reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/77/15 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 18 września 2015r.

w sprawie zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mońki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz. 1646, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz.911, poz.1146) oraz art. 403 ust.2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. Nr 1232, poz. 1238; z 2014 r. poz. 21, poz. 888, poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz. 1101, poz. 1146), uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania dotacji do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mońki w brzmieniu określonym w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr II/15/14 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie Regulaminu udzielania dotacji do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mońki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/77/15
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 18 września 2015 r.

REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI DO USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MOŃKI

Dział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin określa zasady i tryb przyznawania dotacji na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mońki.

§ 2. Dotacja może zostać przyznana na pokrycie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów o następujących kodach:

1) 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest;

2) 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest.

§ 3. Dotacja może zostać udzielona na inwestycje realizowane przez:

1) osoby fizyczne;

2) wspólnoty mieszkaniowe;

3) osoby prawne;

4) przedsiębiorców;

5) gminne lub powiatowe jednostki sektora finansów publicznych.

§ 4. Dotacja dotyczy nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Mońki.

Dział II.
ZASADY UDZIELANIA DOTACJI

§ 5. 1. Dotacje mogą być udzielane ze środków własnych budżetu Gminy Mońki lub środków pozyskanych przez Gminę Mońki ze źródeł zewnętrznych.

2. Zasady finansowania Zadania przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Mońki a WFOŚiGW w Białymstoku .

3. W przypadku nieotrzymania przez Gminę dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Zadanie nie będzie realizowane.

§ 6. 1. Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie przez Gminę Mońki prac polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

2. Sfinansowanie prac, o których mowa wyżej polegać będzie na zleceniu przez Gminę Mońki wykonania prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia związane z usuwaniem azbestu.

§ 7. Dotacja przysługuje podmiotom posiadającym tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Mońki od dnia złożenia wniosku do jego realizacji (wykonania prac).

§ 8. Dotacja może być udzielona na sfinansowanie zadań związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.

§ 9. Dotacja może zostać udzielona na sfinansowanie zadań związanych z transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest:

1) składowanych/zalegających na posesjach zlokalizowanych na terenie Gminy Mońki;

2) pochodzących z pokryć dachowych zniszczonych na skutek zdarzeń losowych (np.: huragan, pożar, zalanie budynku itd.).

§ 10. Dotacja nie obejmuje:

1) wykonania dokumentacji technicznej (np.: projektu budowlanego), związanej z usuwaniem wyrobów zawierających azbest;

2) kosztów zakupu i wykonania nowych pokryć dachowych;

3) zadań zakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu, chyba, że środki będą pochodziły ze źródeł zewnętrznych, a regulamin jednostki dotującej przewiduje odstępstwa od powyższego zapisu.

Dział III.
TRYB UDZIELANIA DOTACJI

§ 11. Podmioty ubiegające się o przyznanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest winny złożyć w Urzędzie Miejskim w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19 - 100 Mońki, wniosek o przyznanie dotacji - wzór wniosku określa załącznik nr 1 do "Regulaminu…"

§ 12. Do wniosku o przyznanie dotacji podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji zobowiązany jest dołączyć:

1) kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości

2) w przypadku współwłaścicieli - pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie prac objętych dotacją;

3) informację o wyrobach zawierających azbest sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31);

4) dokumenty wskazane w §16 regulaminu - dotyczy podmiotów dla których przyznana dotacja stanowić będzie pomoc de minimis.

§ 13. Wnioski będą rozpatrywane według następujących zasad:

1) wnioski rozpatruje Burmistrz Moniek, według kryteriów określonych w §5 - §12;

2) rozpatruje się wyłącznie wnioski kompletne według kolejności ich wpływu do siedziby Urzędu Miejskiego w Mońkach;

3) Wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku w przypadku, gdy wniosek jest niekompletny w terminie 14 dni od dnia powiadomienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania;

4) pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy o udzielenie dotacji pomiędzy Gminą Mońki, a Wnioskodawcą stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszego "Regulaminu" z zastrzeżeniem § 14;

5) o sposobie rozpatrzenia wniosku oraz terminie zawarcia umowy Wnioskodawca informowany jest pisemnie.

§ 14. Przed podpisaniem umowy o której mowa w §13, pkt 4) Wnioskodawca musi dostarczyć dokument potwierdzający przyjęcie zgłoszenia przez właściwy organ administracji architektoniczno - budowlanej dla wymiany pokrycia dachowego lub pozwolenie na budowę/przebudowę/rozbiórkę jeśli jest wymagane.

§ 15. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą mogły być dotowane w roku następnym, z tym, że będą one rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Dział IV.
WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA DOTACJI JAKO POMOCY DE MINIMIS

§ 16. 1. Jeżeli dotacja dotyczy nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza lub zarejestrowana na niej jest jej siedziba, stanowi ona pomoc de minimis, a jej udzielenie następuje, w zależności od zakresu prowadzonej działalności:

1) zgodnie z:

a) rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013),

b) rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 717/2014 z 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.6.2014, str.45),

c) rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.9);

2) po przedłożeniu przez wnioskodawcę dokumentów i informacji określonych w art. 37 ust. 1 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r, poz. 1543)- nie dotyczy podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, ewentualnie po przedłożeniu oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w okresie o którym mowa w ww. przepisach.

3) po przedłożeniu przez wnioskodawcę dokumentów i informacji określonych w art.37 ust. 1 i 2 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) - dotyczy podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, ewentualnie po przedłożeniu oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w okresie o którym mowa w ww. przepisach.

2. Ogranicza się możliwość udzielania pomocy de minimis, w formie dotacji na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mońki, do dnia 30 czerwca 2021 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/77/15
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

WNIOSEK
do Burmistrza Moniek
o udzielenie dotacji dla przedsięwzięcia związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Mońki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/77/15
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

UMOWA

PRZYZNANIA DOTACJI DO USUNIĘCIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama