) § 2 i § 3 uchwały XXVII/320/14 Rady Gminy Wyszki z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach, które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.;

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.";

3) 2 i § 3 uchwały Nr III/12/14 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach, które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą od 1 stycznia 2015 r.".

3. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Arkadiusz Krasowski


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Gminy Wyszki
z dnia 16 września 2015 r.

Uchwała Nr XVI/168/12
Rady Gminy Wyszki
z dnia 5 grudnia 2012 r.
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[2])), art. 11 ust. 2 i art. 12 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[3])) i art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.[4])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 3. Traci moc uchwała Nr V/46/03 Rady Gminy Wyszki z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 53, poz. 1111, z 2004 r. Nr 144, poz. 1917 i Nr 169, poz. 2237, z 2005 r. Nr 241, poz. 2680, z 2006 r. Nr 244, poz. 2402, z 2008 r. Nr 99, poz. 988 i Nr 241, poz. 2480, z 2009 r. Nr 27, poz. 292 oraz z 2011 r. Nr 247, poz. 2927).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik do uchwały Nr XVI/168/12
Rady Gminy Wyszki
z dnia 5 grudnia 2012 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WYSZKACH

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach zwany dalej "Ośrodkiem" jest jednostką organizacyjną Gminy Wyszki, działającą w formie jednostki budżetowej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 2. Ośrodek działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

4) aktu o utworzeniu Ośrodka - uchwały Nr XI/54/90 Gminnej Rady Narodowej w Wyszkach z dnia 25 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach.

5) niniejszego Statutu.

§ 3. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Wyszki, a obszarem jego działania gmina Wyszki.

Rozdział 2.
Zakres działania i zadania Ośrodka

§ 4. 1. Ośrodek wykonuje zadania zlecone oraz zadania własne i własne obowiązkowe gminy związane z udzielaniem pomocy społecznej osobom kwalifikującym się do takiej pomocy zamieszkałym na terenie gminy Wyszki.

2. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest podejmowanie działań mających na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, oraz podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§ 5. Ośrodek realizuje zadania określone w § 4. w szczególności poprzez wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

§ 6. 1. Ośrodek wykonuje zadania wynikające z:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

3) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

4) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

5) ustawy z dnia 29 lipca 2005. o przeciwdziałaniu narkomanii;

6) ustawy z dnia 29 lipca 2005. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

8) ustawy z dnia 6 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

9) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

10) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

11) [5]) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

12) [6]) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

13) [7]) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

2. [8]) Ośrodek realizuje także inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mające na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin.

§ 7. Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:

1) tworzenie warunków do funkcjonowania systemu pomocy społecznej;

2) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

3) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej i potrzeb w tym zakresie;

4) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

6) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

7) organizowanie pracy socjalnej;

8) realizację dożywiania dzieci;

9) analizowanie, ocenianie i prognozowanie zjawisk rodzących i określanie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej;

10) pobudzanie społecznej aktywności do zwalczania i przeciwdziałania powstawaniu zjawisk patologicznych;

11) oddziaływanie na poszczególne środowiska celem ich uaktywnienia w kierunku samodzielnego przezwyciężania sytuacji kryzysowych;

12) kierowanie osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności do domów pomocy społecznej, ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

13) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;

14) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń oraz przyznawanie pomocy w naturze;

15) realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

16) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.

§ 8. Ośrodek wykonuje inne zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone przez administrację rządową i samorządową, tworzy i realizuje programy osłonowe przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

§ 9. Przy realizacji zadań statutowych Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej oraz samorządowej na szczeblu gminy, powiatu i województwa, urzędami, instytucjami i organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, sądami, prokuraturą, komornikami, pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi podmiotami realizującymi cele i zadania z zakresu zadań określonych w statucie Ośrodka i wynikających z przepisów prawa.

§ 10. Ośrodek wykonuje czynności wierzyciela w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym z użyciem pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozdział 3.
Organizacja i formy działania Ośrodka

§ 11. 1. Ośrodkiem kieruje, reprezentuje go na zewnątrz i odpowiada za jego działalność Kierownik Ośrodka.

2. Przełożonym Kierownika Ośrodka jest Wójt.

§ 12. Szczegółową organizację oraz tryb pracy Ośrodka ustala Kierownik.

§ 13. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.

§ 14. 1. Kierownik podpisuje decyzje administracyjne na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta.

2. Upoważnienia o którym mowa w ust. 1 Wójt może na wniosek Kierownika Ośrodka udzielić również wskazanemu przez niego pracownikowi.

§ 15. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 16. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i dokumentację księgową na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości.

2. Ośrodek jest finansowany z dotacji budżetu państwa i środków finansowych z budżetu Gminy określanych w uchwale budżetowej Gminy Wyszki.

3. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy uwzględniający kwoty dochodów i wydatków określonych przez Radę Gminy w uchwale budżetowej.

§ 17. Plan finansowy Ośrodka sporządzony przez Kierownika Ośrodka w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy.

Rozdział 5.
Nadzór nad działalnością GOPS

§ 18. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 19. 1. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt.

2. Nadzór merytoryczny i kontrolę nad realizacją zadań w zakresie przewidzianym przepisami prawa sprawuje Wojewoda Podlaski.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 20. Zmian statutu dokonuje Rada Gminy w formie uchwały.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 676 i Nr 232, poz.1378 oraz z 2015 r. poz. 1045 oraz poz. 1224.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1045.

[3]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190 i 1269.

[4]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 693, 1045, 1240, 1310 i 1359.

[5]) dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XXVI/312/14 Rady Gminy Wyszki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 2495), który wszedł w życie z dniem 18 lipca 2014 r.

[6]) dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XXVII/320/14 Rady Gminy Wyszki z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3236), który wszedł w życie z dniem 17 października 2014 r.

[7]) dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr III/12/14 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 4243), który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

[8]) dodany przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w przypisie 4, który wszedł w życie z dniem 18 lipca 2014 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Saliński

Ekspert rynku nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama