reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/50/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 18 września 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 934.717 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 934.717 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany w załączniku nr 3 i 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr V/24/15 z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Białostocka na rok 2015, który otrzymuje brzmienie jak załączniki nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 38.906.672 zł

1) dochody bieżące - 34.676.595 zł

2) dochody majątkowe - 4.230.077 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 38.913.672 zł

1) wydatki bieżące - 33.411.206 zł

2) wydatki majątkowe - 5.502.466 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/50/15
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/50/15
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/50/15
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 18 września 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/50/15
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 18 września 2015 r.

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

Paragraf

Podmiot dotowany

Kwota dotacji /w zł/

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

600

60014

6300

Powiat Sokólski - Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 1340B, 1344B poprzez ich integrację z drogą krajową nr 8 i wojewódzką nr 670 na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka - dofinansowanie

798147

600

60014

6300

Powiat Sokólski - Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych nr 1251B na odcinku Bieniowce-Butrymowce-Kudrawka nr 1255B na odcinkach: Różanystok - Grzebienie - Butrymowce, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Nowy Dwór, pow. Sokólski, woj. podlaskie - dofinansowanie

605793

750

75020

2710

Powiat Sokólski - Dofinansowanie utworzenia i funkcjonowania delegatury Wydziału Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Sokółce w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej

17071

851

85195

2710

Powiat Sokólski - Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce

21372

921

92109

2480

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej

627600

921

92116

2480

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej

399800

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

750

75023

2360

Wspieranie programów aktywizujących i integrujących środowisko lokalne

5000

801

80101

2540

Prowadzenie Szkół Podstawowych w Bagnach, Reszkowcach, Suchodolinie, Kamiennej Nowej

1350554

801

80101

2830

Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Szkoła Podstawowa w Bagnach, Reszkowcach, Suchodolinie, Kamiennej Nowej

7300

801

80103

2540

Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Bagnach, Reszkowcach, Suchodolinie, Kamiennej Nowej

207414

801

80104

2540

Prowadzenie Punktów Przedszkolnych

160969

801

80149

2540

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - oddziały przedszkolne w szkole podstawowej w Bagnach, Reszkowcach, Suchodolinie, Kamiennej Nowej

22508

801

80150

2540

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - Szkoła Podstawowa w Bagnach, Reszkowcach, Suchodolinie, Kamiennej Nowej

128853

851

85154

2630

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

30000

851

85195

2630

Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych

20000

900

90095

2630

Ochrona środowiska

5000

921

92120

2720

Ochrona zabytków

10000

926

92605

2830

Sport

256000

Ogółem

1720683

2897698

55000


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/50/15
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 18 września 2015 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2015 rok

1. Zwiększono dochody w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tytułu udzielonej przez Województwo Podlaskie pomocy finansowej na podstawie umowy z dnia 6 lipca 2015 roku w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP.

2. Zwiększono dochody w dziale 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.38.2015.BB z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1.202 zł.

3. Zwiększono wysokość dochodów w dziale 758 - "Różne rozliczenia" o kwotę 3.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą dla Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Wielkim.

4. Zmniejszono wysokość dochodów w dziale 600 - "Transport i łączność" o kwotę 947.532 zł w ramach pomocy finansowej z tytułu dotacji z Powiatu Sokólskiego na realizację zadania p.n: "Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 1340B, 1344B poprzez ich integrację z drogą krajową nr 8 i wojewódzką nr 670 na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka - Etap I" dofinansowanego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 1.152.484,52 zł, udział Powiatu 354.338 zł, udział Gminy 798.146,82 zł.

5. Zwiększono wysokość dotacji w dziale 600 - "Transport i łączność" o kwotę 296.864 zł w ramach pomocy finansowej z tytułu dotacji dla Powiatu Sokólskiego na realizację zadania p.n: "Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych nr 1251B na odcinku Bieniowce-Butrymowce-Kudrawka nr 1255B na odcinkach: Różanystok - Grzebienie - Butrymowce, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Nowy Dwór, pow. Sokólski, woj. podlaskie".

6. Zwiększono dochody w dziale 750 - "Administracja publiczna" w kwocie 3.613 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia autobusu szkolnego.

7. Zmniejszono wydatki w rozdziale 75022 "Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)" o kwotę 20.000 zł. i w rozdziale 85206 "Wspieranie rodziny" o kwotę 20.000 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na sport.

8. Przeniesień pozostałych wydatków dokonano w związku z bieżącą realizacją budżetu.


[1]) Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama